Kodeks Etyki Pracowników

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora
Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Nr 41/2010/2011 z 06.07.2011 r.

Kodeks Etyki Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

 1. Kodeks Etyki w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wyznacza standardy postępowania Pracowników Akademii, zwanych dalej „Pracownikami" w związku z wykonywaniem przez nich zadań służby publicznej na rzecz obywateli zgodnie z wartościami przyjętymi w państwie demokratycznym oraz zasady wspierania Pracowników w prawidłowym wypełnianiu tych standardów.
 2. Nauczycieli akademickich obowiązują standardy etyczne właściwe dla wykonywania danego zawodu.

§ 2

 1. Etyka oznacza normy moralne, które przekładają ogólne ideały i wartości, przyjęte przez społeczeństwo, na praktykę dnia codziennego. Etyka ma szczególne znaczenie w kształtowaniu postaw społecznych obywatela, a zwłaszcza kształtowania jego stosunku do obowiązującego prawa. Naruszenie prawa przez Pracownika powoduje podważenie zaufania do prawa i organów władzy.
 2. Normy Kodeksu Etyki naruszają Pracownicy, którzy swoim postępowaniem, zarówno w miejscu pracy, jaki i poza nim, stwarzają ryzyko utraty zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

§ 3

 1. Pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki, które dołącza się do akt osobowych pracownika.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do Kodeksu Etyki.

Rozdział 2

Zasady Kodeksu Etyki

§ 4

Zasady postępowania odnoszą się do trzech obszarów:

 1. Relacji pomiędzy Akademią a społecznością;
 2. Wzajemnych relacji pomiędzy Kierownictwem Akademii a pracownikami;
 3. Zasad postępowania pracownika.

Rozdział 3

Zasady postępowania Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

§ 5

Kodeks Etyki  określa zasady postępowania Pracowników.

Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych Pracowników oraz urzeczywistnia ideę uczciwej, otwartej i przyjaznej postawy w stosunku do społeczności.

§ 6

Właściwą postawę pracowników zatrudnionych w Akademii wyznaczają następujące zasady:

1. Zasada praworządności

Pracownik wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Sposób załatwiania spraw opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku załatwienia sprawy informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

2. Zasada uczciwości i rzetelności

Pracownik wykonuje swoją pracę z poszanowaniem własności i godności innych oraz poczuciem godności własnej. Pracownik przy wykonywaniu wszystkich zadań stosuje zasadę rzetelności działania, tj. kieruje się przepisami prawa i obowiązującymi w Akademii instrukcjami i procedurami.

3. Zasada jawności

Pracownik szanuje prawo obywateli do informacji, mając na celu jawność działania Akademii, rzetelnie informuje obywateli o prowadzonych sprawach, osiągnięciach i perspektywach rozwoju, dochowując przy tym tajemnic ustawowo chronionych.

4. Zasada profesjonalizmu

Pracownik realizuje zadania i świadczy usługi na wysokim i satysfakcjonującym poziomie, poprzez zapewnienie zgodności usługi z obowiązującym prawem, z przyjętymi standardami. Rozwija wiedzę zawodową i umiejętności potrzebne do jak najlepszego wykonywania pracy w Akademii, a w szczególności pracownik dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności załatwianych spraw.

Pracownik przy wykonywaniu zadań dba o ich jakość merytoryczną i dba o dobre stosunki międzyludzkie.

5. Zasada neutralności

Pracownik realizując zadania przedstawia obywatelowi zawsze rzeczywisty, a nie pożądany obraz jego spraw. Nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym lub interesem Akademii.

Podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, jednakowo traktuje wszystkich obywateli, niezależnie od ich narodowości, płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, religii lub wyznania, przynależności do mniejszości narodowej, posiadanej własności, wieku, orientacji seksualnych. Pracownik nie angażuje się w jakiekolwiek działania, które stanowiłyby zagrożenie bezpieczeństwa i dobra Akademii.

6. Zasada współodpowiedzialności za działania

Pracownik nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie, wie, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowany w sposób zdecydowany. Udziela rzetelnych informacji a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności Akademii.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 7

 1. Kodeks Etyki jest wzorem postępowania dla wszystkich pracowników  Akademii, którzy w swej służbie publicznej kierują się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi.
 2. Kodeks Etyki Pracowników będzie okresowo analizowany i w miarę potrzeby aktualizowany.
 3. Wszyscy pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.