Sportowcy

Budowa ciała

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Ocena budowy ciała

Pomiary antropometryczne;

wskaźniki antropologiczne;

typologie budowy ciała: metoda Heath-Carter.

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Ocena na podstawie pomiarów bezpośrednich i pośrednich z wykorzystaniem wskaźników umięśnienia.

Metoda służy do oceny budowy ciała sportowców i zmian zachodzących w czasie pod wpływem treningu sportowego.

Dr A.nna Kopiczko

anna.kopiczko
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 262

Badanie indywidualne, czas badania:

30 - 60 minut.

Diagnostyka składu tkankowego ciała

Pomiary antropometryczne, wskaźniki antropometryczne,

analizator składu ciała TANITA BC 420 lub BC 418 MA,

Jawon x- scan (ocena sportowców).

Młodzież, osoby dorosłe

Pomiar metodą bioelektrycznej impedancji w godzinach porannych, na czczo.

Może służyć do monitorowania poziomu tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała a także poziomu wody w organizmie.

Przeciwwskazania: ciąża, choroba zakrzepowa żył, rozrusznik serca.

 Biochemia

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Zastosowanie

Koordynator

Aktywność kinazy keratynowej (CK) w osoczu)

 

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Ocena reakcji mięśni szkieletowych na trening

dr Joanna Tkaczyk

joanna.tkaczyk
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 261

Stężenie LA i innych podstawowych parametrów biochemicznych

 

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Biomechanika

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Pomiary siły zespołów mięśniowych w warunkach statyki i dynamiki

BIODEX-System 3

Stanowiska: LR2-P, TBK3-P, SPB4-FM

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

- pomiar momentów sił poszczególnych zespołów mięśniowych kończyn górnych, dolnych oraz tułowia w warunkach statyki i dynamiki

-   ocena momentu sił,

-   monitorowanie efektów procesu treningowego,

-   monitorowanie procesu rehabilitacji po kontuzjach aparatu ruchu (kończyn dolnych, górnych)

dr Dagmara Iwańska

dagmara.iwanska
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 286

Badania indywidualne

Czas kompleksowego badania:

40-50 minut

Siła reakcji podłoża podczas biegu, chodu, ćwiczeń gimnastycznych.

Platformy KISTLER

Platformy dynamometryczne

Bieżnia z wbudowanymi platformami AMTI

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

-  rejestracja siły reakcji podczas różnego rodzaju wyskoków, podczas chodu i biegu,

-  rejestracja wysokości wyskoku (hSC [m]), mocy (P [W]) (maksymalnej, średniej, bezwzględnej, względnej) rozwijanej w podczas odbicia, chodu

-  rejestracja wartości parametrów charakteryzujących układ ruchu człowieka i sposób wykonania wyskoku (czas odbicia, obniżenie środka masy ciała przed odbiciem świadczące o zamachu, prędkość środka masy ciała, impuls siły oraz praca).

-   selekcja zawodników

-   ocena predyspozycji

-   monitorowanie treningu

-   trening mocy kończyn dolnych

-   trening playometryczny

-   ocena obciążeń aparatu ruchu podczas skoków, chodu oraz biegu

-   monitorowanie procesu rehabilitacji po kontuzjach aparatu ruchu (kończyn dolnych)

Badania indywidualne

Czas badania uzależniony od przyjętego celu

Ocena wytrzymałości i mocy maksymalnej kończyn dolnych

Trenażer „równia pochyła"

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

- pomiar wytrzymałościowych na podstawie spadku mocy w funkcji czasu,

- rejestracja: mocy maksymalnej (Pmax) siły (F), prędkości (v [m/s]), wykonanej pracy (W [J]; podczas fazy odbicia (skurcz koncentryczny) i hamowania (skurcz ekscentryczny)

-   selekcja zawodników

-   ocena predyspozycji

-   monitorowanie treningu

-   trening mocy kończyn dolnych (przy zastosowaniu różnych składowych obciążeń treningowych)

-   trening plyometryczny

Badania indywidualne

Czas badania uzależniony od przyjętego celu

Elektromiograficzna ocena pracy mięśni w czasie różnych wysiłków

Noraxon

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

-      rejestracja czasowo-przestrzenna sygnału mięśniowego,

-      rejestracja amplitudy sygnału

-      analiza średniej wartość bezwzględnej sygnału EMG (ARV), średniej wartości kwadratowej sygnału EMG (RMS),

