Profesor Zbigniew Krawczyk

Profesor Zbigniew Krawczyk

Urodzony 25 czerwca 1930 roku w Dębinie, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagielońskim  (1955) i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim (1958), dr nauk humanistycznych UW (1963), habilitacja w 1970, prof. nadzw. 1978, prof. zw. 1986. W uznaniu zasług na rzecz rozwoju kultury fizycznej Senat Węgierskiego Unwersytetu Kultury Fizycznej w Budapeszcie w 1985 roku przyznał Profesorowi godność doktora honoris causa.

Z AWF Profesor związany jest od 1958 roku, pełnił w niej funkcje kierownika Zakładu Filozofii i Socjologii (1971, 1993), kierownika Zakładu Socjologii (1993-2001), kierownika Katedry Nauk Społecznych (1990-1999), dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych (1971-1974), prorektora ds. nauki (1981-1987) oraz rektora (1990-1996).

Członek wielu komitetów, towarzystw i rad naukowych, m.in. Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN (przewodniczący 1981-90); International Committee for the Sociology of Sport (1984-96); International Review for the Sociology of Sport (zastępca redakora naczelnego 1984-96); American Academy of Physical Education.

W swych badaniach podejmował temat zależności pomiędzy założeniami filozoficznymi a praktyką społeczną w zakresie wychowania fizycznego i sportu, jak również szeroko rozumianej kultury fizycznej w kontekście  prądów myślowych i tendencji filozoficznych lokujących się w obszarze ontologii, antropologii, epistemologii, etyki, aksjologii i filozofii społecznej. Zajmował się również zagadnieniami dotyczącymi teorii i praktyki wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej, a także turystyki. Profesor kierował wieloma krajowymi i międzynarodowymi projektyami badawczymi, był organizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także Kongresu Socjologicznego w Warszawie.Za wybitną działalność naukową, pedagogiczną i społeczną Profesor Zbigniew Krawczyk otrzymał najwyższe nagrody i odznaczenia, w tym: złoty Krzyz Zasługi, Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Rektora i Ministerstw związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego.