Aktualności

"NastAWF się na rozwój- wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i  europejskim rynku edukacyjnym"

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z201/17

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji: 01-06-2018/30-06-2021

Wartość projektu: 7 872 315,40 PLN

Biuro projektu, więcej....


Wrzesień 2018- Rekrutacja dla pracowników AWF [ Moduł 6]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki do regulaminu

Test kompetencji Statistica


I 2018 Aktualne nabory w  NCN

więcej...


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

więcej...


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

więcej....


VIII 2017 r. Aktualne nabory w NCN

więcej...


VI 2017 r. Aktualne nabory PO IR

więcej...

V 2017 r. Aktualne nabory

więcej...

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

więcej...

Protokół z wyboru partnera

więcej...


IV 2017 r. Aktualne nabory

więcej...

więcej....

III 2017 Konkursy i bezpłatne szkolenia

Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! - wydłużenie terminu naboru wniosków

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmiana Regulaminu do konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym, dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Regulamin konkursu - skan dokumentu (dokument zaktualizowany 6.03.2017 r.)

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Do 31 marca br. Można składać wnioski ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

- interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

- międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

- programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Marcowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Clarivate Analytics

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na marcowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących selekcji źródeł do bazy Web of Science Core Collection oaz indeksowania czasopism naukowych. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Zaproszenie na szkolenia w załączniku PDF.

Etiuda 5, Sonatina 1, Uwertura 1 - instrukcja wypełniania wniosków

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków dla osób, które planują składać projekty w ramach konkursów Etiuda 5, Sonatina 1 lub Uwertura 1. Przygotowane przez NCN wskazówki mogą być przydatne podczas pracy nad merytoryczną i formalną częścią wniosku. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 22 marca 2017 r. Każda z instrukcji składa się z dwóch elementów:

I.INFORMACJE OGÓLNE

II.PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

Instrukcja wypełniania wniosku w ramach konkursu Etiuda 5

Instrukcja wypełniania wniosku w ramach konkursu Sonatina 1

Stypendia Fundacji Fulbrighta

Do 19 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Graduate Student Award. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, którzy planują podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie trwającego od 6 do 9 miesięcy stypendium.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium - przeznaczonego w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty - nie może przekroczyć 47 000 dolarów.

Do 19 maja 2017 r. można również składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

PO WER Studiujesz? Praktykuj! [6.03.2017-21.04.2017]

więcej...


Nowe nabory  2017

więcej...

Nowe konkursy- otwarcie naboru wniosków I 2017

EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017

Cel konkursu: rozwój współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:

Topic 1: Neurodegeneration - Healthy aging to combat neurodegeneration

Topic 2: Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases, emerging food-, water- and vector-borne diseases.

Data otwarcia naboru wniosków: 2 grudnia 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 9 marca 2017 r., godz. 16.00 CET

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://eu-lachealth.org/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Trzeci - czwarty kwartał 2017 r.

Poszukiwanie partnerów: Wnioskodawcy mogą skorzystać z narzędzia PARTNER SEARCH TOOL http://partnering.pt-dlr.de/EULACHealth, które zostało uruchomione przez Sekretariat konkursu EU-LAC Health.


Konkurs JPND

9 stycznia br. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.

Temat konkursu: Multinational research projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases

Data otwarcia naboru wniosków: 9 stycznia 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 6 marca 2017 r. godz. 23:59 C.E.T.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.neurodegenerationresearch.eu/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2017 r.

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem:  http://www.neurodegenerationresearch.eu/

TopMinds- Program MNiSW

Do 10 lutego 2017 r. trwa rekrutacja do programu TopMinds. Program TopMinds to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej.

Edycja pilotażowa Programu rusza w marcu 2017 i potrwa do lipca 2017. W ramach Programu TopMinds mentorzy i eksperci - absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators - będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Szczegółowe informacje o Programie TopMinds dostępne są na stronie topminds.pl oraz FB

Rekrutacja do Programu potrwa do 10 lutego 2017.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło Program TopMinds patronatem honorowym.

Wspierają nas Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Stowarzyszenie Alumni, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Fundacja Perspektywy, Fundacja Młodej Nauki, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Collegium Wratislaviense oraz Bury & Bury Kancelaria patentowa Sp. z o.o.

Konkurs CORE na polsko-luksemburskie projekty

VI konkurs CORE na polsko-luksemburskie projekty

Do 26 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu CORE  na polsko-luksemburskie projekty badawcze. Nabór wniosków w Polsce prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Składać można bilateralne projekty realizowane przez jednostki z Polski i z Luksemburga.

Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków prowadzony będzie w obrębie tematyki "Innovation in Services". Obejmuje on następujące zagadnienia:

 • projektowanie usług dla biznesu;
 • rozwój i działanie systemów finansowych;
 • bezpieczeństwo informacji;
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Szczegółowe informacje o konkursie CORE 2017 można znaleźć na jego stronie internetowej.

I 2017 - Harmonogram naboru wniosków

więcej...

Harmonogram naboru wniosków na 2017 r. w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

więcej...

Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WM na 2017 r.

więcej...

Aktualne nabory wniosków w programach NCBiR [ I. 2017 r.]

więcej...

Fundusze europejskie dla zdrowia [Program Szwajcarski/Fundusze Norweskie/RPO/POIŚ/WER [ I. 2017 r.]

Fundusze Unijne

Do najważniejszych programów europejskich finansujących obszar "zdrowie" należą:

 • Program Infrastruktura i Środowisko
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój

Poza programami krajowymi fundusze unijne w sektorze zdrowia przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie m.in. tej dziedziny we wszystkich regionach.

Działania w poszczególnych programach wpisują się w realizację narzędzi wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne. Jest to pierwszy dokument w skali europejskiej, który w sposób precyzyjny opisuje stan krajowego systemu ochrony zdrowia. Pokazuje jego mocne i słabsze strony, a także wyzwania i szanse. Policy Paper w sposób kompleksowy przedstawia długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia, cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji. Dokument opracowano w oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu epidemiologii, demografii, analizę zasobów i prognozowane potrzeby.

Wsparcie sektora przewidują też inne programy, których zakres interwencji ma charakter bardziej horyzontalny i tematyczny.

Programy pomocowe

Programy pomocowe stanowią ważne uzupełnienie środków unijnych. W tym segmencie Minister Zdrowia wdraża:

 • obszar tematyczny: ochrona zdrowia w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy
 • Program PL07 i PL13 w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskim Mechanizmie Finansowym.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 [moduł narzędzia informatyczne]

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach konkursu otwartego nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016, którego dokumentacja została opublikowana na stronie:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/

I. Cel projektu:

Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych m. innymi poprzez:

Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych do naukowych obliczeń statystycznych

II. Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:

Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych do naukowych obliczeń statystycznych: Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu w danym zakresie.

III. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
 • Wartość dodana wynikająca z realizacji projektu we współpracy z partnerem

IV. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 • szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera;
 • opis doświadczenia w realizacji projektów dotyczących rozwoju kompetencji wskazanych w dokumentacji przedmiotowego konkursu oraz we współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami gospodarczymi,
 • potwierdzenie możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej i krajowej

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • być sporządzone w języku polskim;
 • zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • zawierać sprawozdanie merytoryczno –finansowe za ostatni rok obrotowy(celem oceny potencjału finansowego i merytorycznego);
 • zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 • zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego do realizacji proponowanych działań.

VI. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Prorektora ds. Rozwoju. Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Rektor AWF Warszawa dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VII. Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

00-968 Warszawa z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, w AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, budynek główny AWF /pod filarami/ Dział Nauki, pokój 115, w godzinach 8.00 - 15:00.

Informacje telefoniczne (22) 834 37 02.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r.

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 [moduł językowy]

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach konkursu otwartego nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016, którego dokumentacja została opublikowana na stronie:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/

I. Cel projektu:

Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych m. innymi poprzez:

szkolenie językowe – kurs języka angielskiego (branżowy, specjalistyczny) dla nauczycieli akademickich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i sporcie

II. Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:

Szkolenie językowe: Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu w danym zakresie.

III. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
 • Wartość dodana wynikająca z realizacji projektu we współpracy z partnerem

IV. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 • szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera;
 • opis doświadczenia w realizacji projektów dotyczących rozwoju kompetencji wskazanych w dokumentacji przedmiotowego konkursu oraz we współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami gospodarczymi,
 • potwierdzenie możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej i krajowej

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • być sporządzone w języku polskim;
 • zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • zawierać sprawozdanie merytoryczno –finansowe za ostatni rok obrotowy(celem oceny potencjału finansowego i merytorycznego);
 • zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 • zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego do realizacji proponowanych działań.

VI. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Prorektora ds. Rozwoju. Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Rektor AWF Warszawa dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VII. Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

00-968 Warszawa z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, w AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, budynek główny AWF /pod filarami/ Dział Nauki, pokój 115, w godzinach 8.00 - 15:00.

Informacje telefoniczne (22) 834 37 02.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r.


Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni- 30.IX.2016

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach planowanego konkursu - Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0, Wiedza Edukacja Rozwój.

I. Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu.

II. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 • Wartość dodana wynikająca z realizacji projektu we współpracy z partnerem

III. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 • szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera;
 • opis doświadczenia w realizacji projektów dotyczących rozwoju kompetencji wskazanych w dokumentacji przedmiotowego konkursu oraz we współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami gospodarczymi,
 • potwierdzenie możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej i krajowej

IV. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • być sporządzone w języku polskim;
 • zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • zawierać sprawozdanie merytoryczno –finansowe za ostatni rok obrotowy(celem oceny potencjału finansowego i merytorycznego);
 • zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 • zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego do realizacji proponowanych działań.

V. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru. Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Rektor AWF Warszawa dokona wyboru podmiotu z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty, należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

00-968 Warszawa z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach planowanego konkursu - Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0"

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, w AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, budynek główny AWF /pod filarami/ Dział Nauki,

pokój 115, w godzinach 8.00 - 14:00.

Informacje telefoniczne (22) 834 37 02.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Konkurs Ścieżki Kopernika 2.0 - 16.IX.2016

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

Międzynarodowe Programy Kształcenia, Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1mpkpower332016/

Nabór w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-1-typ-projektow-wykorzystanie-tik-do-obslugi-procesow-zwiazanych-z-edukacja-na-uczelniach-wyzszych.html

Otwarty nabór na partnera do projektu POWER Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach planowanego konkursu - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach planowanego konkursu - działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza edukacja rozwój.

I. Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu.

II. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
 • Wartość dodana wynikająca z realizacji projektu we współpracy z partnerem

III. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 • szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera;
 • opis doświadczenia w realizacji projektów dotyczących rozwoju kompetencji wskazanych w dokumentacji przedmiotowego konkursu oraz we współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami gospodarczymi,
 • potwierdzenie możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej i krajowej

IV. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • być sporządzone w języku polskim;
 • zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • zawierać sprawozdanie merytoryczno –finansowe za ostatni rok obrotowy(celem oceny potencjału finansowego i merytorycznego);
 • zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 • zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego do realizacji proponowanych działań.

V. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru. Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Rektor AWF Warszawa dokona wyboru podmiotu z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

00-968 Warszawa z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach planowanego konkursu -Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, w AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, budynek główny AWF /pod filarami/ Dział Nauki, pokój 115, w godzinach 8.00 - 14:00.

Informacje telefoniczne (22) 834 37 02.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r.


Rozstrzygnięcie naboru na Partnera/Partnerów do projektu w ramach konkursu

nr POWER 04.03.00-IP.07-00-003/16, szczegóły...

Aktualne nabory wniosków w NCBiR- 23.X.2015 r.

Oferty stypendialne 2015 - Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess, X 2015


Harmonogram konkursów NCBiR- aktualizacja
11.08.2015 r. Konkurs na dofinansowanie projektów w programie "Studiujesz? Praktykuj!", dotyczących wysokiej jakości programów stażowych, w ramach działania 3.1 POWER 2014-2020. Ostateczny termin składania wniosków- 14.10.2015 r. Szczegóły...


31.07.2015 r. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 r. RPOWM


11.06.2015 r.  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, więcej...

3.07.2015 r. Partnerem w projekcie mającym na celu wspólną realizację projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 zostało Towarzystwo Amicus


Uwaga zmiana! W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój w roku 2015 zostaną ogłoszone konkursy na działania skierowane dla uczelni:

 

TEMAT

KWARTAŁ

Systemy antyplagiatowe

II kwartał

Program Rozwoju Kompetencji - podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju dzięki uczestnictwie w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych i wizytach studyjnych u pracodawców

II kwartał

Studiujesz? Praktykuj! - zwiększenie szans na rynku pracy, poprzez staże zawodowe krajowe i zagraniczne

III kwartał

Wsparcie akademickich biur karier

IV kwartał

Najlepsi z najlepszych !Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

II kwartał lub co miesiąc/rok

Szczegóły....


 • UWAGA!!! Dostęp do Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych POWER- prosimy o kontakt wew. 391
 • 10.04.2015 Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców na kwiecień. Więcej...

27.03.2015 Wykaz konkursów na granty i stypendia na kwiecień 2015. Więcej...

2.09.2014  Opublikowano przepisy dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało tekst Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), której celem jest zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 29 sierpnia 2014 r. (pod poz. 1146). Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r .

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:

 • mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 • zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,
 • rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
 • kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
 • pomocy publicznej,
 • zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
 • systemu wyboru projektów,
 • procedury odwoławczej.

Przepisy ustawy uwzględniają także nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym:

 • przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki żeby robić to prawidłowo,
 • wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
 • modyfikację zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.