Kierunki objęte rekrutacją

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek wychowanie fizyczne

Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne z obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej zgodnie z przepisami aktualnego rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz.1594) oraz standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., z zastrzeżeniem zapisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej.


Kierunek sport

Studia II stopnia na kierunku sport realizowane są w zakresie dwóch specjalności:  trenerskiej i menedżerskiej.

Studia na specjalności trenerskiej mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne lub sport.


Wydział Turystyki i Rekreacji

Kierunek turystyka i rekreacja

Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia niestacjonarne


Wydział Rehabilitacji

Kierunek fizjoterapia

Studia II stopnia na  kierunku fizjoterapia mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizjoterapia z zastrzeżeniem zapisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej.

Kierunek pielęgniarstwo

Studia II stopnia na  kierunku pielęgniarstwo mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo z zastrzeżeniem zapisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej