Władze

Kadencja 2016 - 2020

Jego Magnificencja Rektor dr hab. prof AWF Andrzej Mastalerz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1993). W 1997 r. obronił doktorat, wyróżniony pierwszą nagrodą w konkursie imienia prof. Trześniowskiego organizowanego dla młodych pracowników AWF i nagrodą fundacji Andrzej Komora. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2009 r. za dorobek naukowy i rozprawę pt. "Reakcja układu mięśniowego na wysiłki o maksymalnej intensywności„. Od 2005 do 2012 roku pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz zasiadał w radzie naukowej tego instytutu. W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Od 2012 r. pełni funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Członek Prezydium KRASP. Jest autorem i współautorem ok. 180 prac oryginalnych opublikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach. Wypromował 77 magistrów i 20 licencjatów. Pod jego kierunkiem wszczęto 4 przewody doktorskie. Był recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz trzech przewodach doktorskich. Zainteresowania badawcze dotyczą: biomechaniki układu ruchu, techniki ruchu, koordynacji ruchowej, a także szeroko pojętej ergonomii (współtwórca koncepcji fotela mPosition® oraz bazy danych ergonomicznych ERGODESIGN®). Jego osiągnięcia naukowe prezentowane były na 40 Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, m.in. we Włoszech, Szwecji, Francji, Anglii, Turcji, Kanadzie, Holandii, Hiszpanii, Belgii. Odbył staż naukowy w Loughborough University w Anglii w 2001r. Kierownik czterech własnych projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik zadań lub wykonawca w badaniach realizowanych w ramach 22 innych projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NCN i NCBiR). Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (przez 2 kadencje Sekretarz Generalny),Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, International Society of Biomechanics, komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji i komitetu redakcyjnego czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora, a także innymi odznaczeniami: brązową odznaką za zasługi dla sportu, medalem pamiątkowym PRO MASOVIA, odznaką honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń prof. dr hab. Monika Guszkowska

 Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność – psychologia kliniczna człowieka dorosłego) i Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu AWF Warszawa; w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pracuje od 1986 r., obecnie w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji. Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w AWF Warszawa w 1995 roku, doktora habilitowanego – w 2005 roku, tytuł profesora w 2015 roku.

Autorka czterech monografii naukowych i redaktor naukowy dwóch monografii, autorka bądź współautorka ponad 100 artykułów naukowych (w tym 12 w czasopismach ze współczynnikiem IF) i 30 rozdziałów w monografiach naukowych dotyczących problemów psychologii sportu i aktywności fizycznej, zwłaszcza psychologicznych korzyści i zagrożeń związanych z rekreacyjną aktywnością ruchową. Kierowała trzema projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW oraz ośmioma projektami statutowymi/młodych naukowców. Pełniła funkcję promotora w 11 zakończonych przewodach doktorskich.

W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Turystyki i Rekreacji, w latach 2004-2011 była kierownikiem Zakładu Psychologii Wydziału Wychowania Fizycznego, w latach 2005-2008 kierownikiem Studiów Doktoranckich.

W latach 2012-2016 sprawowała funkcję redaktora naczelnego czasopisma Turystyka i Rekreacja. Jest recenzentem wielu czasopism naukowych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej i psychologii, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychologii Sportu, w latach 2003-2007 była przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Psychologii Sportu FEPSAC.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof AWF Michał Lenartowicz

Absolwent AWF Warszawa, Instytutu Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wageningen w Holandii (stypendysta NUFFIC; M.Sc. in Leisure and Environment). Ukończył studia doktoranckie na AWF Warszawa. Pracownik Zakładu Socjologii AWF Warszawa od roku 1996. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w roku 2003, a doktora habilitowanego w roku 2013. Wykłada socjologię sportu oraz metodologię nauk społecznych. Promotor ponad 60. prac licencjackich, magisterskich i prac dyplomowych na studiach podyplomowych. Opiekun czterech projektów doktorskich. Główne obszary zainteresowań naukowych dotyczą socjologii sportu, społecznego zróżnicowania uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej oraz konsumpcji sportowej. Jest autorem ponad 120 prac naukowych. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej. Członek założyciel EASS (European Association for Sociology of Sport), członek zarządu AIESEP (Association Internationale des Ecoles Superieurs d'Education Physique; od 2006). Staże naukowe w Instytucie Nauk o Sporcie Uniwersytetu Wiedeńskiego (2001 i 2002) oraz w School of Sport, Exercise and Health Sciences w Loughborough University w Wielkiej Brytanii (2016). W AWF w Warszawie pełnił szereg funkcji organizacyjnych. Był m.in. rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw studentów (2004-2007), sekretarzem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych (2008-2012), wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2012), członkiem Senatu AWF Warszawa w kadencji 2013-2016 i przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Dydaktyki oraz członkiem Senackiej Komisji Nauki. W latach 2013-2016 pełnił funkcję kierownika Zakładu Organizacji i Historii Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Czesław Urbanik

