Informacje dla kandydatów

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa jest uczelnią akademicką kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii. Akademia jest uczelnią przyjazną studentom, dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną, socjalną, laboratoryjną i sportową oraz wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom kształcenia.
Akademia prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia (magisterskie), dwuletnie studia II stopnia (magisterskie),

czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00.

Punkt informacyjny dla kandydatów na studia znajduje się  w budynku głównym uczelni, pok. 64, (pozycja 1A na planie uczelni) tel. 22 834 76 67; kom. 795 130 212 lub rekrutacja@awf.edu.pl

9 kierunków studiów

1. wychowanie fizyczne,

2. sport,

3. turystyka i rekreacja,

4. fizjoterapia,

5. pielęgniarstwo,

6. terapia zajęciowa,

7. trener personalny*,

8. kosmetologia*,

9. wychowanie fizyczne w służbach mundurowych*.

* kierunek prowadzi Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu różnych instytucjach; poczynając od szkół, klubów sportowych i biur podróży, przez ośrodki rehabilitacyjne, centra rekreacji i SPA, a na władzach samorządowych kończąc. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie to nauka pełna pasji i przygód!

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Kandydatki i Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF Warszawa na danym kierunku studiów.

Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pobierając skierowanie .

Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania, wykaz dodatkowych ośrodków opieki zdrowotnej jest dostępny dla województwa mazowieckiego.

Wykaz przychodni lekarskich

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1144) stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na wskazanym przez kandydata kierunku.

Badania wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w  MWOMP :

Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25, - rejestracja od 7.30  do 16.00 telefon 695 695 413

Płock, ul. Kolegialna 17, - rejestracja od 7.25  do 15.00 - telefon 601 202 129

Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5, -rejestracja od 8.00 do 15.00 telefon 601 202 244; 48 34019 52

Wykaz dodatkowych ośrodków opieki zdrowotnej, które będą  wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły.

Miasto stołeczne warszawa (do pobrania)

Województwo mazowieckie (do pobrania)

Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy (do pobrania )

/za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat/

Telefoniczna informacja związana z rekrutacją

Studia I,II stopnia i jednolite magisterskie 22 834 76 67, 795 130 212

Studia doktoranckie:

Wydział Wychowania Fizycznego 22 834 04 31 wew. 496,

Wydział Rehabilitacji  22 834 04 31, wew. 252 oraz 22 834 79 37,

Studia podyplomowe 22 834 56 16,

Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej  83 342 88 09, 83 342 87 65.

Opłata rekrutacyjna

Zespół ds. Rekrutacji informuje, opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego.
Brak potwierdzenia wpłynięcia opłaty w wyznaczonym przez AWF terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.  Liczy się data potwierdzenia wpłynięcia opłaty, a nie data wniesienia opłaty.
Po wpływie opłaty na konto AWF, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia (STATUS – OPŁACONY).

Niezbędnik w dniu egzaminu ze sprawności fizycznej

Szanowna/y  Kandydatko/Kandydacie na studia!
Zespół ds. rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, przed egzaminem sprawności fizycznej w dniu rejestracji w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy mieć przy sobie:

- dowód osobisty lub paszport,

- zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF Warszawa na danym kierunku studiów. Zaświadczenie ważne z ostatnich 3 miesięcy.

Rezygnacja z rekrutacji

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zdecydujesz się zrezygnować z rekrutacji na wybranym przez siebie kierunku, złóż pisemną rezygnację (wzór – oświadczenia o rezygnacji ).

Oświadczenie powinno się złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

Pamiętaj, że na wolne miejsca wciąż oczekują inni kandydaci!

Oświadczenie można przesłać zeskanowane pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@awf.edu.pl,

RODO, klauzula informacyjna

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,  na studia w AWF Warszawa

W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji na studia w AWF Warszawa oraz wyrażoną przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego na studia, a także realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”, przekazujemy w załączeniu klauzulę informacyjną dotyczącą sposobu, celów, czasu i trybu przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji na studia, a także przysługujących Pani/Panu praw. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. (do pobrania)

Wycofanie zgody nie wpływa natomiast na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Informujemy ponadto, że cofnięcie zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji uniemożliwia przystąpienie do kolejnych etapów rekrutacji.

Telefony do komisji rekrutacyjnych

tel. na centralę: 22 834 04 31

kierunek

wew.

fizjoterapia

510

wychowanie fizyczne

560

sport

320

turystyka i rekreacja

268

pielęgniarstwo

407

terapia zajęciowa

665