Informacje dla studentów

NastAWF się na rozwój - oferta szkoleniowa dla studentów - zapraszamy studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach fizjoterapia, wychowanie fizyczne i sport do wzięcia udziału w projekcie podnoszącym kompetencje zawodowe i komunikacyjne studentów

AWF Warszawa realizuje projekt „NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” (umowa nr POWR.03.05.00-00.Z201/17). W ramach którego studenci ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, sport i fizjoterapia będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych, warsztatów kompetencji komunikacyjnych, warsztatów zarządzania projektem.

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego:

- Kurs ratownika MSW + warsztaty Komunikacja interpersonalna + zadania projektowe

Studenci Wydziału Rehabilitacji:

- Kurs ratownika MSW + warsztaty Umiejętności komunikacji z pacjentem + zadania projektowe

W roku 2019, w semestrze letnim 2018/2019, do udziału w projekcie zapraszamy:

- studentów I roku studiów II stopnia na kierunku WF, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Ratownika MSW

- studentów I roku studiów na kierunku SPORT, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Ratownika MSW

- studentów I roku studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Ratownika MSW

Kurs Ratownik MSW odbędzie się w czasie 15 – dniowego obozu szkoleniowego na przełomie sierpnia i września 2019 roku. Jednym z kryteriów przyjęć na kurs Ratownik MSW będzie sprawdzian umiejętności pływackich (kryteria w regulaminie), który odbędzie się w kwietniu – maju 2019 roku.

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych w terminach kwiecień – czerwiec 2019 rok lub październik – grudzień 2019 rok.

Warsztaty Zarządzania projektem oraz realizacja projektów będzie możliwa w terminach kwiecień – grudzień 2019 roku.

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć komplet dokumentów tj.

- formularz rejestracyjny

- oświadczenie o byciu studentem jednego z ostatnich 4 semestrów studiów na kierunku wf lub sport lub fizjoterapia (pobierz pdf)

- regulamin udziału w projekcie własnoręcznie podpisany (pobierz pdf)

Dokumenty należy składać w pokoju  Biura Karier pok. 337, II piętro Budynek Główny (korytarz przy anatomii),

w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać u dr Elżbiety Olszewskiej (pok. 111, parter pod filarami) mail: elzbietaawf@o2.pl

Projekt „NastAWF się na rozwój - wzmocnienie pozycji  AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z201/17

Stypendia Santander Universidades ufundowane przez Santander Universidades w roku akademickim 2018/2019

W związku ze współpracą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z Fundacją Santander Bank Polska S.A im. Ignacego Jana Paderewskiego, studentom i doktorantom w części warszawskiej AWF Warszawa zostaną przyznane Stypendia Santander Universidades.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Rektora do 22 marca 2019 roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków studentów i doktorantów Komisja bierze pod uwagę osiągnięcia uzyskane przez studenta i doktoranta w 2018 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.), według następujących kryteriów:
1) szczególne zaangażowanie w działalność w AWF w Warszawie,
2) osiągnięcia w rozwoju naukowym i badawczym,
3) wysokie osiągnięcia w sporcie,
4) zaangażowanie społeczne i kulturalne w działalności pozauczelnianej.

Do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające wykazywane osiągnięcia.

Regulamin przyznawania stypendiów ufundowanych przez Santander Universidades w AWF Warszawa oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0008/46259/33.z1.pdf

Wzór wniosku do edycji pobierz

Program Stypendialny dla Polonii

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii.

Program stypendialny dla Polonii ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.

Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.
Ogłoszony nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych.

W odniesieniu do naboru do Programu na studia drugiego stopnia dotyczy on również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Osoby kończące studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020, i pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od kolejnego semestru, tj. letniego 2019/2020, muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA https://www.nawa.gov.pl/

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

Informacja o kredytach studenckich

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)  studenci oraz doktoranci uczelni, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w wyznaczonym okresie w następujących bankach:

PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty przez kredytobiorcę i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. W przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym z ww. banków w wyznaczonym terminie

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. W tym przypadku kredytobiorca ma prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie.

Kredytoobiorca ma obowiązek powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.
Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 2500 zł.

Zasady umarzania kredytów studenckich

Kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.).
Na wniosek kredytobiorcy, kredyt może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się: 1) trudną sytuację materialną kredytobiorcy oraz członków jego rodziny udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej – w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub 2) trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodującego czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:
w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%
– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

Program „Studia dla wybitnych"

W 2016 roku rozpoczyna się realizacja publicznego projektu - programu, który ma celu finansowania w całości studiów za granicą. Stu studentów, począwszy od roku akademickiego 2016/2017 będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie.
Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim.

Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia w dwóch przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent będzie zobowiązany do odprowadzania w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat. W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.

Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych/

Praktyki dla studentów w departamencie Urzędu Marszałkowskiego

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4985,zapraszamy-na-praktyki.html