Program kształcenia

Plan studiów

Przedmiot

Liczba godzin – suma/ECTS

Liczba godzin –udział nauczyciela

Liczba godzin – praca własna

Forma zaliczenia

I rok

II rok

III rok

IV rok

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4**

Semestr 5

Semestr 6

Semestr 7

Semestr 8

Metodologia badań naukowych

25/1

15

10

E

15/10*

       

Statystyka

25/1

15

10

E

 

15/10

      

Warsztaty umiejętności akademickich1

100/4

35

65

Z

7/20

8/15

10/15

10/15

    

Etyka badań naukowych

13/0,5

8

5

Z

  

8/5

     

Prawa własności intelektualnej

12/0,5

7

5

Z

  

6/6

     

Dydaktyka szkoły wyższej

25/1

15

10

Z

15/10

       

Zajęcia w innej uczelni zgodnie z indywidualnym harmonogramem pracy

50/2

50

0

Z

15/0

15/0

20/0

     

Praktyki badawcze2

100/4

60

40

Z

  

15/10

15/10

15/10

15/10

  

Praktyki dydaktyczne3

200/8

30

170

Z

15/25

15/25

0/60

0/60

Praktyki organizacyjne4

150/6

0

150

Z

40

50

30

30

Konsultacje z opiekunem5

200/8

50

150

E

15/35

15/35

10/40

10/40

Liczba godzin

900/36

285

615

285

285

190

140

1 semestr 1 – studia literaturowe (przygotowanie przeglądu literatury); semestr 2 – przygotowanie wystąpienia na konferencji naukowej/artykułu przeglądowego; semestr 3 – przygotowanie projektu naukowego; semestr 4 – przygotowanie artykułu naukowego (badania pilotażowe);

2 staż w laboratorium badawczym/udział w projekcie badawczym

3 semestr 1/2 – obserwacja zajęć, udział w egzaminach; semestr 3/4 – prowadzenie zajęć pod nadzorem; semestr 5/6 i 7/8– samodzielne prowadzenie zajęć

4 praca przy organizacji konferencji naukowych, praca w redakcjach czasopism

5 semestr 1 – tworzenie harmonogramu prac w cyklu studiów doktorskich; semestr 2/3 – tworzenie koncepcji rozprawy doktorskiej,  semestr 3/6 – prowadzenie badań w ramach rozprawy doktorskiej; semestr 7/8 – przygotowanie rozprawy doktorskiej

* Godziny z udziałem nauczyciela/praca własna

** Połowa okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej przypada na koniec czwartego semestru studiów

(z zał. 1. do Uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 47/2018/2019 z 21.05.2019)