Golf

Program kształcenia 

Program kształcenia na kursie dokształcającym

na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF Golf (załącznik 4)

Wydział

Turystyka i Rekreacja

Jednostka prowadząca kurs dokształcający

Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji

Nazwa kursu

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF - golf

Typ kursu

kwalifikacyjny na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF golf

Opłata za kurs (całość)

 

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, do  którego przyporządkowany jest kurs dokształcający

nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne

Ogólne cele kształcenia

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia rekreacyjnego z golfa. Głównymi zadaniami szkolenia jest nauczanie i doskonalenie techniki gry w golfa, zapoznanie z zakresem wiedzy teoretycznej zawartej w tematyce wykładów oraz prowadzenie zajęć w formie instruowania gry (techniki) w golfa.

Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni

Szkolenie kadry instruktorskiej w obszarze rekreacji ruchowej.

Wymagania wstępne

Wymagania formalne:

Ukończone 18 lat

Wykształcenie, co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne)

Założenia wstępne:

Ukończony kurs ogólny lub absolwent AWF lub innego kursu instruktora rekreacji

Zasady rekrutacji

Zapisy, rekrutacja, dokumentacja złożona w Centrum Kształcenia Podyplomowego, pokój nr 63, Gmach Główny

Limit przyjęć (od … do)

15 – 18 osób

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

3

Liczba semestrów

1

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kursu dokształcającego

Wg wzoru w załączniku 5

Plan kursu

Wg wzoru w załączniku 6

Karta przedmiotu poszczególnych modułów kształcenia składające się na program kursu dokształcającego uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy

w załączeniu

Wymogi związane z ukończeniem kursu (praca końcowa/egzamin końcowy/inne)

Egzamin ustny z części teoretycznej oraz egzamin praktyczny i z gry na polu i obiektach treningowych.

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Hospitacje zajęć przez Kierownika kursy, ewaluacja procesu dydaktycznego (ankiety wypełniane przez kursantów)

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia

Moduły kształcenia

przedmioty

Liczba punktów ECTS

Charakter zajęć

Przynależność do obszaru kształcenia

Zakładane efekty kształcenia

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Moduł I

Wykłady z teorii i metodyki golfa

2

teoretyczne

nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne

K_W03

K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_K02 K_K05 K_K06

Egzamin ustny, praktyczny, Przygotowanie planu i konspektu zajęć, prowadzenie ćwiczeń z grupą, Opracowanie programu Cyklone, Demonstracja

Moduł II

Ćwiczenia praktyczne

1

praktyczny

nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne

K_W03

K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_K02 K_K05 K_K06

Opis efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia na kursie dokształcającym na stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf (załącznik 5)

Wydział prowadzący kurs

Turystyka i Rekreacja

Nazwa kursu

Kurs instruktorski Rekreacji Ruchowej AWF - golf

Poziom kształcenia

Nie dotyczy - kurs

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne

symbol

Efekty kształcenia na kursie  –  Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF - golf

KW1

WIEDZA

KW2

Posiada wiedzę na temat genezy rozwoju golfa i czynników warunkujących jego historyczny rozwój oraz wiedzę na temat roli i działalności organizacji golfowych: PGA, R&A, USGA, PZG w rozwoju golfa na świecie i w Polsce.  Posiada wiedzę dotyczącą genezy i pierwotnych reguł gry w golfa oraz różnic pomiędzy pierwotnymi regułami gry w golfa, a obecnie funkcjonującymi.

KW3

Posiada wiedzę o liczbie pól golfowych, klubów golfowych i driving rangów w Polsce. Zna lokalizację najważniejszych obiektów do gry. Potrafi wskazać największe i najważniejsze turnieje golfowe organizowane w Polsce.

KW4

Posiada wiedzę dotyczącą przygotowania planu i konspektu zajęć oraz listy kontrolnej bezpieczeństwa i formularza oceny ryzyka prowadzenia zajęć. Zna najważniejsze zagadnienia i zasady bezpieczeństwa gry i prowadzenia zajęć w golfie. Zna różnice w nauczaniu gry w golfa wewnątrz budynków i w plenerze oraz zna potencjalne problemy wiążące się z prowadzeniem zajęć w poszczególnymi środowiskach.

KW5

Posiada wiedzę dotyczącą prowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń uspokajających (cool down) oraz kwestionariusza kontuzji, przy uwzględnieniu specyfiki gry w golfa. Posiada umiejętności prowadzenia rozgrzewki do zajęć w golfie i ćwiczeń rozluźniających (cool down) po grze w golfa. Potrafi demonstrować ćwiczenia bezpośrednio związane z przygotowaniem do gry w golfa i rozluźnieniem partii mięśniowych zaangażowanych w sekwencje ruchowe charakterystyczne dla golfa.

