Komunikaty

Czasopisma naukowe - komunikat z dnia 13.08.2019 r. !!!

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy listę punktowanych czasopism z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej w układzie alfabetycznym i według liczby punktów. W ocenie parametrycznej Uczelni uwzględniane będą jedynie publikacje w czasopismach z tej listy. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią będziemy finansować koszty publikacji artykułów w czasopismach z drugiego i pierwszego kwartyla (70, 100, 140 i 200 punktów).

Żeby ułatwić Państwu poszukiwanie czasopism, dokonaliśmy eliminacji czasopism spoza naszej dyscypliny z bardzo długiej listy opublikowanej przez MNiSW. Możliwe jest, że nie ustrzegliśmy się błędów i usunęliśmy jakieś czasopismo przypisane naukom o kf. Z góry przepraszamy, a w przypadku zauważenia takiego błędu prosimy o informację na adres anna.mazur@awf.edu.pl lub monika.guszkowska@awf.edu.pl

Monika Guszkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważny komunikat !!!

Szanowni Państwo, Kierownicy Projektów Badawczych,

Uprzejmie proszę o złożenie sprawozdań końcowych z realizacji projektów DS i DM do dnia 15.07.2019 r.

Sprawozdanie w wersji papierowej należy złożyć do Dziekana właściwego Wydziału (wzór sprawozdania w załączniku).

Wersję elektroniczną zależnie od Wydziału przesyłamy na adres:

miroslawa.frac@awf.edu.pl - WR oraz WTiR

katarzyna.bral@awf.edu.pl - WWF

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

prof. dr hab. Monika Guszkowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważny komunikat !!!

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  i wynikających z niej zmian dotyczących finansowania prowadzonych w Uczelni badań naukowych, informujemy, że decyzją JM Rektora AWF Warszawa wszystkie projekty Ds oraz DM mogą być realizowane tylko do końca 2019 r.  Środki, które otrzymaliście Państwo decyzją Dziekanów, muszą być wydatkowane do 30 czerwca 2019 r. Od roku 2020 będą obowiązywały nowe zasady prowadzenia projektów. Ich opracowanie będzie jednym z pierwszych zadań Rady Naukowej.

Monika Guszkowska

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

Książka "Sztuka promocji nauki" autorstwa Natalii Osicy i Wiktora Niedzickiego

pdf.

SYSTEM WPPBN

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o aktywne rejestrowanie się w na stronie portalu https://platforma.awf.edu.pl oraz zamieszczanie materiałów w systemie w związku z koniecznością dotrzymania trwałości projektu nr POIG.02.03.00-00-020/09 pt."System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac" .
Typy materiałów: artykuł, książka, raporty, rozdział w książce, czasopismo, praca doktorska, ikonografia, praca magisterska/licencjacka, dorobek naukowy.

Instrukcja rejestracji i korzystania z systemu

Dodatkowe informacje o projekcie i samym systemie znajdują się na naszej stronie pod likiem http://www.awf.edu.pl/uczelnia/nauka/system-wppbn lub wchodzimy w zakładkę Uczelnia --> Nauka --> System WPPBN

Sprawozdania z realizacji projektów za rok 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że kierownicy projektów badawczych DS i DM składają sprawozdanie końcowe z realizacji projektu do 31 stycznia 2020 r. Sprawozdanie w wersji papierowej składamy do Dziekana właściwego Wydziału. Wersję elektroniczną zależnie od Wydziału przesyłamy na adres:

miroslawa.frac@awf.edu.pl - WR oraz WTiR

katarzyna.bral@awf.edu.pl - WWF

Konferencje

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że od roku 2014 obowiązują nowe zasady organizowania i zgłaszania konferencji do planu AWF Warszawa. Zgłoszenia planowanych w 2020 roku konferencji przyjmowane są w Dziale Nauki i Wydawnictw (sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń) do 30 listopada 2019 roku na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 3 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 JM Rektora AWF Warszawa. UWAGA ! Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2016 r. obowiązuje Zarządzenie JM Rektora AWF Warszawa nr 21/2015/2016 w sprawie: wprowadzania instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa; formularz - instrukcję stanowiącą załącznik do ww. Zarządzenia, należy złożyć do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń na 30 dni przed terminem zaplanowanej konferencji. Kolejne elementy formularza - instrukcji wypełnia się z zachowaniem drogi służbowej. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami związanymi z organizacją konferencji na terenie AWF Warszawa.