Regulamin studiów

Regulamin Studiów AWF w Warszawie

Regulamin studiów AWF w Warszawie - obowiązujący od początku roku akademickiego 2019/2020 pobierz

Od roku akademickiego 2019/2010 w AWF Warszawa obowiązuje nowy Regulamin Studiów AWF w Warszawie przyjęty uchwałą Nr 40/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 roku. Wśród najważniejszych zmian w Regulaminie wynikających z przepisów zewnętrznych i wprowadzonych na wniosek komisji regulaminowej, należy wymienić:

1. Obowiązek uczestnictwa studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) we wszystkich zajęcia przewidziane planem i programem studiów (co obejmuje ćwiczenia, wykłady i inne formy zajęć).

2. Zmianę dotychczasowego Indywidualnego Toku Studiów (ITS) i  Indywidualnego Planu Studiów (IPS) na  Indywidualną Organizację Studiów (IOS), w ramach której określone są warunki jednoczesnego studiowania oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań sportowych, naukowych, organizacyjnych na rzecz Uczelni.

3. Likwidację oceny „nieklasyfikowany” – „nk”. Likwidacja tej pozycji oznacza, że przedmiot można wyłącznie zaliczyć (skala ocen zaliczających 3, 4, 5 lub zal.) lub nie zaliczyć (ocena 2 lub nzal.). Ocena niedostateczna lub niezaliczenie oznacza nieosiągnięcie przez studenta lub studentkę zakładanych efektów do końca zajęć dydaktycznych lub terminów wynikających z IOS niezależnie od powodów nie uzyskania zaliczenia.

4. Doprecyzowanie sposobu traktowania tzw. egzaminu zerowego, który w myśl nowego regulaminu jest zawsze egzaminem dodatkowym, którego nie można uznawać za egzamin w pierwszym terminie. 5.wprowadzenie nowych zasad udzielania studentom urlopów.

Regulamin studiów AWF w Warszawie - obowiązujący do 30 września 2019 r. pobierz

Regulamin studiów doktoranckich AWF w Warszawie

- obowiązujący od początku roku akademickiego 2018/2019 pobierz