Potwierdzanie efektów uczenia

Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie określa Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Załącznik nr 1. Ogólny schemat procesu potwierdzania efektów uczenia się, obowiązujący w AWF Warszawa

Załącznik nr 2. Arkusz oceny zgodności deklarowanych efektów uczenia się z efektami kształcenia przyjętymi dla programu kształcenia

Załącznik nr 3. Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się

Załącznik nr 4. Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w sprawie niepotwierdzenia efektów uczenia się

Załącznik nr 5. Zawartość oraz zasady kompletowania Portfolio

Załącznik nr 6. Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w sprawie dopuszczenia/niedopuszczenia* do egzaminów walidacyjnych

Załącznik nr 7. Decyzja Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Załącznik nr 8. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

Wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia określa Zarządzenie Rektora AWF Warszawa Nr 34/2015/2016 z dnia10.05.2016 r.