Kursy

Efekty kształcenia dla kursu instruktora sportu AWF w danej dyscyplinie

 

Efekty kształcenia dla kursu instruktora sportu AWF w danej dyscyplinie

Wydział prowadzący kurs

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Poziom kształcenia

Kursy kwalifikacyjne

Profil kształcenia

Praktyczny

Umiejscowienie kursu w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy jako instruktor sportu danej dyscypliny. Zakładane efekty kształcenia mieszczą się w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Symbol

Efekty kształcenia dla kursu instruktora sportu AWF w danej dyscyplinie

 

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki narządu ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmie sportowca w ontogenezie.

K_W02

Zna i rozumie procesy zmęczenia, urazowości i wypoczynku oraz odnowy psychobiologicznej, posiada podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń czynności życiowych człowieka

K_W03

Zna i rozumie podstawowe mechanizmy interakcji społecznych oraz mechanizmy zachowań jednostek i zbiorowości w sytuacjach społecznych.

K_W04

Zna i rozumie podstawowe metody i formy kształcenia, a także technikę i metodykę nauczania w dyscyplinie sportu

K_W05

Ma podstawową wiedzę i zna fundamentalną terminologię nauk o sporcie (pojęcia, teorie, metody i koncepcje dotyczące treningu sportowego).

K_W06

Zna podstawowe zasady przygotowania, organizowania i przeprowadzania przedsięwzięć sportowych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i bezpiecznie  zorganizować przedsięwzięcia sportowe.

K_U02

Potrafi formułować cele oraz dobierać metody i techniki niezbędne do modelowania zachowań uczestników form działalności sportowej.

K_U03

Posiada umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów fizycznych oraz wysiłkowych organizmu i wyznaczania  obciążeń treningowych.

K_U04

Posiada umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej ofiarom nieszczęśliwych wypadków; postępowania na miejscu zdarzenia w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

K_U05

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu dyscypliny sportu umożliwiające samodzielne uczestnictwo w formach zajęć sportowych oraz samodzielne prowadzenie zajęć sportowych

K_U06

Posiada umiejętności doboru form aktywności fizycznej oraz realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych człowieka w zakresie działalności sportowej.

K_U07

Posiada umiejętność posługiwania się zasadami, formami, środkami i metodami w projektowaniu i realizacji treningu sportowego.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_S01

Potrafi samodzielnie rozwiązywać sprecyzowane zadania organizacyjne o charakterze praktycznym w zakresie działalności sportowej.

K_S02

Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych. Jest odpowiedzialny, profesjonalny i etycznie realizuje powierzone mu zadania

K_S03

Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru  sportu. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom działań sportowych.

K_S04

Posiada zdolność do pracy w zespole -aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.

K_S05

Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać podstawową wiedzę związaną ze sportem.

K_S06

Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności .

Efekty kształcenia dla kursu trenera sportu AWF w danej dyscyplinie

Efekty kształcenia dla kursu trenera sportu AWF w danej dyscyplinie

Wydział prowadzący kurs

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Poziom kształcenia

Kursy kwalifikacyjne

Profil kształcenia

Praktyczny

Umiejscowienie studiów w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy jako trener AWF w danej dyscypliny. Absolwent jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie szkolenia sportowego Zakładane efekty kształcenia mieszczą się w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Symbol

Efekty kształcenia dla kursu trenera sportu AWF w danej dyscyplinie

 

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki ruchu. Zna podstawowe procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmie sportowca.

K_W02

Zna i rozumie procesy zmęczenia, urazowości i wypoczynku, odnowy psychobiologicznej oraz podstawowe zasady racjonalnego żywienia w ustalaniu diety sportowca. Ma podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń czynności życiowych człowieka

K_W03

Zna i rozumie podstawowe interakcje międzyludzkie oraz mechanizmy zachowań jednostek i zbiorowości w sytuacjach społecznych.

K_W04

Zna i rozumie metody i formy wychowania i kształcenia, a także składowe treningu i metodykę nauczania dyscypliny sportu

K_W05

Ma wiedzę i zna terminologię nauk o sporcie (pojęcia, teorie, metody i koncepcje dotyczące treningu sportowego) oraz wiedzę dotyczącą programowania treningu i szkolenia sportowego

K_W06

Zna i rozumie znaczenie kreacji i rekreacji ciała w różnych przejawach aktywności podejmowanej przez człowieka oraz rolę sportu w zrównoważonym rozwoju jednostki i społeczeństwa.