KW6

Posiada wiedzę dotyczącą:

  • Właściwej demonstracji ćwiczeń
  • Przydatność konkretnej umiejętności golfowej.
  • Sposobów właściwej obserwacji ćwiczących w trakcie wykonywania ćwiczeń.
  • Sposobów udzielania ćwiczącym informacji zwrotnej w zakresie wykonywania danego zadania.

KW7

Posiada wiedzę dotyczącą:

  • Korzyści i walorów uprawiania golfa przez dzieci i młodzież
  • Różnych faz rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście uprawiania golfa
  • Modelowych zasad współpracy pomiędzy klubami golfowymi a szkołami
  • Planu i struktury zajęć z dziećmi i młodzieżą – program Cyclone

 

UMIEJĘTNOŚCI

KU1

Posiada umiejętności dotyczące przygotowania planu i konspektu zajęć oraz listy kontrolnej bezpieczeństwa i formularza oceny ryzyka prowadzenia zajęć. Zna najważniejsze zagadnienia i zasady bezpieczeństwa gry i prowadzenia zajęć w golfie. Zna różnice w nauczaniu gry w golfa wewnątrz budynków i w plenerze oraz zna potencjalne problemy wiążące się z prowadzeniem zajęć w poszczególnymi środowiskach.

KU2

Posiada umiejętności dotyczące prowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń uspokajających (cool down) oraz kwestionariusza kontuzji, przy uwzględnieniu specyfiki gry w golfa. Posiada umiejętności prowadzenia rozgrzewki do zajęć w golfie i ćwiczeń rozluźniających (cool down) po grze w golfa. Potrafi demonstrować ćwiczenia bezpośrednio związane z przygotowaniem do gry w golfa i rozluźnieniem partii mięśniowych zaangażowanych w sekwencje ruchowe charakterystyczne dla golfa.

KU3

Posiada umiejętności dotyczące:

Opracowania planu i struktury zajęć z dziećmi i młodzieżą – program Cyclone.

KU4

Posiada wiedzę i umiejętności na temat standardowych lotów piłki i potrafi je zidentyfikować.

KU5

Posiada umiejętności dotyczące najważniejszych zasad trzymania kija golfowego oraz ustawienia kija, piłki i ciała w stosunku do celu.

KU6

Posiada umiejętności wykonania poprawnej sekwencji ruchowej zamachu kijem. Potrafi wykonywać i demonstrować zamach kijem golfowym do tyłu (backswing), zamach w dół (downswing) oraz zamach przez piłkę i do końca (throughswing). Posiada umiejętności dotyczące poprawnego trzymania i uderzenia różnymi sposobami, np.: putter, chippowanie, gra z bunkra.

KU7

Posiada umiejętności dotyczące gry w trzech główny formatach gry: strokeplay, matchplay, stableford; zasad liczenia punktów w poszczególnych formatach gry; podstawowych stategii gry  stosowanych w poszczególnych formatach turniejowych.

Posiada wiedzę dotyczącą rozwoju technologicznego sprzętu golfowego oraz wie i rozumie jak odpowiednio dobrany sprzęt przyczynia się do wzmocnienia procesu nauczania golfa w różnych grupach wiekowych i na poszczególnych etapach rozwoju psychoruchowego i umiejętności.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KK1

Posiada wiedzę dotyczącą reguł i etykiety gry w golfa, których znajomość jest niezbędna do gry.

KK2

Posiada wiedzę dotyczącą wymagań na Zieloną Kartę PZG. Zna i potrafi wytłumaczyć rolę i znaczenie Zielonej Karty PZG w systemie szkolenia, a także na wie czym polega różnica pomiędzy Zieloną Kartą PZG a kartą handicapową.

KK3

Posiada umiejętności dotyczące gry na polu golfowym oraz gry i uczestnictwa w turnieju golfowym – potrzeba uczenia się przez całe życie.

Plan kursu

Plan kursu dokształcającego Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF ze specjalnością golf (załącznik 6)

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

Forma zajęć*

Obowiązkowe/Fakultatywne

Liczba godzin kontaktowych

Liczba punktów ECTS

1.        

Historia golfa i golf w Polsce

Wykład

Obowiązkowe

6

0,2

2.        

Uczenie się i nauczenie gry w golfa

Wykład i ćwiczenia

Obowiązkowe

10

0,3

3.        

Technika gry w golfa

Wykład i ćwiczenia

Obowiązkowe

52

2

4.        

Gra w golfa

Wykład i ćwiczenia

Obowiązkowe

18

0,4

5.        

Sprzęt golfowy

Wykład i ćwiczenia

Obowiązkowe

4

0,1

Łączna liczba godzin: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 3

* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne