Projekty Badawcze – Dotacja Statutowa

Uwaga, ważny komunikat !!!

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  i wynikających z niej zmian dotyczących finansowania prowadzonych w Uczelni badań naukowych, informujemy, że decyzją JM Rektora AWF Warszawa wszystkie projekty Ds oraz DM mogą być realizowane tylko do końca roku 2019 r.  Środki, które otrzymaliście Państwo decyzją Dziekanów, muszą być wydatkowane do 30 czerwca 2019 r. Od roku 2020 będą obowiązywały nowe zasady prowadzenia projektów. Ich opracowanie będzie jednym z pierwszych zadań Rady Naukowej.

Monika Guszkowska

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

Aktualnie realizowane projekty

Działalność statutowa

DS.-236, dr Monika Johne: Ocena i porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej
u wysokokwalifikowanych szpadzistów , florecistów i szablistów.

DS.-239, dr hab. Izabela Rutkowska: Ocena zdolności utrzymania równowagi u osób z dysfunkcją wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – opracowanie i ewaluacja programu usprawniania.

DS.-255, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Wsparcie ze strony douli a przeżycia emocjonalne kobiet związane z ciążą, porodem oraz opieką nad dzieckiem.

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną.

DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska: Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po implantacji ślimakowej.

DS.-260, dr n. med. Marta Sidaway: Ocena powtarzalności i wiarygodności testów oceny funkcji mięśni oddechowych u pacjentów w stanie ostrym i podostrym po udarze mózgu z ewentualnym następczym badaniu funkcji mięśni oddechowych.

DS.-262, dr Agnieszka Wójcik: Ocena działania masażu gastrycznego brzucha u chorych z zaparciem objętych stacjonarną opieką paliatywną.

DS.-263, dr Anna Ogonowska-Słodownik: Adaptacja kulturowa (polska wersja) testu WOTA (Water Orientation Test Alyn).

DS.-265, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Prężność psychiczna i samoocena a radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z porażeniem mózgowym.

DS.-268, dr Anna Ostrowska-Tryzno: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki biznesowej. Standardy „green & healthy meeting" w teorii oraz w praktyce organizacji spotkań i wydarzeń.

DS.-269, dr Mirosław Mikicin: Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i siatkarzy.

Ds.-273, prof. Jakub Adamczyk: Ocena skuteczności wybranych form regeneracji powysiłkowej i przeciwdziałaniu opóźnionej bolesności mięśniowej (DOMS) z wykorzystaniem termografii.

DS.-274, dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski: Zmiany adaptacyjne zawodników trójboju siłowego o różnym stopniu zaawansowania sportowego w świetle wskaźników somatycznych i fizjologicznych.

DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym charakterze pracy mięśni kończyn dolnych.

DS.-279, dr Karol Gryko: Budowa ciała, sprawność fizyczna, wydolność anaerobowa i aerobowa zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych U 14-20 w koszykówce.

DS.-281, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk: Koordynacyjne zdolności motoryczne, skład i budowa ciała wysokokwalifikowanych zawodników uprawiających sporty walki: różnice i podobieństwa.

DS.-282, dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska: Program upowszechniania wybranych składowych wczesnej profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.

Ds.-288, dr Piotr Tabor: Kinematyka kręgosłupa mężczyzn podczas lokomocji o różnej prędkości.

Ds.-289, dr Agnieszka Kurek-Paszczuk: Aktywność fizyczna, skład ciała, stan odżywienia i poziom witaminy D3 u dzieci w wieku 5-6 lat.

Ds.-292, dr hab. Izabela Rutkowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej na siłę mięśniową osób starszych.

Ds.-293, dr Magdalena Śniegocka: Analiza zjawiska wypalenia zawodowego, czynników predysponujących oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym w grupie zawodowej pielęgniarek.

Ds.-294, dr Małgorzata Wojciechowska: Ocena skuteczności dwóch metod terapii wysiłkowego nietrzymania moczu z wykorzystaniem sEMG biofeedback.

Ds.-295, mgr inż. Barbara Łysoń: Ocena efektywności zewnętrznych stabilizatorów stawu skokowego.

Ds.-296, dr hab. Łukasz Małek: Ocena zmian mięśnia sercowego, w tym włóknienia miokardium, ocenianych przy pomocy rezonansu magnetycznego w grupie wieloletnich ultramaratończyków.

DS.-299, dr Joanna Zagdańska: Sanatoria, domy zdrowia i domy turystyczno-wypoczynkowe środowisk nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej.

DS.-300, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Implementacja idei „Sport dla wszystkich” - uniwersalne place zabaw w środowisku zurbanizowanym.

DS.-302, dr Małgorzata Gałązka: Wpływ terroryzmu na podejmowanie decyzji wyjazdowych polskich turystów.

DS.-303, dr Joanna Piotrowska: Ocena poziomu sprawności fizycznej po trzymiesięcznej przerwie wakacyjnej u słuchaczek UTW AWF Warszawa.

Ds.-304, dr Marcin Czechowski: Funkcja edukacyjna sędziego w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży.

Ds.-307, dr Anna Cabak: Percepcja i poziom wrażliwości bólowej u osób starszych w zależności od wybranych czynników psychosomatycznych.

