Regulamin

 

 1. Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii (MLN) jest jednostką ogólnouczelnianą, w której prowadzone są badania naukowe i treningi mentalne.

2. MLN podlega bezpośrednio prorektorowi ds. badań naukowych i wdrożeń.

3. Korzystanie z MLN koordynuje jego kierownik.

4. Osoby prowadzące badania naukowe lub treningi są materialnie odpowiedzialne za powierzone im urządzenia oraz aparaturę, a także za urządzenia i aparaturę uszkodzone przez nich lub inne osoby uczestniczące  w prowadzonych przez nich badaniach lub treningach w MLN.

5. Do korzystania z urządzeń i aparatury znajdujących się w MLN upoważnione są osoby realizujące badania naukowe lub treningi na podstawie ustaleń z jego kierownikiem.

6. Do przebywania w MLN w czasie nieobecności jego kierownika upoważnione są osoby realizujące badania naukowe lub treningi za zgodą kierownika MLN.

7. Warunkiem prowadzenia badań naukowych w MLN przez inne jednostki naukowe jest ustalenie szczegółowego planu oraz wykorzystania aparatury i urządzeń z jego kierownikiem.

8. Przeprowadzenie w MLN badań naukowych przez inne jednostki organizacyjne, będzie możliwe wówczas, jeżeli w MLN nie będą realizowane zaplanowane wcześniej badania lub treningi.

9. Za obsługę i prawidłowe korzystanie z urządzeń i aparatury oraz bezpieczeństwo badanych odpowiadają osoby prowadzące badania lub treningi.

10. Za stan techniczny urządzeń odpowiadają osoby prowadzące badania lub treningi.

11. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo osób poddanych badaniom lub treningom ponosi osoba prowadząca badania lub treningi.

12. Osoba prowadząca badania naukowe lub treningi w MLN musi posiadać odpowiednie przygotowanie gwarantujące ich przeprowadzenie zgodnie  z zasadami BHP i instrukcjami obsługi urządzeń i aparatury oraz posiadać przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

13. Przed rozpoczęciem badań lub treningów w MLN osoba prowadząca jest zobowiązana sprawdzić stan urządzeń i aparatury, na których realizowane są badania, w tym także w zakresie zasad BHP, oraz zapoznać osoby biorące udział w badaniach lub treningach z zasadami i przepisami BHP, obowiązującymi przy obsłudze tych urządzeń i aparatury.

14. W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania czynności przez osoby biorące udział w badaniach lub treningach stwarza dla ich życia lub zdrowia zagrożenie, lub prowadzi do uszkodzenia urządzenia, osoba prowadząca badania lub treningi ma obowiązek wstrzymania wykonywania czynności oraz wskazania sposobu ich prawidłowego wykonania.

15. Wszelkie uwagi związane z działalnością MLN należy zgłaszać jego kierownikowi.