Profesor Adrian Lees

Profesor Adrian Lees

Prof. Adrian Lees urodził się 4 czerwca 1951r. w miejscowości Bristol w Anglii. Jest on absolwentem Leeds University, w którym uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie fizyki (1972) i tytuł doktora w dziedzinie biomechaniki (1977). Po krótkim okresie prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego w szkole i w college'u rozpoczął swoją karierę akademicką na Liverpool Polytechnic, obecnie Liverpool John Moores University. Został zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych i w badania naukowe z dziedziny biomechaniki na wszystkich poziomach studiów. W 1995r. został mianowany profesorem. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu Badań Naukowych w Sporcie i Wychowaniu Fizycznym. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny biomechaniki sportowej, z których 200 stanowią autorskie referaty i artykuły. Jest członkiem British Association for Sport and Exercise Sciences (Brytyjskiego Związku Sportu i Wychowaniu Fizycznym), a także członkiem European College of Sport Sciences (Europejskiego College'u Nauk o Sporcie). Prof. Lees przez wiele lat brał aktywny udział w badaniach z zakresu sportu, a w 1993r. został członkiem World Comission of Science and Sports (Światowej Komisji ds. Nauki i Sportu), organizacji, która działa pod auspicjami International Council for Sport Science and Physical Education (Międzynarodowej Komisji ds. Nauki o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym). Pełniąc tę rolę przewodzi Science and Racket Sports Committee (Komitetowi ds. Nauki i Gier, w których używane są rakiety sportowe) oraz zainicjował serię Trzech Światowych Kongresów nt. Nauki i Gier, w których używane są rakiety sportowe). (1993, 1997 i 2003). Wygłoszone referaty na kongresach zostały zrecenzowane i opublikowanew materiałach pokongresowych jako teksty autorskie. Ostatnio opublikował on obszerniejszą pracę badawczą na temat techniki gry w tenisa, golfa, squasha w Journal of Sport Sciences. Włączył się również w organizację i prace administracyjne na rzecz innych kongresów Word Comission, zwłaszcza tego nt. Nauki i Piłki Nożnej, którego idea zrodziła się w Liverpoolu w 1987r. Prof. A. Lees koncentrował także swoje zawodowe zainteresowania wokół innych dyscyplin sportu, zwłaszcza lekkoatletyki. Kierował on naukowym programem wspierającym brytyjskich i międzynarodowych lekkoatletów skaczących w dal oraz trójskoczków. Program odniósł sukces przyczyniając się do przygotowania dwóch światowych rekordzistów. Program ten został ostatnio rozbudowany tak, by objąć swym zasięgiem sportowców niepełnosprawnych. Prof. Lees przez kilka lat współpracował ściśle z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i brał udział w wielu organizowanych przez nią krajowych i międzynarodowych konferencjach. W ciągu tych kilku lat były realizowane wspólne projekty badawcze i prowadzona była owocna wymiana doktorantów.