BHP

INSPEKTORAT DS. BHP I PPOŻ., dane kontaktowe

Anna Kleczyńska

Starszy Inspektor ds. BHP

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

tel. (22) 834 04 31 wew. 400

e-mail: anna.kleczynska@awf.edu.pl

Zasady postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia

1) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

KAŻDY, KTO ZAUWAŻY POŻAR, ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE:

1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.

2. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Państwową Straż Pożarną, podając:

- Gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,

- Co się pali – mieszkanie, piwnica, dach, biuro,

- Czy jest zagrożone życie ludzkie,

- Numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia).

3. Powiadomić właściciela, zarządcę lub służbę dozorowania obiektu.

4. Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.

5. Udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.

6. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację itp. Przed pożarem i osobami postronnymi.

DO CZASU PRZYBYCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Akcją kieruje właściciel obiektu, zarządca lub pracownik ochrony,  względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana; po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej – kierownik akcji ratownicze.

TELEFONY ALARMOWE
Telefon ratunkowy112
Państwowa Straż Pożarna998
Policja997
Pogotowie Ratunkowe999
Pogotowie gazowe992
Pogotowie energetyczne991
Pogotowie wodno-kanalizacyjne994
Numer alarmowy AWF(22) 834 04 31 wew. 666

Niniejsza instrukcja jest zgodna z wymaganiami ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.  U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229), wraz z późniejszymi zmianami, oraz § 4.2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010, nr 109, poz. 719).


2) Postępowanie na wypadek ataku terrorystycznego

szczegółowe zasady działania są dostępne tutaj.


3) Wykaz danych kontaktowych w poszczególnych stanach zagrożeń

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH STANACH ZAGROŻEŃ

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

1. ZAGROŻENIE ZDROWIA I ŻYCIA

W razie wystąpienia takiego zagrożenia pomocy udzielają wszyscy pracownicy mający przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W razie nagłych wypadków zagrożenia życia należy wezwać

Numer alarmowy AWF (22) 834 04 31 wew. 666

mailowo: 112@awf.edu.pl

Pogotowie ratunkowe - tel. 999

Telefon ratunkowy - tel. 112


2. ZAGROŻENIE POŻAREM

W razie wystąpienia pożaru ten, kto go zauważył, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić

Numer alarmowy AWF (22) 834 04 31 wew. 666

mailowo: 112@awf.edu.pl

Państwową Straż Pożarną - tel. 998

Telefon ratunkowy - tel. 112


3.  ZAGROŻENIE ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM

W razie wystąpienia powyższego zagrożenia powiadamiamy o zdarzeniu

Numer alarmowy AWF (22) 834 04 31 wew. 666

mailowo: 112@awf.edu.pl

Policję - tel. 997

Telefon ratunkowy - tel. 112


4. ZAGROŻENIE MIENIA UCZELNI

W razie wystąpienia powyższego zagrożenia o zdarzeniu powiadamiamy

Dział Administrowania Nieruchomościami

od pon. do pt.7.00-15.00, (22) 834 04 31 wew. 314

lub Dowódcę zmiany ochrony (24 h/ 7 dni w tygodniu), kom. 885 200 021


5. ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIEM AWARII INSTALACJI I URZĄDZEŃ

Przy wystąpieniu awarii instalacji technicznych i urządzeń zawiadamiamy

Dyżurny elektryk 724 666 062

Dyżurny hydraulik 724 666 063

Dział Inwestycji i Remontów (od pon. do pt. 7.00-15.00), (22) 834 04 31 wew. 319

lub dowódcę zmiany ochrony (24 h/ 7 dni w tygodniu), kom. 885 200 021


4) Rejestr zgłoszeń zagrożeń dla zdrowia lub życia

L.P.DATAOSOBA ZGŁASZAJĄCATYP ZGŁOSZENIAOPIS ZAGROŻENIARODZAJ ZAGROŻENIAWYKONANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE
108.04.2019pracownik AWFmailowepracownik był nękany pogróżkami telefonicznymi przez osobę z zewnątrzzgłoszonenatychmiastowe podjęcie działań i weryfikacja sytuacji przez Ochronę AWF, potwierdzenie stanu bezpieczeństwa pracownika, przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem, przeszkolenie pracownika na wypadek podobnego zdarzenia
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10     

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego

Informacje o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii dla osób pracujących i kształcących się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

(podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i kształcenia, §2,ust. 1.).

ZASADY OGÓLNE

bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, oraz postępowania w razie wypadku lub awarii.

