Opłaty związane z kształceniem

Zarządzenie Nr 5 8/2016/2017 Rektora AWF w Warszawie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętym i planem studiów na danym roku studiów pobierz

Zarządzenie Nr 57/2016/2017 Rektora AWF w Warszawie z dnia 29września 2017r. w sprawie odpłatności  za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II  stopnia, prowadzone w AWF Warszawa na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Tekst jednolity: Dz. U.z 2017, poz. 1463 z późn. zm.) pobierz

Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora AWF w Warszawie z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim  2017/2018 od studentów, uczestników
studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w  tym od osób będących cudzoziemcami pobierz