Absolwent AWF Warszawa (1975); doktorat (1984) AWF Warszawa; habilitacja (1997) AWF Warszawa; profesor nauk o kulturze fizycznej (2007). W latach 1999-2002 Prodziekan ds. Kierunku Wychowania Fizycznego; 2002-2005 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, 2012-2013 Prorektor ds. Rozwoju, od 2013 Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach 1996-1998 Członek Sekcji Biomechaniki i Rehabilitacji Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, od roku 1997 Członek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, 1997-2000 Członek Rady Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej, 1996-2008 Polski Komitet Normalizacyjny, Komisja Problemowa Nr 2, ds. Sportu i Rekreacji, 1998-2001 Rzeczoznawca Kwalifikujący Środki Dydaktyczne z Dziedziny Wychowania Fizycznego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, 2004-2008 Członek Sekcji ds. Projektów Celowych C-5 przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 2006-2007 Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 2008-2011 Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W Uczelni m.in.: Członek Senackiej Komisji do Spraw Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni, Członek Wydziałowej Komisji d/s Ocen Kadr, Członek Senatu, Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Sportu, Członek Senackiej Komisji Nauki, Członek Senackiej Komisji Dydaktyki, Przewodniczący Komitetu Wydawniczego „Studiów i Monografii", Kierownik Zakładu Biomechaniki, Kierownik Katedry Anatomii i Biomechaniki.

Równocześnie pracował przez 2 lata jako nauczyciel wychowania fizycznego i fizyki w Liceum Zawodowym w Warszawie oraz przez 6 lat pełnił funkcję trenera podnoszenia ciężarów w AZS-AWF, 5 lat był profesorem Politechniki Radomskiej i 14 lat profesorem WSKFiT w Pruszkowie.

Jest autorem lub współautorem ok. 200 publikacji z czego 170 oryginalnych prac badawczych. Jest autorem 1 monografii, współautorem 2 skryptów, 3 opracowań zbiorowych oraz redaktorem naukowym 8 tomów monografii. Brał udział w 23 projektach badawczych z czego w 13 był kierownikiem. Współpracował z CIOP, WAT, Politechniką Warszawską. Jest autorem 5 procedur badawczych dla CIOP oraz 7 Norm Krajowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Był recenzentem w 4 przewodach profesorskich, 3 habilitacyjnych, 6 rozpraw doktorskich, dziesięciokrotnie przewodniczył postępowaniom habilitacyjnym i dwukrotnie postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Był recenzentem ponad 110 prac zgłoszonych do różnych czasopism naukowych, 120 wniosków o granty MNiSW, 80 Norm Krajowych PKN.

Był przewodniczącym lub członkiem Komitetów Naukowych ponad 25 różnych konferencji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, przez 3 kadencje był skarbnikiem PTB, był członkiem Zarządu PTB, Polskiego Towarzystwa Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz członkiem zbiorowym International Society of Biomechanics.

Ponadto brał udział w 43 konferencjach międzynarodowych, 48 krajowych oraz 15 szkołach biomechaniki. Dotychczas wypromował 9 doktorów, a dla 3 osób wszczęto przewody doktorskie, ponad 220 magistrów i 160 dyplomantów.

Prorektor ds. Filii AWF prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. Trener I klasy w lekkoatletyce. W 1999 r. ukończył Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na wspólnym Rynku Europejskim w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r. za dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Teoretyczno – metodyczne podstawy treningu i kontroli zdolności koordynacyjnych we wschodnich sportach walki na przykładzie taekwondo i kickboxingu", która została nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.

Pracownik AWF w Warszawie od 1981 r. W latach 1990-1996 Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, od roku 1996 Dyrektor IWFiS w Białej Podlaskiej. W latach 2001–2002 i 2008-2012 pełnił funkcję Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W roku 2002 został wybrany na Prorektora ds. Kształcenia Zamiejscowego, a w 2005 na Prorektora ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ds. Ogólnych. Od roku 1996 Kieruje Zakładem Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów, a od roku 2002 - Katedrą Sportów Indywidualnych.

Autor i współautor około 200 prac naukowych i 5 książek. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. teorii i technologii treningu sportowego oraz nauczania czynności ruchowych. Odbył szereg staży naukowych i dydaktycznych, m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Turcji, na Litwie i Łotwie.

Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. International Association of Sport Kinetics, European College of Sport Science, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, National Strength and Conditioning Association – USA.

Kierownik i członek wielu zespołów eksperckich, m.in.: zespołu przygotowującego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ekspertyzę „Kształcenie i doskonalenie specjalistów w sporcie", zespołów przygotowujących ekspertyzy „Efektywność długofalowego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży", „Efektywność szkolenia w sporcie olimpijskim", zespole opracowującym dokument pt. „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2012", zespołach przygotowujących strategię w zakresie rozwoju sportu wyczynowego i koncepcję kształcenia i doskonalenia zawodowego specjalistów, Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu, Zespołu specjalistycznego MNiSW ds. projektów zgłoszonych do programu „Rozwój Sportu Akademickiego", międzynarodowego zespołu ekspertów dla Łotewskiego Centrum Oceny Jakości Kształcenia w Uczelniach Wyższych.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  nagrodą Ministra Sportu i Turystyki, nagrodami Rektora AWF.