Projekty Badawcze – Dotacja Statutowa

Aktualnie realizowane projekty

Działalność statutowa

DS.-236, dr Monika Johne: Ocena i porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej
u wysokokwalifikowanych szpadzistów , florecistów i szablistów.

DS.-239, dr hab. Izabela Rutkowska: Ocena zdolności utrzymania równowagi u osób z dysfunkcją wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – opracowanie i ewaluacja programu usprawniania.

DS.-255, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Wsparcie ze strony douli a przeżycia emocjonalne kobiet związane z ciążą, porodem oraz opieką nad dzieckiem.

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną.

DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska: Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po implantacji ślimakowej.

DS.-260, dr n. med. Marta Sidaway: Ocena powtarzalności i wiarygodności testów oceny funkcji mięśni oddechowych u pacjentów w stanie ostrym i podostrym po udarze mózgu z ewentualnym następczym badaniu funkcji mięśni oddechowych.

DS.-262, dr Agnieszka Wójcik: Ocena działania masażu gastrycznego brzucha u chorych z zaparciem objętych stacjonarną opieką paliatywną.

DS.-263, dr Anna Ogonowska-Słodownik: Adaptacja kulturowa (polska wersja) testu WOTA (Water Orientation Test Alyn).

DS.-265, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Prężność psychiczna i samoocena a radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z porażeniem mózgowym.

DS.-268, dr Anna Ostrowska-Tryzno: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki biznesowej. Standardy „green & healthy meeting" w teorii oraz w praktyce organizacji spotkań i wydarzeń.

DS.-269, dr Mirosław Mikicin: Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i siatkarzy.

Ds.-273, prof. Jakub Adamczyk: Ocena skuteczności wybranych form regeneracji powysiłkowej i przeciwdziałaniu opóźnionej bolesności mięśniowej (DOMS) z wykorzystaniem termografii.

DS.-274, dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski: Zmiany adaptacyjne zawodników trójboju siłowego o różnym stopniu zaawansowania sportowego w świetle wskaźników somatycznych i fizjologicznych.

DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym charakterze pracy mięśni kończyn dolnych.

DS.-279, dr Karol Gryko: Budowa ciała, sprawność fizyczna, wydolność anaerobowa i aerobowa zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych U 14-20 w koszykówce.

DS.-281, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk: Koordynacyjne zdolności motoryczne, skład i budowa ciała wysokokwalifikowanych zawodników uprawiających sporty walki: różnice i podobieństwa.

DS.-282, dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska: Program upowszechniania wybranych składowych wczesnej profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.

Ds.-288, dr Piotr Tabor: Kinematyka kręgosłupa mężczyzn podczas lokomocji o różnej prędkości.

Ds.-289, dr Agnieszka Kurek-Paszczuk: Aktywność fizyczna, skład ciała, stan odżywienia i poziom witaminy D3 u dzieci w wieku 5-6 lat.

Ds.-292, dr hab. Izabela Rutkowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej na siłę mięśniową osób starszych.

Ds.-293, dr Magdalena Śniegocka: Analiza zjawiska wypalenia zawodowego, czynników predysponujących oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym w grupie zawodowej pielęgniarek.

Ds.-294, dr Małgorzata Wojciechowska: Ocena skuteczności dwóch metod terapii wysiłkowego nietrzymania moczu z wykorzystaniem sEMG biofeedback.

Ds.-295, mgr inż. Barbara Łysoń: Ocena efektywności zewnętrznych stabilizatorów stawu skokowego.

Ds.-296, dr hab. Łukasz Małek: Ocena zmian mięśnia sercowego, w tym włóknienia miokardium, ocenianych przy pomocy rezonansu magnetycznego w grupie wieloletnich ultramaratończyków.

DS.-299, dr Joanna Zagdańska: Sanatoria, domy zdrowia i domy turystyczno-wypoczynkowe środowisk nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej.

DS.-300, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Implementacja idei „Sport dla wszystkich” - uniwersalne place zabaw w środowisku zurbanizowanym.

DS.-302, dr Małgorzata Gałązka: Wpływ terroryzmu na podejmowanie decyzji wyjazdowych polskich turystów.

DS.-303, dr Joanna Piotrowska: Ocena poziomu sprawności fizycznej po trzymiesięcznej przerwie wakacyjnej u słuchaczek UTW AWF Warszawa.

Ds.-304, dr Marcin Czechowski: Funkcja edukacyjna sędziego w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży.

Ds.-307, dr Anna Cabak: Percepcja i poziom wrażliwości bólowej u osób starszych w zależności od wybranych czynników psychosomatycznych.

Ds.-308, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk: Sprawność, styl i jakość życia osób starszych w profilaktyce gerontologicznej.

Ds.-309, dr Elżbieta Antos: Ocena skuteczności  terapii powięziowej w połączeniu z metodą sEMG biofeedback w leczeniu wulwodynii.