Ds.-308, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk: Sprawność, styl i jakość życia osób starszych w profilaktyce gerontologicznej.

Ds.-309, dr Elżbieta Antos: Ocena skuteczności  terapii powięziowej w połączeniu z metodą sEMG biofeedback w leczeniu wulwodynii.

Ds.-310, dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak: Wpływ zmęczenia na równowagę ciała i kontrolę nerwowo-mięśniową u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowo-goleniowego.

Ds.-311, mgr Katarzyna Bienias: Wpływ indukowanych potknięć i poślizgnięć na parametry kinetyczne i kinematyczne chodu.

Ds. -313, dr Ewa Niedzielska: Ocena zależności między zmianą pozycji w miejscu pracy i warunkach laboratoryjnych a funkcji kognitywnymi i wydajnością u pracowników biurowych – przegląd literatury.

Ds.-314, dr Joanna Piotrowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej ba siłę mięśniową oraz na sprawność funkcjonalną i poznawczą osób starszych.

Ds.-315, dr Anna Leś: Analiza czynników warunkujących jakość życia oraz wiek biologiczny osób po 65. roku życia.

Ds.-316, dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka: Historia obiektów sportowych w krajach pozaeuropejskich – rozeznana na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Projekty młodych naukowców

DM-57, dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń, mgr Anna Wypych (dokt.): Interaktywny program zdrowotny dla pracowników biurowych.

DM-58, dr Anna Kęska, mgr Anna Pietrzak (dokt.): Wpływ sposobu żywienia na wybrane wskaźniki stanu zapalnego we krwi u młodych mężczyzn o zróżnicowanej aktywności fizycznej.

DM-59, dr Piotr Majdak: Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce.

DM-60, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Szymon Kuliś (dokt.): Biomechaniczne kryteria oceny techniki ruchu tancerzy sportowych w stylu standardowym.

DM-61, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Anna Głębocka (dokt.): Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania technik smecza z forhendu w badmintonie.

DM-62, dr Anna Kopiczko, mgr Aleksandra Bogucka (dokt.): Aktywność fizyczna i żywienie a ryzyko rozwoju sarkopenii u kobiet powyżej 65 roku życia.

DM-63, dr hab. prof. AWF Bartosz Molik, mgr Adrian Rogala (dokt.): Terapia manualna metodą Fascial Distortion Model a zespół bolesnego barku.

DM-64, prof. dr hab. Andrzej Kosmol, mgr Jakub Olewiński (dokt.): Technika biegu a konflikt rzepkowo-udowy u biegaczy amatorów.

DM-65, dr Zuzanna Mazur: Płeć kulturowa w praktyce nauczania wychowania fizycznego.

DM-66, prof. Monika Guszkowska, mgr Katarzyna Wójcik (dokt.): Odporność psychiczna jako psychologiczny predytor wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych.

DM-67, dr Aleksandra Samełko: Różnice w poczuciu kontroli, nadziei na sukces, kompetencjach społecznych i koncentracji uwagi między zawodnikami pięcioboju nowoczesnego i osobami nieuprawiającymi sportu w wieku adolescencji.

DM-68, prof. Zbigniew Dziubiński, mgr Martyna Sitek (dokt.): Postawy wobec ciała i sportu osób uprawiających fitness sylwetkowy w warszawskich klubach sportowo-rekreacyjnych.

Informacje ogólne

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynikających z niej zmian dotyczących finansowania nauki związanej z działalnością statutową, informujemy, że decyzją JM Rektora AWF Warszawa wszystkie realizowane na Uczelni projekty Ds. oraz DM mają być realizowane tylko do końca roku 2019. Od roku 2020 będą obowiązywały nowe zasady związane z prowadzeniem projektów. Obecnie czekamy na nowe Uchwały i wytyczne w tym zakresie.

Szanowni Państwo,
od 23 stycznia 2018 r. obowiązuje w AWF Warszawa nowa Uchwała Nr 19/2017/2018 w sprawie: przyjęcia zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej. Prosimy o WNIKLIWE zapoznanie się z nową Uchwałą i jej załącznikami: wzorem wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz wzorem umowy o realizację projektu badawczego.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały uchyla się Uchwałę Senatu AWF Warszawa Nr 45/2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej.

dokumenty:

deklaracja (dotyczy czynnego udziału w konferencji oraz publikacji)

Procedury

Środki finansowe przekazane do Państwa dyspozycji są uruchamiane za zgodą odpowiedniego dysponenta środków i do Niego należy adresować wszelkie pisma związane z wydatkowaniem tych środków. Pisma składają Państwo w Dziale Nauki i Wydawnictw (DN), po sprawdzeniu zgodności  z harmonogramem DN przekazuje zadekretowane pismo do dysponenta środków i po otrzymaniu zgody kontaktuje się z wykonawcą w celu ustalenia dalszych działań i procedur.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sporządzania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na wszelkiego rodzaju usługi, zakupy, opłaty konferencyjne itp. Dopiero po zarejestrowaniu takiego wniosku w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych można przystąpić do realizacji zamierzenia i przedstawić opisaną przez kierownika tematu fakturę.