Profesor Wiesław Jan Osiński

Wiesław Jan Osiński - urodził się w 1948 roku w Poznaniu. W 1972 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w tym samym roku rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. W 1978 r. uzyskał stopień doktora, habilitował się w 1989 r. w AWF w Krakowie. W 1996 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 1990-1996 był rektorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W latach 1995–1996 pełnił funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Od 1999 do 2008 r. był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, był Sekretarzem generalnym, a od 2007 r. wiceprezydentem International Association of Sport Kinetics.

Jest członkiem International Council for Physical Activity and Research Fitness, członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN (trzy kadencje) oraz z wyboru członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (trzecia kadencja). Jest członkiem Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma "Human Movement". Jest członkiem zespołów redakcyjnych: "Journal of Human Kinetics", "Antropomotoryka", "Trends in Sports", "Kinesiologia Slovenica", "Journal of Human Sport and Exercise", „Anthropological Review", „Biomedical Human Kinetics", „Health Problems and Civilization", „Central European Journal of Sport Science and Medicine", „Standardy Medyczne. Profilaktyka Zdrowotna".

W uznaniu zasług w 2009 r. otrzymał godność „Honorowego Obywatela Miasta Leszna". Pracował jako ekspert resortów oświaty oraz kultury fizycznej. Był członkiem Międzynarodowego Komitetu Sterującego w Projekcie "Cross-Border Cooperation Between Velikije Luki and Tartu Universities of Common European Education Concept at Regional Level" wspieranego przez Komisję Europejską Unii Europejskiej. Kilkakrotnie wygłaszał referaty plenarne na zagranicznych międzynarodowych kongresach naukowych oraz prowadził wykłady m.in. w Uniwersytecie w Bolonii, Otto von Guericke'a w Magdeburgu, Aristotle University of Thessaloniki, Lithuanian Sport University oraz University of Lubljana.

Przez wiele lat uczestniczył w badaniach sportowców kadry narodowej i olimpijskiej. Wielokrotnie kierował indywidualnymi grantami naukowymi, kolejno przyznawanymi przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki.

Jest promotorem 12. prac doktorskich (w tym wyróżnionych) oraz opiekunem merytorycznym kilku wysoko ocenionych prac habilitacyjnych. Główny organizator dużych międzynarodowych (światowych) kongresów naukowych (1993, 2003, 2006, 2009). Współpracował z Uniwersytetem w Kristiansand (Norwegia) oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w projekcie dofinansowywanym z grantu Norweskiego Mechanizmu Finansowego: Adopolnor: „Zdrowie i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie i ekonomicznie środowisku".

Otrzymał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, a wśród nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotą Odznakę Akademickiego Związku Sportowego, Medal Ad Perpetuam Rei Memoriam przyznany przez Wojewodę Poznańskiego oraz wielokrotnie nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe i resort sportu.