Opłaty

Opłata rekrutacyjna

opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu  się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego. Brak potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym przez AWF terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Liczy się data potwierdzenia wpłynięcia opłaty, a nie data wniesienia opłaty. Po wpłynięciu opłaty na konto AWF, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia (STATUS – OPŁACONY).   Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustala Rektor na rok akademicki, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. Kandydat na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę w wysokości :

100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej,

85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na które postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.

85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie)

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia nie podlega zwrotowi.


Odpłatność za studia

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2018/2019 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od osób będących cudzoziemcami.