1. Wszystkie osoby przebywające i korzystające z pomieszczeń, infrastruktury oraz wyposażenia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (zwaną dalej „AWF” lub „Uczelnią”) zobowiązane są do zapoznania się z niniejszymi Zasadami udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, oraz postępowania w razie wypadku lub awarii (zwanymi dalej „Zasadami”) oraz do ich przestrzegania.

2. Zasady wywieszone będą w miejscach publicznych w holach głównych budynków AWF oraz zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.

3. Pomieszczenia AWF stanowią przestrzeń nauki, pracy, zamieszkania spotkań, odpoczynku, oraz rozwoju aktywności i pasji otwartą dla społeczności Uczelni.

4. Pomieszczenia AWF przynależą do wydzielonych stref użytkowych, takich jak:
1) Przestrzeń ogólnodostępna (np. wejścia do budynków, hole, korytarze)
2) Przestrzeń nauki (np. aula, biblioteka, wypożyczalnia sprzętu, sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria, obiekty sportowe)
3) Przestrzeń administracyjną (np. sekretariaty, biura, pomieszczenia techniczne)
4) Przestrzeń higieniczno – sanitarna (np. toalety natryski, szatnie).

5. Do korzystania z poszczególnych stref uprawnieni są studenci, pracownicy i goście Uczelni. Dostęp do wybranych pomieszczeń Uczelni  (np. laboratoria, serwerownie, zaplecze techniczne, ) posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Kanclerza AWF.

6. W niektórych pomieszczeniach Uczelni, np. w których zlokalizowane są pracownie, laboratoria, obowiązują dodatkowe Regulaminy organizacyjne, określające zasady korzystania z danych pomieszczeń oraz ze znajdującej się w nich infrastruktury i wyposażenia technicznego stanowiącego część składową tych pomieszczeń.

7. Pomieszczenia przestrzeni nauki oraz przestrzeni administracyjnej, takie jak sale wykładowe, laboratoria, pomieszczenia biurowe, magazyny itp., zamykane są na klucz po ich opuszczeniu przez wszystkie osoby korzystające. Dostęp do kluczy do tych pomieszczeń mają upoważnieni pracownicy Uczelni oraz osoby upoważnione przez Kanclerza AWF.

8. Osoby przebywające na terenie Uczelni w poszczególnych strefach zobowiązane są do korzystania z pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w nich ograniczeniami oraz regulaminami, a w szczególności do:
1) Przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ;
2) Zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń, w szczególności mebli, sprzętu biurowego i sprzętu elektronicznego;
3) Zachowania porządku i czystości na terenie AWF;
4) Przestrzegania ustalonych przez władze Uczelni terminów i godzin korzystania z pomieszczeń;
5) Przebywania w pomieszczeniach, do których mają uprawniony dostęp;
6) Wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników poszczególnych stref odnoszących się zasad do zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku w pomieszczeniach, pod rygorem usunięcia ich z pomieszczeń.

.

9. W poszczególnych strefach obowiązuje całkowity zakaz:
1) Prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem danej strefy, w szczególności prowadzenia imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej, na którą Władze Uczelni nie wyraziły zgody zgodnie z obowiązującą procedurą;
2) Oddawanie do korzystania, bez zgody Kanclerza lub osoby przez Kanclerza upoważnionej, pomieszczeń, infrastruktury oraz wyposażenia innym podmiotom i osobom.
3) Umożliwienia lub ułatwienia dostępu do poszczególnych pomieszczeń danej strefy osobom nieuprawnionym;
4) Wnoszenia na teren Uczelni alkoholu, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie danej strefy;
5) Manipulowania (przez osoby nieuprawnione) przy sprzęcie technicznym, komputerowym oraz przy innych elementach infrastruktury i wyposażenia technicznego Uczelni;
6) Używania otwartego ognia i środków łatwopalnych;
7) Palenia tytoniu, e-papierosów, poza miejscami do tego przeznaczonymi;
8) Poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenia nawierzchni w pomieszczeniach Uczelni;
9) Wprowadzania do budynków AWF zwierząt, bez zgody Kanclerza lub osoby przez Kanclerza upoważnionej, z wyłączeniem osób niepełnosprawnych poruszających się z psami przewodnikami.

.

10. Wszyscy pracownicy Uczelni zobowiązani są do odbycia szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy studenci/doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający kształcenie w Uczelni, zobowiązani są do odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.

11. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub prace z wykorzystaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, zapewnia wyposażenie uczestników pracy lub zajęć w niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju i specyfiki pracy lub zajęć.

12. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia, podczas korzystania z pomieszczeń danej jednostki organizacyjnej lub jej wyposażenia technicznego, kierownik danej jednostki wprowadza zakaz korzystania z nich oraz zleca i nadzoruje usunięcie stwierdzonego zagrożenia.

13. Zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za organizację tych szkoleń odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia.

14. Za bezpieczeństwo uczestników pracy i zajęć odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są prace lub zajęcia.

15. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków uczestników pracy lub zajęć, którym ulegli podczas pracy i zajęć dydaktycznych odbywających się na  Uczelni lub na terenie Uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zawartych w odrębnych przepisach Uczelni.

16. W przypadku zaistnienia lub podejrzenia zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie danej strefy Uczelni, każda osoba która to stwierdzi jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników Ochrony Uczelni za pomocą kontaktu z numerem alarmowym: 22 834 04 31 wew. 666 lub adresu mailowego: 112@awf.edu.pl oraz – w miarę możliwości - powiadomić osoby odpowiedzialne za dane pomieszczenie.

17. Każda osoba przebywająca w pomieszczeniach danej strefy jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pracowników Działu Inwestycji i Remontów o awariach technicznych, uszkodzeniach lub innych problemach związanych, w szczególności z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażeniem, telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 22 834 04 31 wew. 319 w godzinach od 7:00-15:00. W przypadku stwierdzonej awarii lub jej podejrzenia jej wystąpienia poza wskazanymi w poprzednim zdaniu godzinami lub w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy  należy kontaktować się bezpośrednio z Dyżurnym elektrykiem numer tel. 724 666 062 lub Dyżurnym hydraulikiem numer tel. 724 666 063.

18. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach danej strefy, w tym w miejscach ogólnodostępnych, to jest szatnie, toalety, korytarze itp.

19. Osoba przebywająca w pomieszczeniach danej strefy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nią w mieniu Uczelni lub osób trzecich.

20. Część pomieszczeń poszczególnych stref objęta jest monitoringiem wizyjnym. Obraz monitoringu jest rejestrowany, utrwalany, przechowywany i przetwarzany - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

21. Osoby przebywające na terenie Uczelni są zobowiązane do stosowania się do poleceń Ochrony Uczelni oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne pomieszczenia w zakresie objętym niniejszymi Zasadami – pod rygorem możliwości usunięcia ich z pomieszczeń.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Informacje w przygotowaniu…

SZKOLENIA

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Obowiązujące zasady:

Szkolenie BHP realizowane jest w formie kształcenia na odległość (e-learning) realizowanego na platformie szkoleniowej Moodle dostępnej z każdego miejsca na świecie. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, rozpoczynających naukę w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na platformie Moodle i zaliczenia testu. Test składa się z 15 pytań. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 8 odpowiedzi na 15 pytań. Wynik testu jest automatycznie przeliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługują mu dwa dodatkowe podejścia. Po zakończeniu kursu, należy wydrukować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i niezwłocznie dostarczyć je do właściwego sobie Dziekanatu. Na podstawie otrzymanych zaświadczeń wpisywane będą zaliczenia do wirtualnej uczelni przez Dziekana Wydziału lub osobę przez niego wyznaczoną.

Instrukcja zaliczenia Szkolenia BHP dla studentów:

1. Zaloguj się na stronie: https://awf.moodle.org.pl , podając numer albumu jako login i wygenerowany przez system kod zawarty w mailu powitalnym jako hasło.

2. Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi.

3. Przejdź do testu.

4. Wykonaj test zaliczeniowy.

5. Po zatwierdzeniu odpowiedzi pojawi się wynik testu zaliczeniowego. W przypadku negatywnego wyniku można podejść ponownie do rozwiązania testu (studentowi przysługują łącznie 3 podejścia).

6. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, masz obowiązek  wygenerowania zaświadczenia. Pobierz je i wydrukuj oraz w dostarcz jak najszybciej do macierzystego Dziekanatu.

Szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenie wstępne BHP

"informacje w opracowaniu..."

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Poniższe materiały są dostępne wyłącznie w sieci INTRANET, po zalogowaniu się:

Prezentacja

Test

Szkolenie okresowe BHP dla robotników

"informacje w opracowaniu..."

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Poniższe materiały są dostępne wyłącznie w sieci INTRANET, po zalogowaniu się:

Prezentacja

Test

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

"informacje w opracowaniu..."