-      analiza częstotliwości sygnału EMG

-      ocena aktywności mięśniowej podczas różnego rodzaju ruchu

-      ocena zmęczenia mięśnia

-      badanie  wewnętrznej struktury aktu ruchowego

Badania indywidualne

Czas badania uzależniony od ilości analizowanych mięśni

Pomiar parametrów kinematycznych ruchu człowieka

System VICON

System APAS

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

-      pomiar parametrów kinematycznych ruchu: przestrzennych (położenia poszczególnych członów względem siebie, kąty w stawach)  i czasowych (prędkości liniowa, prędkość kąta)

-      ocena techniki ruchu,

-      modelowanie ruchu

Badania indywidualne

Pomiar drżenia fizjologicznego mięśni

 

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

    

Ocena stabilności posturalnej oraz zmian parametrów tej stabilności po różnych wysiłkach, aktywnościach ruchowych lub  procesach treningowych

Platforma stabilometryczna FreeMed firmy Sensor Medica (Italy) wraz z oprogramowaniem Freestep

lub Platformy KISTLER

 

Pomiary i analiza stabilności ciała w statyce dla różnych pozycji i warunków stania pionowego.

Możliwe porównanie stabilności ciała pomiędzy różnymi osobami i grupami. Możliwa ocena zmian stabilności ciała po jednorazowych wysiłkach lub po cyklach aktywności ruchowej, u osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.

dr Michał  Staniszewski

michal.staniszewski
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 227

 

Ocena rozkładu nacisku stóp na podłoże podczas stania lub chodu

Platforma stabilometryczna

lub

Platforma BBS i AMTI

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Pomiary i analiza rozkładu nacisku stóp na podłoże podczas stania w różnych pozycjach lub podczas chodu.

Możliwa ocena i analiza prawidłowości i symetrii rozkładu nacisku stóp na podłoże podczas stania lub chodu, w różnym rodzaju obuwia lub boso.

 

Pomiar parametrów kinetycznych ruchu człowieka

System VICON

Platformy KISTLER

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Badanie polega na pomiarze kinetycznych parametrów ruchu chodu swobodnego lub innych  działań ruchowych człowieka

Ocena dynamiki ruchu człowieka

Mgr Adam Chmielewski

22 834 04 31
wew. 508

Badanie trwa około 1 godziny

Ocena kinematyki kroku biegowego i skoczności

System Optojump Next

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Częstotliwość i długość kroków, moc, czas kontaktu z podłożem

 

Dr hab. Jakub Adamczyk

jakub.adamczyk
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 447

 

Siła statyczna ścisku dłoni

Dynamometr hydrauliczny

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

  

Wydolność fizyczna

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Ocena tolerancji wysiłku

System Ergotest, OxfordNoraqv, bieżnia, cykloergometr, TrackMaster,

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Badanie polega na pomiarze prowokacji wysiłkowej i ocenie parametrów krążeniowo-oddechowych

Ocena zdolności wysiłkowej człowieka

mgr Jakub Gąsior

jakub.gasior@
awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 508

Badanie trwa około 40 minut

Ocena wydolności tlenowej/beztlenowej/progu przemian anaerobowych

MetaLyzer II

Polar Sport Tester

Test Wingate

Test progresywny

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

  

dr hab. Jakub Adamczyk

jakub.adamczyk
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 447

 

Badanie profilu termalnego i reakcji termalnych organizmu za pomocą kamery termowizyjnej

Kamera termowizyjna Flir 320A

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Ocena mechanizmów termoregulacji oraz reakcji organizmu na wysiłek fizyczny;

Ocena skuteczności procesów regeneracji powysiłkowej metoda obrazowania termograficznego

  

Trening mięśni oddechowych a zdolność wysiłkowa

Spirometr, urządzenie do badania siły ciągu

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Ocena wpływu treningu mięśni oddechowych na zdolność wysiłkową

 

dr Małgorzata Stachowicz

malgorzata.stachowicz
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 301

 

Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna sportowców.

