Komunikaty

Książka "Sztuka promocji nauki" autorstwa Natalii Osicy i Wiktora Niedzickiego

pdf.

SYSTEM WPPBN

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o aktywne rejestrowanie się w na stronie portalu https://platforma.awf.edu.pl oraz zamieszczanie materiałów w systemie w związku z koniecznością dotrzymania trwałości projektu nr POIG.02.03.00-00-020/09 pt."System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac" .
Typy materiałów: artykuł, książka, raporty, rozdział w książce, czasopismo, praca doktorska, ikonografia, praca magisterska/licencjacka, dorobek naukowy.

Instrukcja rejestracji i korzystania z systemu

Dodatkowe informacje o projekcie i samym systemie znajdują się na naszej stronie pod likiem http://www.awf.edu.pl/uczelnia/nauka/system-wppbn lub wchodzimy w zakładkę Uczelnia --> Nauka --> System WPPBN

Umowy zlecenie i o dzieło z realizacji projektów badawczych

WAŻNE! Pisma z prośbą o zawarcie umów składamy najpóźniej do 1 października (dla osób nie będących pracownikami AWF Warszawa), do 1 listopada (dla pracowników AWF Warszawa) - ze względu na konieczność rozliczenia kosztów tematu w danym roku kalendarzowym – do końca grudnia po ww. terminach nie będą przyjmowane pisma w sprawie wynagrodzeń.

Sprawozdania z realizacji projektów za rok 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że kierownicy projektów badawczych DS i DM składają sprawozdanie roczne lub końcowe z realizacji projektu do 31 stycznia 2019 r. Sprawozdanie w wersji papierowej składamy do Dziekana właściwego Wydziału. Wersję elektroniczną zależnie od Wydziału przesyłamy na adres:

miroslawa.frac@awf.edu.pl - WR oraz WTiR

katarzyna.bral@awf.edu.pl - WWF

Konferencje

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że od roku 2014 obowiązują nowe zasady organizowania i zgłaszania konferencji do planu AWF Warszawa. Zgłoszenia planowanych w 2019 roku konferencji przyjmowane są w Dziale Nauki i Wydawnictw (sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń) do 30 listopada 2018 roku na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 3 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 JM Rektora AWF Warszawa. UWAGA ! Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2016 r. obowiązuje Zarządzenie JM Rektora AWF Warszawa nr 21/2015/2016 w sprawie: wprowadzania instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa; formularz - instrukcję stanowiącą załącznik do ww. Zarządzenia, należy złożyć do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń na 30 dni przed terminem zaplanowanej konferencji. Kolejne elementy formularza - instrukcji wypełnia się z zachowaniem drogi służbowej. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami związanymi z organizacją konferencji na terenie AWF Warszawa.