Regulamin

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

(zał. 1 do US nr 41/2018/2019 z 30.04.2019)


Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zwanej też dalej „AWF Warszawa” lub „Uczelnią”, określa organizację kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej AWF Warszawa w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2

1. Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej powołanej przez AWF Warszawa i zwanej też dalej „Szkołą Doktorską”, prowadzone są zgodnie z art. 200 ustawy oraz właściwą uchwałą Senatu Uczelni, o której mowa w art. 200 ust. 2 ustawy.

2. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu. Wyniki konkursu są jawne.

3. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej nabywa prawa doktoranta Uczelni z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.

5. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta Szkoły Doktorskiej, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Doktoranci mają prawo do posiadania legitymacji doktoranta do dnia ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy doktorantów Uczelni lub też prawomocnego orzeczenia właściwej komisji dyscyplinarnej nakładającej na doktoranta karę wydalenia z Uczelni. Doktorant, który utracił prawo posiadania legitymacji, jest zobowiązany zwrócić ją Uczelni w terminie 14 dni od utraty statusu doktoranta AWF Warszawa.

6. Można być jednocześnie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

7. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 10 ustawy.

Przełożeni doktoranta

§ 3

1. Najwyższym zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich doktorantów Uczelni jest Rektor AWF Warszawa.

2. Nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej sprawuje funkcjonująca w Uczelni Rada Nauk o Kulturze Fizycznej, zwana dalej „Radą Naukową”.

3. Bezpośrednim przełożonym doktorantów Szkoły Doktorskiej jest kierownik Szkoły Doktorskiej, pełniący jednocześnie funkcję kierownika studiów doktoranckich. Kierownik Szkoły Doktorskiej wykonuje swoje kompetencje w ramach kompetencji Rektora i z jego upoważnienia.

4. Kierownika Szkoły Doktorskiej powołuje i odwołuje Rektor, na okres swojej kadencji. Kierownika pierwszej Szkoły Doktorskiej w AWF Warszawa powołuje Rektor na okres od rozpoczęcia funkcjonowania Szkoły Doktorskiej w AWF Warszawa do dnia zakończenia kadencji Rektora Uczelni 2016-2020. Kierownik Szkoły Doktorskiej może być przez Rektora odwołany przed upływem kadencji, wskazanej w zdaniu pierwszym lub drugim.

5. Kierownik Szkoły Doktorskiej organizuje realizację programu kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach dotyczących doktorantów Uczelni, niezastrzeżonych w ustawie, niniejszym regulaminie lub innych aktach prawnych, w tym prawa wewnętrznego Uczelni, do kompetencji innych organów lub podmiotów.

6. Kierownik Szkoły Doktorskiej:

1) kieruje Szkołą Doktorską;

2) współpracuje z Radą Naukową w zakresie kształcenia doktorantów;

3) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat kształcenia w Szkole Doktorskiej;

4) wyraża zgodę na przedłużenie okresu kształcenia lub terminu na złożenie pracy doktorskiej w Szkole Doktorskiej;

5) wykonuje uprawnienia i obowiązki określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i innych aktach prawa wewnętrznego Uczelni w stosunku do doktorantów Uczelni;

6) wykonuje inne kompetencje określone w zapisach niniejszego regulaminu albo też z upoważnienia Rektora lub Rady Naukowej.

7. Ocenę realizacji przez doktoranta programu kształcenia, indywidualnego harmonogramu pracy i indywidualnego planu badawczego doktoranta przeprowadza Rada Naukowa lub powołana przez nią komisja. Ocena ta jest przeprowadzana po zakończeniu każdego semestru kształcenia, do dnia 15 lutego w semestrach nieparzystych i do dnia 15 lipca w semestrach parzystych, na podstawie złożonej przez doktoranta dokumentacji, wskazanej w § 14 ust. 4 niniejszego regulaminu. W przypadku przedłużenia przez kierownika Szkoły Doktorskiej terminu na złożenie  dokumentacji, wskazanej w § 14 ust. 4 niniejszego regulaminu, Rada Naukowa lub powołana przez nią komisja dokonuje oceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, po złożeniu tej dokumentacji.

8. Rektor rozpoznaje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji kierownika Szkoły Doktorskiej we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem kształcenia w Szkole Doktorskiej. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji kierownika Szkoły Doktorskiej doktoranci wnoszą do Rektora za pośrednictwem kierownika Szkoły Doktorskiej, który wydał zaskarżoną decyzję. Termin na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji kierownika Szkoły Doktorskiej wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.  Decyzja Rektora jest ostateczna.

Reprezentacja doktorantów

§ 4

1. Doktoranci Uczelni tworzą samorząd doktorantów, którego organy są wyłącznymi reprezentantami ogółu doktorantów.

2. Samorząd doktorantów działa na podstawie art. 215 ustawy, Statutu Uczelni oraz regulaminu samorządu doktorantów.

3. Samorząd doktorantów prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw doktoranckich, a w szczególności w sprawach socjalno-bytowych i kulturalnych.

4. Organy samorządu doktorantów mają prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących ogółu doktorantów, a także współdecydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na cele doktorantów, na zasadach określonych przez ustawę lub Rektora.

Organizacja kształcenia w Szkole Doktorskiej

§ 5

1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 4 lata (8 semestrów).

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, przedstawiania, praktycznego wykorzystywania i popularyzowania ich wyników i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. Kształcenie w Szkole Doktorskiej pozwala również nabyć niezbędne kompetencje w zakresie pracy dydaktycznej poprzez realizację praktyk zawodowych.

3. Za kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat, z wyjątkiem opłat wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

4. Kształcenie w Szkole Doktorskiej może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą lub zagraniczną uczelnią albo instytucją naukową. Uczelnia może uczestniczyć również w międzyuczelnianych lub międzynarodowych programach studiów doktoranckich oraz wymiany doktorantów. Ich zasady określają odrębne umowy zawarte między Uczelnią a zainteresowanymi podmiotami.

5. Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się z uwzględnieniem szczególnych potrzeb doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi. O formie uwzględniania tych potrzeb decyduje w indywidualnych sprawach doktorantów kierownik Szkoły Doktorskiej lub, w uzgodnieniu z kierownikiem Szkoły Doktorskiej, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych.

§ 6

1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego harmonogramu pracy i indywidualnego planu badawczego.

2. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej zawiera w szczególności:

1) wykaz i opis przedmiotów obowiązkowych z określeniem formy ich zaliczenia;

2) wymiar praktyk dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych.

3. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej jest publikowany w BIP na stronie Uczelni.

4. Doktorant Szkoły Doktorskiej ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach objętych programem kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz przystępuje do egzaminów i zaliczeń zgodnie z programem kształcenia i indywidualnym harmonogramem pracy. Nieobecność doktoranta na zajęciach usprawiedliwiają:

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do nauki lub konieczności opieki nad dzieckiem, wydane przez właściwego lekarza;

2) imienne wezwanie doktoranta do osobistego stawiennictwa, wystosowane przez właściwy organ administracji państwowej;

3) pismo kierownika Szkoły Doktorskiej usprawiedliwiające nieobecność.

5. Doktorant jest zobowiązany uprzedzić prowadzącego zajęcia o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma, oraz okazać zaświadczenie lekarskie lub stosowne usprawiedliwienie najpóźniej w terminie 3 dni od daty wystawienia.

6. Prowadzący zajęcia ma prawo nie dopuścić do zajęć dydaktycznych doktoranta posiadającego przeciwwskazania zdrowotne oraz doktoranta, którego stan lub zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, leków psychotropowych lub innych substancji o działaniu odurzającym lub psychoaktywnym, którego zachowanie, w wyniku działania wskazanych wyżej środków, mogłoby zakłócić przebieg zajęć.

7. Podstawowym językiem nauczania w Szkole Doktorskiej jest język polski. Na zasadach określonych przez kierownika Szkoły Doktorskiej niektóre zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym.