Ocena wydolności fizycznej oraz reakcji tkanki mięśniowej na trening

EKG, 24-H-EKG, 24-H-BP,

EKG-W, cykloergometr, bieżnia mechaniczna, spektrofotometr

Młodzież i osoby dorosłe uprawiające sport

Diagnostyka  i konsultacje lekarskie dla sportowców, ocena zdolności  do wysiłków różnego typu,

Monitorowanie stanu zdrowia  sportowców, ocena ich zdolności do wysiłków specyficznych, postępów treningu i naboru do uprawiania sportu

dr hab. med.  Krzysztof Mazurek

k.mazurek
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 401

Sprawność fizyczna

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Arkusz obciążeń

Arkusz uwzględnia dwa obszary informacyjny (zbiór środków treningu) i energetyczny skala intensywności wg poziomu stężenia mleczanu we krwi po wysiłku

Osoby objęte szkoleniem min. na etapie wszechstronnym (od ok. 7 r. ż)

Umożliwia bieżącą i okresową analizę pracy treningowej oraz wprowadzanie korekt do programu szkolenia. Wyniki pomocne w efektywnym kierowaniu procesem treningu na każdym z etapów szkolenia

 

dr hab. Jakub Adamczyk jakub.adamczyk
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 447

 

Optymalizacja postępowania metodycznego w treningu dzieci i młodzieży

Wyznaczenie sposobu postępowania metodycznego w zakresie doboru metod, form i środków treningu w zależności od postawionego celu szkolenia

Osoby objęte szkoleniem na etapie wszechstronnym i ukierunkowanym (wiek ok. 7-15 lat)

Analiza programu i kontrola realizacji zadań treningowych ukierunkowanych na rozwój motoryczności i techniki w dyscyplinach indywidualnych

Umożliwia optymalizację szkolenia, wskazując najbardziej efektywne drogi postępowania metodycznego w zakresie doboru metod, form i środków oraz sposobu ich zastosowania w treningu

Analiza indywidualną, grupowa, metoda nieinwazyjna

Efektywność doboru  i selekcji w klubach sportowych (dyscypliny indywidualne)

Analiza kryteriów selekcyjnych i rodzajów selekcji

Osoby objęte szkoleniem sportowym na etapie W-U-S

Analiza działań związanych z doborem  i selekcją w  klubach, kompleksowość działania, Ocena efektywność procesu m.in. na podstawie długofalowych obserwacji i analizy wyników  trenujących w tych klubach zawodników

Ocena efektywności identyfikowania talentów w większości dyscyplin olimpijskich - indywidualnych

Analiza grupowa, indywidualna, metoda nieinwazyjna

Ocena funkcjonalna

Zestaw do badania FMS

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Ocena ryzyka wystąpienia kontuzji przeciążeniowych, asymetrii w układzie ruchu i słabych ogniw w łańcuchu biokinematycznym

  

Ocena szybkości lokomocyjnej

Zestaw fotokomórek Sectro

Sportowcy różnych dyscyplin w różnym wieku

Szybkość lokomocyjna

 

1 zestaw

Właściwości psychiczne (testy papierowe)

OBSZAR

Badanie

Aparatura/test

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

OSOBOWOŚĆ – inwentarze

Struktura osobowości według modelu Wielkiej Piątki

Inwentarz Osobowości

NEO-FFI

60 pytań, 5 skal: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność

W badaniach naukowych, do celów porównawczych i przesiewowych, w poradnictwie zawodowym

Dr Anna Kuk

annakuk1@wp.pl

22 834 04 31 wew. 555

Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 15-20 minut

Struktura osobowości według PEN

Kwestionariusz Osobowości EPQ-R

100 pytań, 4 skale: neurotyczność, ekstrawersja, psychotyzm, skala kontrolna (kłamstwa)

W badaniach naukowych, do celów porównawczych i przesiewowych, w poradnictwie zawodowym

Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 20-25 minut

Struktura temperamentu według Regulacyjnej Teorii Temperamentu

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

(FCZ-KT)

120 pytań, 6 skal: wrażliwość sensoryczna, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość, aktywność, żwawość, perseweratywność

W badaniach naukowych, do celów porównawczych i przesiewowych, w poradnictwie zawodowym

Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut

Struktura temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości.

Kwestionariusz Temperamentu EAS

Skala o charakterze samoopisu, 20 pozycji, 5 skal: emocjonalności, strachu, złości, aktywności i towarzyskości,

W badaniach naukowych, w poradnictwie.

Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 10 minut

Osobowość - wymiary

Poczucie własnej skuteczności

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES)

10 pozycji; wskaźnik uogólnionego poczucia własnej skuteczności

Do celów badawczych i diagnozy osobowości

Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 5  minut

Nadzieja na sukces

Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS)

12 twierdzeń  (w tym 8 diagnostycznych) , 2 podskale: siła woli i umiejętność poszukiwania rozwiązań oraz wskaźnik sumaryczny

Do celów badawczych i diagnozy osobowości

Dyspozycyjny optymizm

Test Orientacji Życiowej (LOT-R)

10 twierdzeń (w tym 6 diagnostycznych); wskaźnik optymizmu jako cechy

Do celów badawczych i diagnozy osobowości

Obraz siebie i samoocena

Płeć psychologiczna

Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP)

35 przymiotników; 2 skale: męskości i kobiecości, ustalenie typu płci psychologicznej

Do celów badawczych; gotowość do posługiwania się w samoopisie wymiarem płci

Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 10 minut

Samoocena i obraz siebie

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI)

116 pozycji, 11 wymiarów samooceny: ogólna samoocena, kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna, witalność, inte+

gracja tożsamości, obronne wzmacnianie samooceny

Do celów badawczych i diagnostycznych

Badanie indywidualne lub grupowe, przeciętny czas 15-30 minut

Samoocena ogólna

Skala Samooceny (SES)

10 stwierdzeń, suma punktów stanowi wskaźnik samooceny ogólnej

Do celów badawczych i diagnostycznych

Badanie indywidualne lub grupowe, czas 2-5 minut

Inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne

Inteligencja emocjonalna

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej   (INTE)

33 pozycje o charakterze samo opisowym; jeden wskaźnik

Do celów badawczych i diagnostycznych

Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut

Inteligencja emocjonalna

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

94 pozycji o charakterze samoopisowym.

Do celów badawczych oraz do diagnozy indywidualnej przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia lub zawodu.

Badanie grupowe lub indywidualne.

Kompetencje społeczne

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)

90 pozycji, stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. Badany ocenia na skali czterostopniowej efektywność, z jaką je wykonuje.

Do celów naukowych, jak i - w charakterze narzędzia pomocniczego - w praktyce diagnostycznej i w celach selekcyjnych.

Badanie grupowe lub indywidualne

Stres i radzenie sobie

Pomiar stresu

Skala Odczuwanego  Stresu (PSS-10)

10 pytań, wskaźnik doświadczanego stresu we wskazanym okresie

Ocena stresu związanego z własną sytuacją życiową w ciągu ostatniego miesiąca.

Czas wypełniania ok. 5 minut

Struktura doznań stresowych

Kwestionariusz Poczucia Stresu (Plopa i Makarowski)

27 pytań;4 skale: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny, stres intrapsychiczny, skala kłamstwa

Zastosowanie w organizacjach, placówkach edukacyjnych, zdrowotnych, penitencjarnych

Badanie indywidualne i zbiorowe;

czas badania ok. 20 minut

Style radzenia sobie ze stresem

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS)

48 pytań; 3 skale: styl skoncentrowany na zadaniu, na emocjach na unikaniu i dwie podskale unikania: angażowanie się w czynności zastępcze i poszukiwanie kontaktów towarzyskich

Do celów badawczych i praktycznych; w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy

Badanie indywidualne i zbiorowe;

czas badania ok. 20 minut

Dyspozycyjne i sytuacyjne radzenie sobie

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze stresem – COPE lub MINI-COPE

COPE: 60 pytań; bada 15 strategii

MINI-COPE: 28 pytań bada14 strategii

Głównie do celów badawczych, lecz także do celów przesiewowych, profilaktycznych

Badanie indywidualne i zbiorowe;

czas badania ok. 15 minut

Sfera emocjonalna

Emocjonalność pozytywna i negatywna

Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych SUPIN

Skala przymiotnikowa, do badania stanów  i cech afektywnych, wersje 20 i 30 przymiotników

Do celów diagnostycznych i naukowych

Umożliwia badanie zmian w czasie (wielokrotny pomiar)

Stany nastroju

Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL

Skala przymiotnikowa, dobadania 3 wymiarów nastroju: ton hedonistyczny, pobudzenie energetyczne i pobudzenie napięciowe

Do celów diagnostycznych i naukowych

Umożliwia badanie zmian w czasie (wielokrotny pomiar)

Lęk jako stan i jako cecha

Inwentarz Stanu i Cech Lęku ISCL

Skala do badania stanu lęku i cechy lęku, w obu skalach po 20 stwierdzeń

 

Umożliwia badanie zmian w czasie (wielokrotny pomiar)

Subiektywna kontrola gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych

CECS - Skala Kontroli Emocji

3 podskale, z których każda zawiera 7stwierdzeń dotyczących sposobu ujawniania gniewu, depresji i lęku

Skala jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.

Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut.

Projekcyjna metoda badania afektywnej struktury osobowości

Test Piramid Barwnych

Zadaniem badanego jest ułożenie trzech "ładnych" i trzech "brzydkich" piramid z kolorowych kwadracików.

W praktyce psychologicznej, do diagnozy afektywności starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu.

Motywacja

Motywacja osiągnięć

Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI (wersja polska)

170 stwierdzeń wchodzących w skład 17 skal cząstkowych; 3 skale czynnikowe (pewność siebie, ambicja, samokontrola)

Określenie czynników kierujących działaniem w sytuacjach ukierunkowanych na osiągnięcia (praca, kariera, mistrzostwo, sport, uczenie się, podnoszenie kwalifikacji,…)

Badania audytoryjne lub indywidualne profilowanie, czas około 60 minut.

Dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców

Inteligencja

Potencjał intelektualny

WAIS-R (PL) Skala Inteligencji D.Wechslera dla dorosłych

Składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr).

Do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Badanie indywidualne

Inteligencja ogólna rozumiana jako inteligencja płynna

Test Matryc Ravena w wersji Standard - formaPlus

60 zadań ułożonych w 5 serii, po 12 zadań każda. Osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Do celów selekcyjnych w populacji młodzieży i dorosłych

Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 60 minut

Procesy poznawcze

Myślenie twórcze

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP

Zadaniem osoby badanej jest uzupełnienie w dowolny sposób niekompletnych rysunków; posiada dwie wersje.

W celach przesiewowych, w diagnozie indywidualnej oraz do celów naukowych.

Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania jedną wersją 15 minut

Uwaga i spostrzeganie wzrokowe

Test Uwagi i Spostrzegawczości

Zadanie polega na wykreślaniu wskazanych znaków; dostarcza wskaźników szybkości pracy percepcyjnej, zawodności percepcji i  zawodności uwagi

W badaniach kandydatów do pracy, w poradnictwie zawodowym, w neurospychologii

Wersja cyfrowa 6/9 i 3/8; literowa b/k; z figurami; badanie trwa 3 minuty

Zdrowie psychiczne

Poczucie sensu życia

Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ

48 twierdzeń, dotyczących poczucia sensu życia, wyróżniamy 6 skal prostych: cel, spójność wewnętrzna, kontrola życia, akceptacja śmierci, pustka egzystencjalna, poszukiwanie celów

W  badaniach naukowych, w pracy klinicznej jako narzędzie diagnozy satysfakcji z życia i problemów egzystencjalnych.

Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: ok. 20 minut

Kondycja psychiczna  różnych populacji

Kwestionariusz GHQ - Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga

Wersja GHQ-12 – 12 stwierdzeń, 1 wskaźnik;

wersja GHQ-28 – 28 stwierdzeń; 4 skale: symptomy somatyczne; niepokój, bezsenność; zaburzenia funkcjonowania i symptomy depresji oraz wskaźnik sumaryczny

Do oceny stanu zdrowia psychicznego, pozwala na wyłonienie osób, których stan psychiczny uległ załamaniu oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego

Badania indywidualne lub grupowe; czas badania do 10 minut

Wypalenie zawodowe

LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

24 pozycje opisujące odczucia dotyczące pracy zawodowej. Pozwala na ocenę poziomu: wyczerpania psychofizycznego, braku zaangażowania w relacje z klientami, poczucia braku skuteczności zawodowej i rozczarowania

Do celów badawczych; do diagnozowania grup, zespołów pracowniczych i organizacji; przy planowaniu zmian i interwencji w organizacji; przy ocenianiu organizacji i panującego w nich klimatu.

Badania grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu. Przeciętnie czas badania wynosi 5-10 minut.

Obraz ciała

KWCO - Kwestionariusz Wizerunku Ciała

Kwestionariusz samo opisowy,  oceniają poziom zadowolenia z własnego ciała, poszczególnych jego części czy lęku o wygląd

Do celów badawczym oraz przesiewowych, w celu wczesnego wykrywania zagrożeń związanych z niezadowoleniem z wyglądu (zaburzenia odżywiania, dysmorfofobia itp.)

Badania grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu.

Właściwości psychiczne (testy aparaturowe)

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

EEG

Elekroencefalograf, 

Młodzież, dorośli

Rejestracja i analiza EEG

Ocena poziomu aktywności bioelektrycznej mózgu

Dr Mirosław Mikicin
miroslaw.mikicin
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 463

Badania indywidualne

Badania uwagi 

Wiedeński System Testów (WST) Wykonywanie i analiza testów: COG* (uwaga ogólna),

 LVT** (koncentracja uwagi),

DAUF*** (ciągłość uwagi)

Młodzież, dorośli

Test COG bada uwagę oraz mierzy ogólną zdolność do "bycia uważnym", Test LVT bada ukierunkowanej percepcji wzrokowej. DAUF - Bada zdolności do "długotrwałego skupienia uwagi i koncentracji na wykonywanym zadaniu".

Wykonywanie zadań angażujących funkcje poznawcze, testy używane są w psychologii klinicznej i stosowanej, testy śledzenia liniowego są stosowane głównie w psychologii ruchu drogowego i komunikacji, testy te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest od człowieka uwaga i gdzie wiele zależy od percepcji wzrokowej.

Badania indywidualne

Badanie aktywacji (pobudzenia)

Wiedeński System Testów (WST) Wykonywanie i analiza testu: FLIM ****

Dzieci, młodzież, dorośli

Procedura pomiarowa umożliwiająca określenie gotowości funkcjonalnej centralnego układu nerwowego w sensie pobudzenia.

Wykonywanie zadań angażujących funkcje emocjonalne, testznajduje zastosowanie w psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychologii sportu i pracy, również w rehabilitacji.

Badania indywidualne

Badanie wydajności pracy umysłowej

Wiedeński System Testów (WST) Wykonywanie i analiza testu: ALS*****

Dzieci, młodzież, dorośli

Test do pomiaru koncentracji, nasycenia i zmęczenia psychicznego

Wykonywanie zadań angażujących funkcje behawioralne, test stosowanyw psychologii klinicznej i stosowanej, zwłaszcza w badaniu uzdolnień.

Badania indywidualne

Zachowania zdrowotne

Badanie

Aparatura/test

Opis

Zastosowanie

Wykonawca

Uwagi

Ocena sposobu żywienia metodami prospektywnymi i retrospektywnymi

Analiza ilościowa i jakościowa diet.

Wywiad żywieniowy z atlasem,

Program komputerowy 5.0 w wersji rozszerzonej.

Wywiad bezpośredni wybraną metodą przy użyciu atlasu potrwa i produktów z dokładną analizą spożycia składników pokarmowych.

Ocena ilościowa i jakościowa diet

Profilaktyka wad żywieniowo- zależnych

Edukacja żywieniowa

Korekta jadłospisów nieprawidłowych.

Dr Katarzyna  Płoszaj katarzyna.ploszaj
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 467

Badanie indywidualne, czas badania:

45 - 60 minut.

     
    

Ocena postawy wobec zdrowia

Skala do badania postawy wobec zdrowia

Skala bada wskaźnik ogólny i poszczególne komponenty postawy: poznawczy, emocjonalny, behawioralny

Diagnoza i charakteryzowanie postawy wobec zdrowia

 

Zachowania zdrowotne

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych IZZ

Wskaźnik ogólny i składowe: nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienia psychiczne, praktyki zdrowotne

Ustalenie nasilenia zachowań zdrowotnych

Dr Anna Leś

les.anna@wp.pl

22 834 04 31
wew. 382

Badanie grupowe lub indywidualne

Kariera sportowa

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Problemy wyczynowej kariery sportowej oraz pracy zawodowej trenerów sportowych
Wywiad pisemny z wykorzystaniem dwóch narzędzi: kwestionariusza dla zawodników i trenerów.
Sportowcy wyczynowi i trenerzy sportowi
Kwestionariusze składają się z czterech części dotyczących socjalizacji, motywów, problemów i rekomendacji zmian.
Do optymalizacji procesu szkolenia sportowego oraz wsparcia procesów przygotowania sportowego zawodników do zawodów sportowych. Diagnoza problemów kariery sportowej zawodników i kariery zawodowej trenerów.
Dr Natalia Organista
natalia.organista
@awf.edu.pl
22 834 04 31 wew. 297
Badania i narzędzia mogą być adaptowane do różnych dyscyplin sportu i do różnego poziomu sportowego