Kurs wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu

Celem kursu jest umożliwienie nauczycielom podniesienia umiejętności i nabycia kompetencji w zakresie realizacji procesu wychowania fizycznego w I etapie edukacji (klasy I-III szkoły podstawowej) i w oddziałach przedszkolnych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kursu doskonalącego

 „Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej"

 

Wydział prowadzący kierunek studiów

Wydział wychowania fizycznego

Kierunek studiów

------------------

Poziom kształcenia

Kurs doskonalący

Profil kształcenia

Praktyczny

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Kurs mają charakter doskonalący i  praktyczny. Jego celem jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do bardziej świadomego prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Słuchacze kursu nabywają umiejętności z zakresu metodyki wychowania fizycznego oraz gier i zabaw ruchowych. 

Po ukończeniu kursu absolwent będzie posiadał umiejętności do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym

symbol

Efekty kształcenia

 

WIEDZA

K_W01

Rozumie znaczenie etapów rozwoju motorycznego w ontogenezie w procesie nauczania i uczenia się czynności ruchowych. Zna podstawowe metody pomiarowe do oceny rozwoju fizycznego, aktywności i sprawności fizycznej.

K_W02

Zna podstawowe metody oceny postawy ciała oraz zasady korekcji najczęściej występujących wad postawy ciała. Rozumie znaczenia działań profilaktycznych y w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała.

K_W03

Zna podstawowe zasady projektowania procesu kształcenia w wychowania fizycznego. Rozumie znaczenie doboru strategii, form, środków i metod kształcenia oraz warunków w realizacji zadań i celów wychowania fizycznego. Zna zasady sporządzania i prowadzenia dokumentacji edukacyjnej.

K_W04

Zna podstawowe wiadomości z zakresu muzyki i ćwiczeń rytmicznych oraz metodyki nauczania wybranych tańców. Rozumie znaczenie muzyki, rytmu i tempa w edukacji człowieka. Zna teorie zabaw i gier ruchowych oraz metodykę ich nauczania.

K_W05

Zna technikę wykonania, asekuracji i metodykę nauczania w zakresie wybranych ćwiczeń gimnastycznych i gier i zabaw oraz zasady bezpieczeństwa w trakcie zajęć ruchowych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki pomiarowe do oceny budowy i postawy ciała oraz rozwoju fizycznego. Potrafi zastosować ćwiczenia o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnych w zajęciach ruchowych z dziećmi

K_U02

Potrafi prawidłowo dobrać strategię, formy, środki i metody kształcenia oraz wykorzystać warunki i środki do realizacji zadań i celów wychowania fizycznego. Potrafi opracować niezbędną dokumentację nauczyciela wf.  Potrafi obserwować, analizować i prowadzić lekcje wychowania fizycznego.

K_U03

Potrafi prawidłowo stosować metodykę nauczania zabaw i gier ruchowych oraz odpowiednio dobrać zabawy i gry ruchowe w zależności od celu, wieku i możliwości dziecka.

K_U04

Umie pokazać i nauczyć podstawowe elementy techniki wykonania i asekuracji w ćwiczeniach gimnastycznych i rytmiczno-tanecznych. Umie zastosować zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_S01

Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać obowiązki zgodnie z tokiem zajęć, zachowując zasady bezpieczeństwa.

K_S02

Stale uzupełnia swoją wiedzę i dba o optymalny poziom sprawności fizycznej oraz prawidłową sylwetkę ciała. Będąc świadomym ograniczeń we własnych kompetencjach, wie kiedy zwrócić się o pomoc do  eksperta

K_S03

Wykazuje inicjatywę w samodzielnym podejmowaniu zadań w zakresie profilaktyki wad postawy ciała, wynikających ze zmieniających się warunków życia.

K_S04

Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji realizujących zadania w zakresie działalności sportowej.