§ 7

1. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Rada Naukowa, po konsultacji z doktorantem i kandydatem na promotora, wyznacza doktorantowi promotora lub promotorów. Wniosek o powołanie promotora lub promotorów składa do Rady Naukowej zainteresowany doktorant dołączając pisemną zgodę kandydata na promotora. Zmiana promotora może nastąpić na pisemny wniosek doktoranta na drodze decyzji Rady Naukowej, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego i nowego promotora, nie później niż w czwartym semestrze kształcenia.

2. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora, z zastrzeżeniem art. 190 ust. 5 i 6 ustawy.

3. Do obowiązków promotora należy:

1) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i organizacyjnej w pracy naukowej;

2) prowadzenie konsultacji i oceny rozwoju naukowego doktoranta;

3) pomoc w organizacji i nadzór nad przebiegiem praktyk badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;

4) opiniowanie wniosków doktoranta o zgodę na udział w konferencjach, programach i stażach naukowych oraz przedłużenie terminu złożenia pracy doktorskiej;

5) opiniowanie sprawozdań doktoranta z realizacji indywidualnego planu badawczego i indywidualnego harmonogramu pracy;

6) ułatwianie doktorantowi nawiązywania kontaktów ze środowiskiem naukowym;

7) przekazywanie Radzie Naukowej i innym uprawnionym podmiotom opinii o doktorancie;

8) wyrażanie opinii, o której mowa w art. 189 ustawy;

9) wykonywanie innych obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

4. Zapis ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do promotora pomocniczego.

5. Nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy nie może bez uzasadnionej przyczyny uchylić się od pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora. Promotorowi i promotorowi pomocniczemu w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora przysługuje jednorazowe wynagrodzenie, określone w przepisach odrębnych.

6. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny harmonogram pracy i indywidualny plan badawczy oraz przedstawia go Radzie Naukowej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu również przez tego promotora. Indywidualny harmonogram pracy określa ewentualne odstępstwa od programu i planu kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz miejsce realizacji praktyk dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych w kolejnych latach kształcenia. Indywidualny plan badawczy powinien zawierać harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej.

Ocena śródokresowa

§ 8

1. W połowie okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej (po czwartym semestrze) przeprowadzana jest ocena śródokresowa. W ramach oceny śródokresowej przeprowadzana jest ocena realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta. W ramach oceny śródokresowej analizie i ocenie podlega ponadto:

1) realizacja praktyk badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;

2) realizacja indywidualnego harmonogramu pracy;

3) aktywność doktoranta w realizacji jego obowiązków w zakresie uczestniczenia w zajęciach objętych programem studiów doktoranckich;

4) wypełnianie przez doktoranta innych jego obowiązków, wskazanych w § 11 niniejszego Regulaminu.

2. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik oceny śródokresowej wraz z jej uzasadnieniem jest jawny.

3. Ocenę śródokresową przeprowadza powołana przez Radę Naukową komisja, w skład której wchodzą 3 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej, w tym co najmniej 1 osoba z wyżej wymienionych musi być osobą zatrudnioną poza Uczelnią. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji, o której mowa w zdaniu pierwszym, z tym że komisja może zaprosić na swoje posiedzenie promotora albo promotora pomocniczego, w celu przedstawienia przez niego swojego stanowiska co do realizacji  indywidualnego planu badawczego przez doktoranta i innych, wskazanych w ust. 1, jego obowiązków.

Organizacja roku akademickiego

§ 9

1. Rok akademicki w Szkole Doktorskiej trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, przy czym zajęcia dydaktyczne mogą rozpocząć się we wcześniejszym terminie.

2. Szczegółową organizację roku akademickiego w Szkole Doktorskiej ustala kierownik Szkoły Doktorskiej.

3. Rektor na wniosek rady samorządu doktorantów może ustanowić w danym roku akademickim 3 dni wolne oraz godziny wolne od zajęć dla doktorantów  w wymiarze nieprzekraczającym 24 godzin zajęć dydaktycznych rocznie. W przypadku ogłoszenia dni lub godzin wolnych od zajęć po rozpoczęciu roku akademickiego, odwołane zajęcia należy zrealizować w innym terminie.

Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

§ 10

1. Doktorant ma prawo do:

1) ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej Uczelni, a także o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Uczelni na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów;

2) ubiegania się o kredyt studencki, na zasadach określonych w art. 210 ustawy;

3) otrzymywania stypendium doktoranckiego, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 209 ustawy;

4) ubiegania się o inne stypendia określone w ustawie lub innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa;

5) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

6) opieki merytorycznej i konsultacji promotora w zakresie prowadzonej pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej objętej indywidualnym  planem badawczym i programem kształcenia;

7) zaliczania kształcenia w Szkole Doktorskiej do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, na zasadach określonych w ustawie;

8) korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu w jednostce organizacyjnej, w której realizowana jest praca doktorska na warunkach określonych przez kierownika tej jednostki;

9) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów (z zastrzeżeniem wykonania obowiązku określonego w art. 111 ust. 2 ustawy), w szczególności w kołach naukowych oraz artystycznych i sportowych;

10) uczestniczenia w pracach samorządu doktorantów na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu Doktorantów;

11) zwracania się za pośrednictwem organizacji doktorantów, samorządu doktorantów oraz indywidualnie do organów uczelni w sprawach dotyczących doktorantów.

2. Inne prawa doktoranta, niż wskazane w ust. 1 i niniejszym regulaminie, określa ustawa i przepisy rozporządzeń wydane na jej postawie.

§ 11

1. Do obowiązków doktoranta należy w szczególności:

1) postępowanie zgodnie z treścią złożonego ślubowania i zapisami regulaminu Szkoły Doktorskiej, a także zgodnie z treścią innych przepisów obowiązujących w Uczelni;

2) realizowanie programu studiów doktoranckich i indywidualnego planu badawczego oraz harmonogramu pracy, w tym prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, na zasadach określonych w ustawie i innych przepisach prawa;

3) składania egzaminów i zaliczeń, odbywanie praktyk dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych;

4) udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez Uczelnię;

5) dbanie o godność doktoranta i dobre imię Uczelni;

6) poszanowanie mienia Uczelni oraz własności koleżanek i kolegów;

7) okazywanie szacunku pracownikom Uczelni i przestrzeganie zasad współżycia koleżeńskiego;

8) współtworzenie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia poprzez aktywny udział w ankietyzacji;

9) dostarczanie, na żądanie kierownika Szkoły Doktorskiej lub innej uprawnionej osoby, orzeczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w danych zajęciach;

10) niezwłoczne powiadomienie kierownika Szkoły Doktorskiej lub innego uprawnionego podmiotu o zmianach danych osobowych, stanu cywilnego, warunków materialnych, jeżeli zmiany te wpływają na wysokość przyznanej pomocy materialnej lub treść wydawanych dokumentów;

11) niezwłoczne powiadomienie kierownika Szkoły Doktorskiej lub innego uprawnionego podmiotu o zmianie adresu do korespondencji. W razie braku powiadomienia, o którym wyżej mowa, pisma wysyłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone;

12) wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia, jeżeli jest ono wymagane do przystąpienia do realizacji danej praktyki i jeżeli ubezpieczenie to nie jest opłacane przez Uczelnię.

2. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych oraz przystąpieniem do badań naukowych z wykorzystaniem aparatury i urządzeń pomiarowych i badawczych doktorant ma obowiązek odbyć przeszkolenie z zakresu BHP.

3. Doktoranci, którzy podczas pracy naukowej będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zobowiązani są do przedstawienia kierownikowi Szkoły Doktorskiej przed przystąpieniem do badań naukowych zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydanego przez uprawnionego lekarza podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144). Skierowanie na badania wydaje kierownik Szkoły Doktorskiej.

4. Inne obowiązki doktoranta, niż wskazane w ust. 1-3 i niniejszym regulaminie, określa ustawa i przepisy rozporządzeń wydane na jej podstawie.

Zaliczenie przedmiotów

§ 12

1. W Szkole Doktorskiej do oceny stosuje się następujące oceny i noty:

bardzo dobry                - 5.0 (bdb),

dobry plus                     - 4,5 (db plus),

dobry                            - 4,0 (db),

dostateczny plus           - 3,5 (dst plus),

dostateczny                  - 3,0 (dst),

niedostateczny              - 2,0 (ndst),

zaliczenie                      - zal,

niezaliczenie                 - nzal.

