Profesor Oded Bar-Or

Profesor Oded Bar-Or (1937 - 2005)

Profesor Oded Bar-Or urodził się 28 sierpnia 1937 r. w Jerozolimie. Studia medyczne w Hadassah Medical School Hebrew University w Jerozolimie ukończył w 1963 r., a po dwóch latach uzyskał tytuł doktora medycyny. W 1965 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął pracę w Uniwersytecie Pensylwania od stanowiska asystenta, a następnie docenta w zakresie fizjologii stosowanej. W roku 1969 powrócił do Izraela i został dyrektorem naukowym w Wingate Institute for Physiacal Education and Sport, w którym pracował do roku 1981. Następnie wyjechał do Kanady i objął stanowisko profesora pediatrii oraz dyrektora centrum wysiłku i odżywiania dzieci w szpitalu klinicznym (Children's Exercise and Nutrition Centre) w Uniwersytecie McMaster w Hamilton, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Prof. Oded Bar-Or jest zaliczany do grona wybitnych fizjologów wysiłku fizycznego dzieci i młodzieży. Dorobek naukowy prof. O. Bar-Or jest imponujący ze względu na jego fundamentalne znaczenie poznawcze i praktyczne dla fizjologii wysiłku, medycyny sportu, fizjologii rozwojowej, psychologii, a także dla sportu osób niepełnosprawnych. Jest autorem 171 prac naukowych wydrukowanych w pełnym brzmieniu w czasopismach naukowych, w tym 139 prac oryginalnych i 32 poglądowe. Większość prac prof. O. Bar-Or została opublikowana w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, znanych z wysokich wymagań merytorycznych. Jest także autorem: 10 monografii, 36 rozdziałów w książkach, 44 prac wydanych w materiałach zjazdów lub konferencji, 142 komunikatów wydrukowanych w formie streszczeń, 25 nierecenzowanych prac wydrukowanych w czasopismach profesjonalnych i popularno-naukowych oraz 6 raportów niepublikowanych. Jednak największe uznanie i popularność prof. Bar-Or zawdzięcza opracowanemu przez siebie cykloergometrycznego testu do oceny wysiłków anareobowych u dorosłych i dzieci, który jest powszechnie znany jako test Wingate lub test Bar-Ora. Nie ma chyba dzisiaj na świecie laboratorium fizjologicznego, w którym by nie stosowano wymienionego testu. Wyrazem uznania, jakim cieszy się Profesor w środowisku naukowym jest powierzenie Mu prestiżowych funkcji w zarządach licznych towarzystw naukowych m.in. President of Canadian Association of Sports Sciences, Vice President of American College of Sports Medicine, członkostwo w wielu redakcjach renomowanych czasopism naukowych oraz udział w komitetach naukowych najważniejszych międzynarodowych zjazdów lekarzy sportowych, fizjologów lub pediatrów. Z tytułu swojej rozległej działalności naukowej został wyróżniony miedzy innymi następującymi nagrodami: Citation Award przez American College of Sport Medicine, Honorary Award przez Canadian Society for Exercise Physiology, Nagrodą im. Thomasa E. Shaffer przez the American Academy of Paediatrics oraz Honorary Award przez North American Society for Pediatric Exercise Medicine, honorowym członkostwem w Hungarian Sport Science Society, Belgian-Flemish Society of Sport Medicine i Israel Sports Medicine Society oraz honorowymi doktoratami Uniwersytetu Blaise Pascala we Francji i The Brock University w Canadzie. Prof. Bar-Or utrzymywał kontakty z polskimi ośrodkami naukowymi. W Polsce był dwukrotnie na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.