Instytucje

Szkoła

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Diagnoza stanu przygotowania i kompetencji nauczycieli wf do realizacji podstawy programowej wychowanie fizyczne

Badanie kwestionariuszem ankiety

Nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autorski kwestionariusz ankiety (Zakład Pedagogiki), na który składa się 19 pytań o różnym charakterze

W celu opracowania programów dla nauczycieli wf – w ramach doskonalenia zawodowego – w zakresie realizacji modułu fakultatywnych zajęć z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Dr Katarzyna  Płoszaj

katarzyna.ploszaj
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 467

Badanie prowadzone w trzech środowiskach: wieś, małe miasto, duże miasto

Ocena realizacji edukacji zdrowotnej na terenie szkół – warsztaty z zakresu Edukacji Zdrowotnej dla nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Sondaż diagnostyczny

Nauczyciele wychowania fizycznego ze wszystkich typów i poziomów szkół.

Ocena realizacji Edukacji Zdrowotnej z zastosowaniem kwestionariuszy ankiet połączona z warsztatami edukacji zdrowotnej

Badanie i warsztaty mają służyć podniesieniu realizacji Edukacji Zdrowotnej w szkołach.

Zgoda i skierowanie od dyrektorów szkół.

Klub sportowy

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Ocena zagrożenia bankructwem zawodowym klubów sportowych

 

Badanie klubu sportowego

Ocena poziomu zagrożenia bankructwem na podstawie modeli dyskryminacyjnych

 

Dr Monika Piątkowska

monika@piatkowska.pl

22 834 04 31 wew. 346

Benchmarking zawodowych klubów sportowych

 

Badanie klubu sportowego

Benchmarking  konkurencyjny zorientowany na porównywanie z liderami w obrębie danego sektora

 

Rozpoznawanie strategii zawodowych klubów sportowych

 

Badanie klubu sportowego

Określanie strategii z perspektywy założeń szkoły planistycznej, ewolucyjnej, pozycyjnej i zasobowej

 

Ocena satysfakcji uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych

Autorski kwestionariusz ankiety; marketingowy wskaźnik satysfakcji klientów

Uczestnicy zajęć sportowo-rekreacyjnych; Młodzież i osoby dorosłe

Test składa się z 7 obszarów funkcjonowania organizacji sportowo-rekreacyjnej, respondenci oceniają na skali Likerta zadowolenie oraz ważność poszczególnych parametrów

Ocena satysfakcji konsumentów ma zastosowanie do budowania strategii utrzymania klienta oraz budowania z nim relacji

Ocena lojalności konsumentów sportowych

Sondaż; marketingowy wskaźnik lojalności klientów

Konsumenci sportowi, młodzież i osoby dorosłe

Ocena poziomu wskaźnika standardowego i wzmocnionego lojalności klientów

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest niezbędna do planowania działań marketingowych

Ocena świadomości i rozpoznawalności marki produktu sportowego

Sondaż, marketingowe wskaźniki komunikacji

Konsumenci sportowi, młodzież i osoby dorosłe

Ocena poziomu spontanicznej i wspomaganej świadomości marki

Ocena stopnia znajomości marki w badanej grupie jest niezbędna do planowania działań marketingowych