Dzieci

Rozwój fizyczny i motoryczny

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Diagnostyka rozwoju fizycznego – ocena budowy ciała

Pomiary antropometryczne;

wskaźniki antropologiczne;

siatki centylowe;

międzynarodowe punkty odcięcia Cole'a; wywiad.

Dzieci od 6. roku życia i młodzież.

Pomiary ciała przy użyciu instrumentów do antropometrii; wskaźniki oceniające parametry wzrostowo wagowe, proporcji ciała i dymorfizmu płciowego.

Badania przesiewowe: cena typu budowy ciała, wybranych cech somatycznych,  zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci.

dr Janusz Dobosz

janusz@ncbkf.pl

22 834 04 31
wew. 219

Konieczna zgoda rodziców/opiekunów; badanie indywidualne, czas badania: 30 - 60 minut.

Ocena wieku biologicznego

Skale i kwestionariusze;.5- stopniowa skala Tannera;

metoda wieku zębowego i morfologicznego.

Dzieci od 10. roku życia i młodzież.

Ocena na podstawie pomiarów masy i wysokości ciała przy użyciu tablic i siatek centylowych.

Metoda służy do oceny wieku biologicznego w aspekcie wieku kalendarzowego. Diagnostyka tempa dojrzewania.

Konieczna zgoda rodziców/opiekunów; badanie indywidualne,
czas badania: 30 minut.

Prognozowanie dorosłej wysokości ciała

Metoda Żarowa, równania i tabele.

Dzieci od 6. roku życia i młodzież.

Wyliczenie prognozowanej dorosłej wysokości ciała dziecka.

Może służyć do oceny optymalnej dorosłej wysokości ciała.

Konieczna zgoda rodziców/opiekunów; badanie indywidualne, czas badania:
20 minut.

Ocena postawy ciała

Testy funkcjonalne oceny postawy ciała, metoda punktowania,

Dzieci i młodzież 3-18 lat

Badanie przykurczów wybranych grup mięśni

Wczesne wykrywanie wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

Badania grupowe w przedszkolach i szkołach, konieczna zgoda rodziców /opiekunów

Pomiary zakresów ruchu w wybranych stawach oraz pomiar wielkości krzywizn fizjologicznych kręgosłupa jako konsekwencja występowania zaburzeń rozwojowych

Inklinometr, goniometr,

Dzieci i młodzież 6-18 lat

Badania dotyczą parametrów postawy ciała oraz zakresów ruchomości w wybranych stawach kończyn dolnych i górnych

Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych związanych z powstawaniem wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

Badania grupowe w przedszkolach i szkołach, konieczna zgoda rodziców /opiekunów

Sprawność fizyczna

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Ocena sprawności fizycznej

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

Dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-19 lat

Bateria testów składa się z 8 prób: szybkość biegowa, wytrzymałość, siła nóg, siła dłoni, siła rąk i barków, siłą mięśni brzucha, zwinność, gibkość

Diagnoza stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce, zbudowanie systemu monitoringu sprawności fizycznej

dr Janusz Dobosz

janusz@ncbkf.pl

22 834 04 31
wew. 219

 

Eurofit

Bateria testów umożliwia badanie: równowagi ogólnej, szybkości ruchów ręki, gibkości, siły eksplozywnej, siły statycznej ręki, siły tułowia, siły funkcjonalnej, szybkości biegowej i zwinności, wytrzymałości

 

Ocena poziomu sprawności motorycznej

Test sprawności motorycznej

(R. Telama,
R. Naul,
H. Nupponen,
A. Rychtecky,
P. Vuolle)

Dzieci i młodzież

Test składa się z 5 prób:

1.20 m-shuttle run  (Leger-Test)

2. curl ups

3. standing broad jump

4. sit-and-reach

5. standing 5-jump

Ocena poziomu sprawności motorycznej na tle badań populacji

Badania grupowe lub indywidualne

Ocena sprawności fizycznej  zawodników różnych dyscyplin

Wybrane (ze względu na dyscyplinę sportu) próby sprawności fizycznej

Zawodnicy szkółek, sekcji i klubów sportowych w wieku szkolnym

Diagnoza stanu wybranych przejawów sprawności fizycznej

Wyznaczenie kryteriów oceny wybranych przejawów sprawności fizycznej młodych zawodników do naboru i selekcji

Właściwości psychiczne (testy papierowe)

OBSZAR

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Temperament

Struktura temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości.

Kwestionariusz Temperamentu EAS Bu

Dzieci (3-10 lat)

20 pozycji, informacji o badanym udziela rodzic lub nauczyciel; 4 skale: aktywność, towarzyskość, nieśmiałość, emocjonalność

W badaniach eksperymentalnych, w poradnictwie.

Dr Anna Kuk

annakuk1@wp.pl

22 834 04 31 wew. 555

Wersja dla rodziców i nauczycieli

Stres

Stres i radzenie sobie

Jak Sobie Radzisz

Dzieci i młodzież

(11 - 17 lat)

28 pytań, 3 strategie radzenia sobie

Do celów badawczych, przesiewowych, profilaktycznych

Czas badania około 10 minut

Inteligencja

Potencjał intelektualny

WAIS-R (PL) Skala Inteligencji D.Wechslera dla dzieci

Dzieci w wieku szkolnym (6 - 16 lat)

6 testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa); 5 testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr).

