PROJEKTY AWF


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa”

Okres realizacji: 01.01.2018r. do 30.09.2020 r.

Info 1-więcej...

Info 2-więcej...


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

„Wdrożenie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie"

II Wzrost e-potencjału Mazowsza, 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Okres realizacji: od 01-04-2017 do: 30-06-2019

Wartość projektu: 1 796 587, 20 PLN


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF)

Program finansowania: Priorytet 2, Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1
Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Nr POIG.02.03.00-00-030/09

Okres realizacji: 2009-2015

Wartość projektu: 5.166.416,00


ERASMUS + SPORT

"Społeczna integracja i wolontariat w klubach sportowych w Europie"

"Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe"

Kierownik projektu: dr M. Piątkowska


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa

w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Okres realizacji: 2011-2017

Wartość projektu: 5 826 776.00 CHF

Zadanie 2 w projekcie realizowane jest w partnerstwie przez AWF Warszawa.

Projekt realizowany jest przez Instytut Żywności i Żywienia we współpracy z partnerami: Instytutem "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i Polskim Towarzystwem Dietetyki.


Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Lider:  Ministerstwo Zdrowia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie: 2.3, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe  kadr medycznych


Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii,  Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt nr: FSS/2013/IIC/W/0020/U/0003


Rozwój kompetencji zawodowych osób odpowiedzialnych za edukację zdrowotną

w kontekście zmian środowiskowych

www.zywienieawf.pl

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii,  Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt nr: FSS/2014/HEI/W/0086/U/0018


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PO KL  "Przygotowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce [SRKS], stanowiącej rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji".

Program finansowania: Priorytet III, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji

Okres realizacji: 2014-2015


NCBiR " Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych".

Okres realizacji: 2014-2017

Szczegóły wkrótce...


ERASMUS + Strategic Partnerships

Job Coaching Yraining: Place, Train, Maintain for people with Intellectual Disablities

Okres realizacji: 01-09-2014/31-08-2016


ERASMUS + SPORT PROGRAMME

"Collaborative Partnerships" & "Not -for- profit European sport events"

Mini Recreation Olympic "RecreaOlympic"

Okres realizacji: 01-05-2016/30-04-2017