K_W07

Zna podstawowe zasady przygotowania, organizowania i przeprowadzania przedsięwzięć sportowych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i bezpiecznie  zorganizować przedsięwzięcia sportowe.

K_U02

Posiada umiejętność stosowania podstawowych metod, form i środków edukacji sportowej.

K_U03

Potrafi formułować cele oraz dobierać metody i techniki niezbędne do modelowania zachowań uczestników form działalności sportowej.

K_U04

Posiada umiejętność diagnozowania budowy ciała i możliwości ruchowych oraz wysiłkowych organizmu i wyznaczania  obciążeń treningowych. Posiada podstawowe umiejętność udzielenia pomocy przed medycznej ofiarom nieszczęśliwych wypadków wynikających z uprawiania dyscypliny sportu

K_U05

Potrafi posługiwać się językiem dyscypliny oraz formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych dotyczących sportu.

K_U06

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu dyscypliny sportu umożliwiające samodzielne uczestnictwo w formach zajęć sportowych

K_U07

Posiada umiejętność posługiwania się zasadami, formami, środkami i metodami w projektowaniu i realizacji treningu sportowego.

K_U08

Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje o efektach treningu i walki sportowej

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_S01

Potrafi samodzielnie rozwiązywać sprecyzowane zadania organizacyjne o charakterze praktycznym w zakresie działalności sportowej.

K_S02

Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych.

K_S03

Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru  sportu.

K_S04

Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu zadań profesjonalnych

K_S05

Posiada zdolność do pracy w zespole -aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.

K_S06

Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności .

K_S07

Jest odpowiedzialny, profesjonalnie i etycznie realizuje powierzone mu zadania.

K_S08

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom działań sportowych, ze świadomością własnej odpowiedzialności.

K_S09

Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać wiedzę związaną ze sportem

Efekty kształcenia dla kursu instruktora rekreacji AWF w danej dyscyplinie

Efekty kształcenia dla kursu instruktora rekreacji w danej dyscyplinie

Wydział prowadzący kurs:

Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Poziom kształcenia:

Kursy kwalifikacyjne

Profil kształcenia:

Praktyczny

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: (wraz z uzasadnieniem)*

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, Obszar nauk społecznych.

Uzasadnienie: Kurs przygotowuje do podjęcia pracy jako instruktor rekreacji w danej dyscyplinie. Treści charakterystyczne są dla kształtowania relacji międzyludzkich, szczególnie w zagospodarowaniu czasu wolnego w określonych aktywnościach rekreacyjnych.

Symbol

Efekty kształcenia dla kursu instruktora rekreacji w danej dyscyplinie

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie podstawy budowy organizmu w zakresie biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka podczas pracy i wypoczynku.

K_W02

Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości podejmowania przez niego aktywności rekreacyjnej.

K_W03

Zna i rozumie istotę i znaczenie rekreacji ruchowej różnych grup społecznych  w różnych okresach życia człowieka.

K_W04

Rozumie rolę, wypoczynku, rekreacji ruchowej i turystyki aktywnej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

K_W05

Zna i rozumie mechanizmy tworzenia oferty rekreacyjnej dla różnych grup społecznych z uwzględnieniem zasad z zakresu zarządzania, marketingu i prawa.

K_W06

Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi zorganizować przedsięwzięcia rekreacyjne dostosowane do określonych warunków oraz poziomu wiedzy, zainteresowań i potrzeb uczestników zróżnicowanych pod względem wieku, płci, stanu zdrowia, poziomu sprawności oraz możliwości finansowych.

K_U02

Potrafi poprowadzić zajęcia w wybranych formach rekreacyjnych i posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w rekreacji.

K_U03

Potrafi sformułować cele, dobrać metody oddziaływania i przygotowywać osoby z różnych grup społecznych do racjonalnego spędzania czasu wolnego.

K_U04

Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje niezbędne do prowadzenia działalności rekreacyjnej.

K_U05

Potrafi ocenić, przy wykorzystaniu podstawowych parametrów, możliwości podejmowania wysiłku przez uczestników różnych form rekreacji.

K_U06

Ma umiejętność oceny sytuacji i postępowania w miejscu wypadku w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza w związku z aktywnością rekreacyjną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K0l

Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych.

K_K02

W pracy zawodowej stosuje ogólne zasady i normy etyczne obowiązujące w społeczeństwie.

K_K03

Komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu.

K_K04

Swoją postawą inspiruje uczestników zajęć rekreacyjnych do podejmowania samodzielnej aktywności rekreacyjnej.

K_K05

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_K06

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych.