Seniorzy

Sprawność fizyczna

Badanie

Aparatura/test

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Pomiar poziomu sprawności fizycznej (zdolności motorycznych)

Testy funkcjonalnej sprawności fizycznej

Fullerton Fitness Test – składający się z 6 prób sprawności określających gibkość dolnego odcinka kręgosłupa, siły mięśni kończyn dolnych, równowagi dynamicznej i statycznej, siły mięśni kończyn górnych itp.

Próba zachowania równowagi Romberga stanie obunóż i na jednej nodze -oczy otwarte i zamknięte.

Test Chodu –Basey trzykrotny marsz na dystansie 200 m. z różną prędkością

Do oceny aktualnego poziomu sprawności funkcjonalnej osób starszych  – ocena stanu aktualnego oraz skuteczności działań usprawniających osoby starsze

Dr Anna Leś

les.anna@wp.pl

22 834 04 31
wew. 382

Badania grupowe lub indywidualne bez ograniczeń czasu

Pomiar parametrów kinematycznych ruchu człowieka

System VICON

System APAS

Pomiar parametrów kinematycznych ruchu: przestrzennych (położenia poszczególnych członów względem siebie, kąty w stawach)  i czasowych (prędkości liniowa, prędkość kąta)

Ocena techniki ruchu,

modelowanie ruchu

dr Dagmara Iwańska

dagmara.iwanska
@awf.edu.pl

22 834 04 31
wew. 286

Właściwości psychiczne (testy papierowe)

OBSZAR

Badanie

Aparatura/test

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

OSOBOWOŚĆ – inwentarze
Struktura osobowości według modelu Wielkiej Piątki
Inwentarz Osobowości
NEO-FFI
60 pytań, 5 skal: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność
W badaniach naukowych, do celów porównawczych i przesiewowych, w poradnictwie zawodowym
Dr Anna Kuk
22 834 04 31 wew. 555
Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 15-20 minut
Struktura osobowości według PEN
Kwestionariusz Osobowości EPQ-R
100 pytań, 4 skale: neurotyczność, ekstrawersja, psychotyzm, skala kontrolna (kłamstwa)
W badaniach naukowych, do celów porównawczych i przesiewowych, w poradnictwie zawodowym
Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 20-25 minut
Struktura temperamentu według Regulacyjnej Teorii Temperamentu
Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
(FCZ-KT)
120 pytań, 6 skal: wrażliwość sensoryczna, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość, aktywność, żwawość, perseweratywność
W badaniach naukowych, do celów porównawczych i przesiewowych, w poradnictwie zawodowym
Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut
Struktura temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości.
Kwestionariusz Temperamentu EAS
Skala o charakterze samoopisu, 20 pozycji, 5 skal: emocjonalności, strachu, złości, aktywności i towarzyskości,
W badaniach naukowych, w poradnictwie.
Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 10 minut
Osobowość - wymiary
Poczucie własnej skuteczności
Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES)
10 pozycji; wskaźnik uogólnionego poczucia własnej skuteczności
Do celów badawczych i diagnozy osobowości
Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 5  minut
Nadzieja na sukces
Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS)
12 twierdzeń  (w tym 8 diagnostycznych) , 2 podskale: siła woli i umiejętność poszukiwania rozwiązań oraz wskaźnik sumaryczny
Do celów badawczych i diagnozy osobowości
Dyspozycyjny optymizm
Test Orientacji Życiowej (LOT-R)
10 twierdzeń (w tym 6 diagnostycznych); wskaźnik optymizmu jako cechy
Do celów badawczych i diagnozy osobowości
Samoocena ogólna
Skala Samooceny (SES)
10 stwierdzeń, suma punktów stanowi wskaźnik samooceny ogólnej
Do celów badawczych i diagnostycznych
Badanie indywidualne lub grupowe, czas 2-5 minut
Inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne
Inteligencja emocjonalna
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej   (INTE)
33 pozycje o charakterze samo opisowym; jeden wskaźnik
Do celów badawczych i diagnostycznych
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Inteligencja emocjonalna
Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
94 pozycji o charakterze samoopisowym.
Do celów badawczych oraz do diagnozy indywidualnej przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia lub zawodu.
Badanie grupowe lub indywidualne.
Kompetencje społeczne
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)
90 pozycji, stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. Badany ocenia na skali czterostopniowej efektywność, z jaką je wykonuje.
Do celów naukowych, jak i - w charakterze narzędzia pomocniczego - w praktyce diagnostycznej i w celach selekcyjnych.
Badanie grupowe lub indywidualne
Stres i radzenie sobie
Pomiar stresu
Skala Odczuwanego  Stresu (PSS-10)
10 pytań, wskaźnik doświadczanego stresu we wskazanym okresie
Ocena stresu związanego z własną sytuacją życiową w ciągu ostatniego miesiąca.
Czas wypełniania ok. 5 minut
Struktura doznań stresowych
Kwestionariusz Poczucia Stresu (Plopa i Makarowski)
27 pytań;4 skale: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny, stres intrapsychiczny, skala kłamstwa
Zastosowanie w organizacjach, placówkach edukacyjnych, zdrowotnych, penitencjarnych
Badanie indywidualne i zbiorowe;
czas badania ok. 20 minut
Style radzenia sobie ze stresem
Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS)
48 pytań; 3 skale: styl skoncentrowany na zadaniu, na emocjach na unikaniu i dwie podskale unikania: angażowanie się w czynności zastępcze i poszukiwanie kontaktów towarzyskich
Do celów badawczych i praktycznych; w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy
Badanie indywidualne i zbiorowe;
czas badania ok. 20 minut
Dyspozycyjne i sytuacyjne radzenie sobie
Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze stresem – COPE lub MINI-COPE
COPE: 60 pytań; bada 15 strategii
MINI-COPE: 28 pytań bada14 strategii
Głównie do celów badawczych, lecz także do celów przesiewowych, profilaktycznych
Badanie indywidualne i zbiorowe;
czas badania ok. 15 minut
Sfera emocjonalna
Emocjonalność pozytywna i negatywna
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych SUPIN
Skala przymiotnikowa, do badania stanów  i cech afektywnych, wersje 20 i 30 przymiotników
Do celów diagnostycznych i naukowych
Umożliwia badanie zmian w czasie (wielokrotny pomiar)
Stany nastroju
Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL
Skala przymiotnikowa, dobadania 3 wymiarów nastroju: ton hedonistyczny, pobudzenie energetyczne i pobudzenie napięciowe
Do celów diagnostycznych i naukowych
Umożliwia badanie zmian w czasie (wielokrotny pomiar)
Lęk jako stan i jako cecha
Inwentarz Stanu i Cech Lęku ISCL
Skala do badania stanu lęku i cechy lęku, w obu skalach po 20 stwierdzeń
 
Umożliwia badanie zmian w czasie (wielokrotny pomiar)
Subiektywna kontrola gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych
CECS - Skala Kontroli Emocji
3 podskale, z których każda zawiera 7stwierdzeń dotyczących sposobu ujawniania gniewu, depresji i lęku
Skala jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu.
Inteligencja
Inteligencja ogólna rozumiana jako inteligencja płynna
Test Matryc Ravena w wersji Standard-
60 zadań ułożonych w 5 serii, po 12 zadań każda. Osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.
Do oceny możliwości intelektualnych
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 60 minut
Procesy poznawcze
Uwaga i spostrzeganie wzrokowe
Test Uwagi i Spostrzegawczości
Zadanie polega na wykreślaniu wskazanych znaków; dostarcza wskaźników szybkości pracy percepcyjnej, zawodności percepcji i  zawodności uwagi
W badaniach kandydatów do pracy, w poradnictwie zawodowym, w neurospychologii
Wersja cyfrowa 6/9 i 3/8; literowa b/k; z figurami; badanie trwa 3 minuty
Zdrowie psychiczne
Poczucie sensu życia
Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ
48 twierdzeń, dotyczących poczucia sensu życia, wyróżniamy 6 skal prostych: cel, spójność wewnętrzna, kontrola życia, akceptacja śmierci, pustka egzystencjalna, poszukiwanie celów
W  badaniach naukowych, w pracy klinicznej jako narzędzie diagnozy satysfakcji z życia i problemów egzystencjalnych.
Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: ok. 20 minut
Kondycja psychiczna  różnych populacji
Kwestionariusz GHQ - Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga
Wersja GHQ-12 – 12 stwierdzeń, 1 wskaźnik;
wersja GHQ-28 – 28 stwierdzeń; 4 skale: symptomy somatyczne; niepokój, bezsenność; zaburzenia funkcjonowania i symptomy depresji oraz wskaźnik sumaryczny
Do oceny stanu zdrowia psychicznego, pozwala na wyłonienie osób, których stan psychiczny uległ załamaniu oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego
Badania indywidualne lub grupowe; czas badania do 10 minut
Depresja
Geriatryczna Skala Depresji
Sumaryczny wskaźnik nasilenia objawów depresji
Do badań przesiewowych
Dr Anna Leś
22 834 04 31
wew. 382
 
Jakość życia związana ze zdrowiem
Ocena i samoocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia osób starszych
Kwestionariusz EASY-Care
EUROQOL-5d
WHO QoL-Bref

 

Badanie ankietowe dotyczące oceny i samooceny sprawności funkcjonalnej oraz jakości życia
Metoda służąca do oceny aktualnego poziomu sprawności funkcjonalnej osób starszych  – ocena stanu aktualnego oraz skuteczności działań usprawniających osoby starsze
Dr Anna Leś
22 834 04 31
wew. 382
Badanie indywidualne lub grupowe; przeciętnie na 1 osobę: 15-30 minut

Zachowania zdrowotne

Badanie

Aparatura/test

Opis

Zastosowanie

Wykonawca

Uwagi

Ocena sposobu żywienia metodami prospektywnymi i retrospektywnymi

Analiza ilościowa i jakościowa diet.

Wywiad żywieniowy z atlasem,

Program komputerowy 5.0 w wersji rozszerzonej.

Wywiad bezpośredni wybraną metodą przy użyciu atlasu potrwa i produktów z dokładną analizą spożycia składników pokarmowych.

Ocena ilościowa i jakościowa diet

Profilaktyka wad żywieniowo- zależnych

Edukacja żywieniowa

Korekta jadłospisów nieprawidłowych.

Dr Katarzyna  Płoszaj katarzyna.ploszaj
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 467

Badanie indywidualne, czas badania:

45 - 60 minut.

     
    

Ocena postawy wobec zdrowia

Skala do badania postawy wobec zdrowia

Skala bada wskaźnik ogólny i poszczególne komponenty postawy: poznawczy, emocjonalny, behawioralny

Diagnoza i charakteryzowanie postawy wobec zdrowia

 

Zachowania zdrowotne

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych IZZ

Wskaźnik ogólny i składowe: nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienia psychiczne, praktyki zdrowotne

Ustalenie nasilenia zachowań zdrowotnych

Dr Anna Leś

les.anna@wp.pl

22 834 04 31
wew. 382

Badanie grupowe lub indywidualne