Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza pisemny konkurs na najem lokalu użytkowego - znajdującego się na terenie Uczelni w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 34

Oferty należy sporządzać zgodnie z warunkami udziału w konkursie, które wraz z formularzem ofertowym dostępne są na stronie internetowej: www.awf.edu.pl, w zakładce obiekty/ogłoszenia

Termin składania ofert: 19.07.2019 r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest:

  1. złożenie oferty zgodnie z warunkami konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta.

Oferty można składać:

  1. osobiście w siedzibie: sekretariacie Kanclerza AWF z dopiskiem „Ogłoszenie konkursowe DS. Żeński”
  2. listownie na adres: ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa z dopiskiem „Ogłoszenie konkursowe DS. Żeński”.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert. Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem, oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w warunkach konkursu ofert nie będą rozpatrywane.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALU PRZEZNACZONEGO DO KONKURSU PISEMNEGO – opis pomieszczeń stanowi załącznik nr 4

Lokal będzie udostępniony do obejrzenia zainteresowanym w dniach 02.07.2019 r. – 12.07.2019 r. w godz. 10:00-13:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  i ustaleniu dokładnej godziny z pracownikiem administracji.

Osoby do kontaktu:

Renata Górna tel. 22 834 47 96

Małgorzata Rechnio tel. 22 835 28 07

Bezwzględnie wyklucza się możliwość prowadzenia salonów gier automatycznych, sprzedaży używek tzw. dopalaczy, oraz prowadzenia zakładów wzajemnych w przeznaczonych do najmu lokalach.

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Warunki udziału w konkursie.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie oferenta
  4. Lokalizacja i dojazd do nieruchomości
  5. Wzór umowy

Brak elementów do wyświetlenia