Profesor Halina Milicerowa

Profesor Halina Milicerowa (1907-1995)

Absolwentka CIWF (1931) i Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego UW (1937), doktorat w Uniwersytecie Wrocławskim (1951), docent (1954) i profesor (1959); od 1931 i 1947-1951 nauczyciel akademicki w CIWF/AWF; 1945-1947 w Zakładzie Antropologii UMCS, 19531971 kierownik Zakładu Antropologii INKF, 1965-1968 kierownik Zakładu Antropologii PAN, 1971-1976 kierownik Zakładu Antropologii i dyr. Instytutu Nauk Biologicznych AWF; członek wielu komitetów, towarzystw i rad naukowych, m.in. Komitetu Antropologicznego PAN, Zespołu Ontogenetycznego PAN, Komisji Antropometrii PAN, Zarządu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Zarządu Polskiego i Międzynarodowego Tow. Biometrycznego, Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN, Prezydium Komitetu Kultury Fizycznej PAN, Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka, Komisji Wych. Fiz. w Radzie Naukowej MON, czł. redakcji periodyków naukowych z zakresu antropologii i wychowania fizycznego. Autorka wielu prac fundamentalnych z pogranicza antropologii i wf dotyczących przede wszystkim rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w zależności od uwarunkowań genetycznych i wpływów środowiskowych, zależności wyników sportowych od budowy somatycznej, selekcji do młodzieżowych grup sportowych, wpływu uprawiania sportu na organizm, dziedziczenia uzdolnień ruchowych i cech motorycznych; kierowała polskimi pracami z zakresu ontogenezy w Międzynarodowym Programie Biologicznym, unikalnymi badaniami długofalowymi oraz problemami resortowymi; wprowadziła do badań nowatorskie metody i stworzyła szkołę antropologiczną przystosowaną do wychowania fizycznego i sportu, odegrała bardzo ważną rolę w kształtowaniu środowiska naukowego i w rozwoju kadr.