2. Oceny są stosowane przy zaliczaniu przedmiotów objętych programem kształcenia oraz mogą być stosowane w całościowej ocenie dokonywanej przez Radę Naukową lub powołaną przez nią komisję po każdym semestrze realizowanych studiów doktoranckich.

3. Oceniając realizację praktyk badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych stosuje się noty „zaliczenie” i  „niezaliczenie”. Notę zaliczenie (zal.) stosuje się również, gdy przedmiot nie kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest spełnienie warunków zaliczenia ustalonych przez prowadzącego zajęcia lub inny uprawniony do tego podmiot.

4. Przedmioty, które zostały  uwzględnione w procesie uznania osiągnięć doktoranta w innej szkole doktorskiej, w dokumentacji przebiegu studiów zostają określone wpisem „potwierdzone”.

5. Do egzaminów i egzaminów komisyjnych stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Studiów AWF Warszawa. Kierownik Szkoły Doktorskiej może ustalić odrębne zasady i warunki przystępowania do egzaminów i egzaminów komisyjnych, niż wskazane w zdaniu pierwszym.

6. W zakresie spraw dotyczących systemu punktowego ECTS stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Studiów AWF Warszawa, z tym że Rada Naukowa może określić szczegółowe zasady i wytyczne w tym zakresie.

§ 13

1. Doktorant w ramach praktyk zawodowych ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie oraz opracowywania konspektów i materiałów niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dydaktycznych. Szczegółowy wymiar praktyk zawodowych dydaktycznych określa program kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz/lub indywidualny harmonogram pracy doktoranta.

2. Promotor lub opiekun praktyk zatwierdza konspekty i materiały oraz zalicza praktyki dydaktyczne. Warunkiem zaliczenia praktyki jest prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie kształcenia i w indywidualnym harmonogramie pracy doktoranta oraz zatwierdzenie konspektów i materiałów opracowanych przez doktoranta niezbędnych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Doktorant w ramach praktyk badawczych odbywa staż w laboratorium badawczym lub bierze udział w realizacji badań naukowych w ramach projektów realizowanych w AWF Warszawa. Wymiar praktyk badawczych jest określony w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz/lub indywidualnym harmonogramie pracy doktoranta. Zaliczenia praktyk badawczych dokonuje kierownik projektu badawczego lub osoba pełniąca funkcję kierownika laboratorium.

4. W ramach praktyk organizacyjnych doktorant bierze udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń o charakterze naukowym lub dydaktycznym, uczestniczy w pracach komitetów redakcyjnych czasopism wydawanych przez Uczelnię lub innych pracach organizacyjnych. Wymiar praktyk organizacyjnych jest określony w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz/lub indywidualnym harmonogramie pracy doktoranta. Zaliczenia praktyk badawczych dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której się one odbywają.

5. W przypadku niemożności, z przyczyn obiektywnych, dokonania zaliczenia praktyk przez wskazane w ust. 2-4 osoby, zaliczenia praktyk może dokonać również kierownik Szkoły Doktorskiej.

Okres zaliczeniowy i warunki wpisu na semestr wyższy

§ 14

1. Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej jest semestr.

2. Rada Naukowa lub powołana przez nią komisja, na podstawie sprawozdania doktoranta zaopiniowanego przez promotora, dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich i postępów doktoranta w pracy naukowej. Na podstawie tej oceny kierownik Szkoły Doktorskiej podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu semestru studiów.

3. Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny realizacji programu studiów, indywidualnego harmonogramu pracy i indywidualnego planu badawczego, dokonanej przez Radę Naukową lub przez powołaną przez nią komisję po zakończeniu każdego semestru studiów. Zasady odrębne dokonywania oceny sródokresowej po zakończeniu czwartego semestru studiów określa § 8 niniejszego regulaminu.

4. Do 30 stycznia w semestrach nieparzystych i 30 czerwca w semestrach parzystych doktorant jest zobowiązany złożyć do kierownika Szkoły Doktorskiej następujące dokumenty:

1) sprawozdanie z realizacji indywidualnego harmonogramu pracy w danym semestrze, w tym dziennika praktyk dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych;

2) opinię opiekunów praktyk dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych;

3) sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badawczego w danym semestrze;

4) opinię promotora naukowego o postępach w pracy naukowej;

5) inne dokumenty, jeżeli są one wymagane przez kierownika Szkoły Doktorskiej.

5. Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik Szkoły Doktorskiej może przedłużyć terminy, o jakich mowa w ust. 4, odpowiednio do dnia 15 marca i do dnia 15 września lub przenieść niektóre obowiązki doktoranta na następny rok akademicki. Kierownik Szkoły Doktorskiej jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Radzie Naukowej informacji w powyższej sprawie.

6. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny negatywnej z nie więcej niż jednego przedmiotu w semestrze kierownik Szkoły Doktorskiej na uzasadniony wniosek doktoranta może wydać decyzję o wpisie warunkowym na semestr wyższy lub o wyrażeniu zgody na przedłużenie kształcenia w Szkole Doktorskiej. Ponowne niezaliczenie przedmiotu skutkuje skreśleniem z listy doktorantów. Wskazane wyżej zasady dotyczące udzielania wpisu warunkowego stosuje się również w przypadku, kiedy doktorant z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn nie zaliczył praktyk dydaktycznych, badawczych lub organizacyjnych lub innych zajęć podlegających zaliczeniu w danym semestrze.

Sposób dokumentowania przebiegu kształcenia

§ 15

1. Przebieg kształcenia i wyniki osiągane przez doktoranta dokumentowane są w protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz w dokumentacji rejestrującej osiągnięcia doktoranta.

2. Nadzór nad dokumentacją doktorantów realizujących kształcenie w Szkole Doktorskiej sprawuje jej kierownik.

3. Kierownik Szkoły Doktorskiej może zarządzić przechowywanie i obsługę dokumentacji doktorantów realizujących kształcenie w Szkole Doktorskiej dziekanatowi lub dziekanatom wydziałów albo odrębnej komórce organizacyjnej Uczelni.

4. Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje w szczególności dokumenty wskazane w § 14 ust. 4 niniejszego regulaminu, dokumentację oceny śródokresowej, opinie Rady Naukowej lub powołanej przez nią komisji, dokumentację i protokoły egzaminów i zaliczeń oraz innych wymaganych okresowych osiągnięć doktoranta, a także inne dokumenty związane z realizowanymi studiami doktoranckimi. Dokumentacja studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej obejmuje ponadto wnioski i podania doktoranta (wraz z załącznikami), wydawane w stosunku do doktoranta decyzje administracyjne i wnioski doktoranta o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz dokumentację z zakresu spraw poszczególnych świadczeń na rzecz doktoranta i spraw stypendialnych.

5. Szczegółowy zakres dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole doktorskiej oraz zasady jej przechowywania określa kierownik Szkoły Doktorskiej.

6. Doktorant ma prawo do  wglądu do swoich dokumentów dotyczących przebiegu studiów.

7. Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej przechowywana jest z zachowaniem przepisów odrębnych o ochronie danych osobowych.

Przeniesienie z innej szkoły doktorskiej i uznawanie wyników osiągniętych przez doktoranta w innej szkole doktorskiej

§ 16

1. Rektor, po uzyskaniu opinii kierownika Szkoły Doktorskiej, może wyrazić zgodę na przeniesienie doktoranta innej szkoły doktorskiej do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez AWF Warszawa.

2. Zapis § 2 ust. 3-7 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w trybie wskazanym w ust. 1.

3. W przypadku wyrażenia przez Rektora zgody na przeniesienie doktoranta innej szkoły doktorskiej do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez AWF Warszawa kierownik Szkoły Doktorskiej wyznacza semestr, na którym doktorant przenoszący się z innej szkoły doktorskiej rozpocznie kształcenie w Szkole Doktorskiej AWF Warszawa.

