Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Rehabilitacji

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

25.09.2018-21.01.2019

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym

22.01.2019-29.01.2019

Sesja poprawkowa w semestrze zimowym

30.01.2019-07.02.2019

Przerwa dydaktyczna na Uczelni

08.02.2019-26.02.2019

Dni wolne w semestrze zimowym*

24.09.2018 (poniedziałek) – Dzień Inauguracji

02.11.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć

22.12.2018-02.01.2019 – przerwa świąteczna

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

27.02.2019-19.06.2019

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

24.06.2019-01.07.2019

Sesja poprawkowa w semestrze letnim

02.07.2019-08.07.2019

Dni wolne w semestrze letnim*

20.04-23.04.2019 – przerwa świąteczna

02.05.2019 (czwartek) – dzień wolny od zajęć

09.05.2019 (czwartek) – Juwenalia

Dni uzupełniające w semestrze letnim

19.06.2019 (środa) – zajęcia z planem jak czwartek

*Rektor może ustanowić również inne dni wolne od zajęć dydaktycznych w drodze odrębnego zarządzenia lub pisma okólnego.

1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zawartym w szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019.

2. W lutym 2019 r. studenci realizują obozy i praktyki wynikające z programu studiów.

3. Zajęcia mogą być realizowane w formie e-learningowej.

Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019 i plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów ustala dziekan właściwego wydziału, (w granicach określonych Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 36/2017/2018 z 25.04.2018 r., zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 6 Statutu AWF Warszawa.):

Wydział Wychowania Fizycznego,

Wydział Turystyki i Rekreacji,

Wydział Rehabilitacji.