Elektroniczna Legitymacja Doktorancka - ELD

1. Podstawa prawna

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- (Dz. U. 2018, poz. 1668).

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1669).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1480)

2. Opłaty

za wydanie ELD pobiera się opłatę 17 zł
za wydanie duplikatu ELD pobiera się opłatę 25,50 zł

3. Zdjęcie do ELD - wymagania techniczne:

Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce) - przykład prawidłowo wykonanego zdjęcia (zdjęcie do ELD musi spełniać te same wymogi co zdjęcie do dowodu osobistego i do paszportu).

Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny.

Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.

Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).

Do kadrowania zdjęcia niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Java (SUN) http://www.java.com/pl/download/manual.jsp

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem 'na papierze', dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego i zdjęcie do paszportu. Oto one:

1. Fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów (plik w formacie jpg, preferowane jest zdjęcie o wymiarach 300 x 375 pikseli lub większe o odpowiednich proporcjach, wielkość pliku nie większa niż 50 kB, zdjęcie musi być kolorowe)

2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

4. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

5. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, o których mowa w pkt. 4 i 5 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

.

4.  ELD jako karta miejska - możliwości kodowania biletów ZTM

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD) może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego. Przy korzystaniu z biletów zakodowanych na ELD obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku biletów kodowanych na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej. Szczegółowe zasady na stronie ZTM.