4. Kierownik Szkoły doktorskiej ma prawo uznać wyniki osiągnięte przez doktoranta w poprzedniej szkole doktorskiej ze wskazaniem, które wyniki i osiągnięcia uznaje oraz zobowiązać przenoszącego się doktoranta do uzupełnienia różnic programowych.

5. W zakresie spraw dotyczących uznawania wyników osiągniętych przez doktoranta w innej szkole doktorskiej i nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Studiów AWF Warszawa, z tym że Rada Naukowa może określić szczegółowe zasady i wytyczne w tym zakresie.

Skreślenie z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej

§ 17

1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:

1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;

2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;

3) rezygnacji z kształcenia, złożonej w formie pisemnej.

2.    Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:

1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

2) braku postępów w realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego,

3) postępowania niezgodnego z niniejszym regulaminem.

3.  Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika Szkoły Doktorskiej. Od decyzji o skreśleniu przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4.  Nie przewiduje się możliwości wznowienia studiów w Szkole Doktorskiej. Rektor może w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach podjąć inną decyzję, niż wskazana w zdaniu pierwszym.

Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

§ 18

1. Doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta.

2. Karami dyscyplinarnymi w Uczelni są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrzeżeniem,

4) zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do jednego roku,

5) wydalenie z Uczelni.

3. Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów określa ustawa.

Ukończenie studiów

§ 19

1. Kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym doktoranta.

2. Uczestnik Szkoły Doktorskiej, który nie ukończył kształcenia w Szkole Doktorskiej lub nie uzyskał stopnia naukowego doktora, może na swój wniosek otrzymać zaświadczenie o przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej.

3. Były doktorant Szkoły Doktorskiej AWF Warszawa, który wypełnił wszystkie rygory tych studiów (w tym w trakcie trwania tych studiów otworzył przewód doktorski), poza obroną pracy, może w ciągu 3 lat przystąpić do obrony bez ponoszenia kosztów, określonych w drodze odrębnego zarządzenia Rektora. Przystąpienie do obrony we wskazanym wyżej trybie nie następuje w drodze wznowienia studiów doktoranckich.

Przedłużenie i zawieszenie kształcenia

§ 20

1. Kształcenie, na wniosek doktoranta skierowany do kierownika Szkoły Doktorskiej, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Nie przewiduje się udzielania doktorantom Szkoły Doktorskiej urlopów od zajęć na zasadach obowiązujących studentów AWF Warszawa. Rektor może w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach podjąć inną decyzję niż wskazana w zdaniu pierwszym.

3. Termin złożenia rozprawy doktorskiej, określony w indywidualnym planie badawczym, może zostać przedłużony, jednak nie więcej niż o 2 lata,  z powodu:

1) konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych potwierdzonej opinią promotora i Rady Naukowej lub powołanej przez nią komisji o czasie trwania tych badań;

2) czasowej niezdolności do prowadzenia badań spowodowanej chorobą o czas tej niezdolności;

3) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

4) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;

5) innych uzasadnionych przyczyn, uznanych przez kierownika Szkoły Doktorskiej, po wyrażeniu opinii w sprawie przez promotora.

4. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w stosunku do terminu określonego w indywidualnym planie badawczym powinien być złożony do kierownika Szkoły Doktorskiej nie później niż do końca ósmego semestru kształcenia. Kierownik Szkoły Doktorskiej może zażądać wszelkich dokumentów w celu uzasadnienia wniosku o przedłużenie terminu na złożenie rozprawy doktorskiej przed wydaniem przez siebie decyzji w sprawie. Kierownik Szkoły Doktorskiej może przed podjęciem decyzji zasięgnąć opinii promotora.

5. Od decyzji kierownika Szkoły Doktorskiej w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora.

§ 21

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 292 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669 z późn. zm.) i obejmuje doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej AWF Warszawa.

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

3. Do doktorantów AWF Warszawa, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w Uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie, przyjętego uchwałą Senatu AWF Warszawa nr 28/2011/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.).

4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także przepisy rozporządzeń wykonawczych ustawy w zakresie kształcenia doktorantów w uczelni publicznej.