Do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej

Badanie indywidualne

Inteligencja ogólna rozumiana jako inteligencja płynna

Test Matryc Ravena w wersji Standard

Dzieci i młodzież (6-16 lat)

60 zadań ułożonych w 5 serii, po 12 zadań każda. Osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Do celów selekcyjnych w populacji dzieci i młodzieży

Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu;

Test Matryc Ravena w wersji Kolorowej

Dzieci

(4-10 lat)

36 zadań ułożonych w 3 serie, po 12 zadań każda. Osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Sfera emocjonalna

Stan i cecha lęku

Inwentarz Stanu i Cechy Leku dla Dzieci STAIC

Dzieci (10-14 lat)

2 skale po 20 pozycji dotyczących aktualnego stanu i ogólnego samopoczucia.

W badaniach przesiewowych, do monitorowania zmian stanu lęku

Badanie grupowe, czas badania około 15 minut; badanie stanu może być powtarzane

Projekcyjna metoda badania afektywnej struktury osobowości człowieka.

Test Piramid Barwnych

Młodzież (od 16 r.ź.), dorośli

Zadaniem badanego jest ułożenie trzech "ładnych" i trzech "brzydkich" piramid z kolorowych kwadracików.

W praktyce psychologicznej, do diagnozy afektywności

Badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu.

Sfera poznawcza

Myślenie twórcze

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia

TCT-DP

Dzieci

(od 5. roku życia), młodzież,

Zadaniem osoby badanej jest uzupełnienie w dowolny sposób niekompletnych rysunków; posiada dwie wersje.

W celach przesiewowych; jako  narzędzie selekcyjne przy naborze kandydatów do szkół czy zawodów, w diagnozie indywidualnej oraz do celów naukowych.

Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania jedną wersją 15 minut

Właściwości psychiczne (testy aparaturowe)

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

EEG

Elekroencefalograf

Młodzież, dorośli

Rejestracja i analiza EEG

Ocena poziomu aktywności bioelektrycznej mózgu

Mirosław Mikicin
miroslaw.mikicin
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 463

Badania indywidualne

Badania uwagi 

Wiedeński System Testów (WST) Wykonywanie i analiza testów: COG* (uwaga ogólna),

 LVT** (koncentracja uwagi),

DAUF*** (ciągłość uwagi)

Młodzież, dorośli

Test COG bada uwagę oraz mierzy ogólną zdolność do "bycia uważnym", Test LVT bada ukierunkowanej percepcji wzrokowej. DAUF - Bada zdolności do "długotrwałego skupienia uwagi i koncentracji na wykonywanym zadaniu".

Wykonywanie zadań angażujących funkcje poznawcze, testy używane są w psychologii klinicznej i stosowanej, testy śledzenia liniowego są stosowane głównie w psychologii ruchu drogowego i komunikacji, testy te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest od człowieka uwaga i gdzie wiele zależy od percepcji wzrokowej.

Badania indywidualne

Badanie aktywacji (pobudzenia)

Wiedeński System Testów (WST) Wykonywanie i analiza testu: FLIM ****

Dzieci, młodzież, dorośli

Procedura pomiarowa umożliwiająca określenie gotowości funkcjonalnej centralnego układu nerwowego w sensie pobudzenia.

Wykonywanie zadań angażujących funkcje emocjonalne, testznajduje zastosowanie w psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychologii sportu i pracy, również w rehabilitacji.

Badania indywidualne

Badanie wydajności pracy umysłowej

Wiedeński System Testów (WST) Wykonywanie i analiza testu: ALS*****

Dzieci, młodzież, dorośli

Test do pomiaru koncentracji, nasycenia i zmęczenia psychicznego

Wykonywanie zadań angażujących funkcje behawioralne, test stosowanyw psychologii klinicznej i stosowanej, zwłaszcza w badaniu uzdolnień.

Badania indywidualne

Zachowania zdrowotne

Badanie

Aparatura/test

Opis

Zastosowanie

Wykonawca

Uwagi

Ocena sposobu żywienia metodami prospektywnymi i retrospektywnymi

Analiza ilościowa i jakościowa diet.

Wywiad żywieniowy z atlasem,

Program komputerowy 5.0 w wersji rozszerzonej.

Wywiad bezpośredni wybraną metodą przy użyciu atlasu potrwa i produktów z dokładną analizą spożycia składników pokarmowych.

Ocena ilościowa i jakościowa diet

Profilaktyka wad żywieniowo- zależnych

Edukacja żywieniowa

Korekta jadłospisów nieprawidłowych.

Dr Katarzyna  Płoszaj katarzyna.ploszaj
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 467

Badanie indywidualne, czas badania:

45 - 60 minut.

     
    

Ocena postawy wobec zdrowia

Skala do badania postawy wobec zdrowia

Skala bada wskaźnik ogólny i poszczególne komponenty postawy: poznawczy, emocjonalny, behawioralny

Diagnoza i charakteryzowanie postawy wobec zdrowia

 

Zachowania zdrowotne

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych IZZ

Wskaźnik ogólny i składowe: nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienia psychiczne, praktyki zdrowotne

Ustalenie nasilenia zachowań zdrowotnych

Dr Anna Leś

les.anna@wp.pl

22 834 04 31
wew. 382

Badanie grupowe lub indywidualne