Ds.-310, dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak: Wpływ zmęczenia na równowagę ciała i kontrolę nerwowo-mięśniową u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowo-goleniowego.

Ds.-311, dr Joanna Ścibek: Wpływ indukowanych potknięć i poślizgnięć na parametry kinetyczne i kinematyczne chodu.

Ds. -313, dr Ewa Niedzielska: Ocena zależności między zmianą pozycji w miejscu pracy i warunkach laboratoryjnych a funkcji kognitywnymi i wydajnością u pracowników biurowych – przegląd literatury.

Ds.-314, dr Joanna Piotrowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej ba siłę mięśniową oraz na sprawność funkcjonalną i poznawczą osób starszych.

Ds.-315, dr Anna Leś: Analiza czynników warunkujących jakość życia oraz wiek biologiczny osób po 65. roku życia.

Ds.-316, dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka: Historia obiektów sportowych w krajach pozaeuropejskich – rozeznana na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Projekty młodych naukowców

DM-57, dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń, mgr Anna Wypych (dokt.): Interaktywny program zdrowotny dla pracowników biurowych.

DM-58, dr Anna Kęska, mgr Anna Pietrzak (dokt.): Wpływ sposobu żywienia na wybrane wskaźniki stanu zapalnego we krwi u młodych mężczyzn o zróżnicowanej aktywności fizycznej.

DM-59, dr Piotr Majdak: Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce.

DM-60, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Szymon Kuliś (dokt.): Biomechaniczne kryteria oceny techniki ruchu tancerzy sportowych w stylu standardowym.

DM-61, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Anna Głębocka (dokt.): Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania technik smecza z forhendu w badmintonie.

DM-62, dr Anna Kopiczko, mgr Aleksandra Bogucka (dokt.): Aktywność fizyczna i żywienie a ryzyko rozwoju sarkopenii u kobiet powyżej 65 roku życia.

DM-63, dr hab. prof. AWF Bartosz Molik, mgr Adrian Rogala (dokt.): Terapia manualna metodą Fascial Distortion Model a zespół bolesnego barku.

DM-64, prof. dr hab. Andrzej Kosmol, mgr Jakub Olewiński (dokt.): Technika biegu a konflikt rzepkowo-udowy u biegaczy amatorów.

DM-65, dr Zuzanna Mazur: Płeć kulturowa w praktyce nauczania wychowania fizycznego.

DM-66, prof. Monika Guszkowska, mgr Katarzyna Wójcik (dokt.): Odporność psychiczna jako psychologiczny predytor wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych.

DM-67, dr Aleksandra Samełko: Różnice w poczuciu kontroli, nadziei na sukces, kompetencjach społecznych i koncentracji uwagi między zawodnikami pięcioboju nowoczesnego i osobami nieuprawiającymi sportu w wieku adolescencji.

DM-68, prof. Zbigniew Dziubiński, mgr Martyna Sitek (dokt.): Postawy wobec ciała i sportu osób uprawiających fitness sylwetkowy w warszawskich klubach sportowo-rekreacyjnych.

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,
od 23 stycznia 2018 r. obowiązuje w AWF Warszawa nowa Uchwała Nr 19/2017/2018 w sprawie: przyjęcia zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej. Prosimy o WNIKLIWE zapoznanie się z nową Uchwałą i jej załącznikami: wzorem wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz wzorem umowy o realizację projektu badawczego.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały uchyla się Uchwałę Senatu AWF Warszawa Nr 45/2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej.

dokumenty:

deklaracja (dotyczy czynnego udziału w konferencji oraz publikacji)

Procedury

Środki finansowe przekazane do Państwa dyspozycji są uruchamiane za zgodą odpowiedniego dysponenta środków i do Niego należy adresować wszelkie pisma związane z wydatkowaniem tych środków. Pisma składają Państwo w Dziale Nauki i Wydawnictw (DN), po sprawdzeniu zgodności  z harmonogramem DN przekazuje zadekretowane pismo do dysponenta środków i po otrzymaniu zgody kontaktuje się z wykonawcą w celu ustalenia dalszych działań i procedur.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sporządzania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na wszelkiego rodzaju usługi, zakupy, opłaty konferencyjne itp. Dopiero po zarejestrowaniu takiego wniosku w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych można przystąpić do realizacji zamierzenia i przedstawić opisaną przez kierownika tematu fakturę.

Umowy zlecenie i o dzieło z realizacji projektów badawczych

WAŻNE! Pisma z prośbą o zawarcie umów składamy najpóźniej do 1 października br. (dla osób nie będących pracownikami AWF Warszawa), do 1 listopada br. (dla pracowników AWF Warszawa) - ze względu na konieczność rozliczenia kosztów tematu w danym roku kalendarzowym – do końca grudnia, po ww. terminach nie będą przyjmowane pisma w sprawie wynagrodzeń.