Opisy kierunków

Wychowanie fizyczne 

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz promowania zdrowego stylu życia, oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Sport 

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Podczas kształcenia student będący czynnym zawodnikiem może rozwijać swoje pasje sportowe oraz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które po ukończeniu studiów będzie mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

Kształcenie na kierunku sport odbywa się w formie stacjonarnej. Studenci zdobywają ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu o kulturze fizycznej, nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów uczą się projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz zdobywają umiejętność zarządzania organizacją sportową.

Fizjoterapia

Studia prowadzone są w Uczelni z tradycjami i doświadczeniem, na powstałym jako pierwszy w Europie Wydziale Rehabilitacji. Dysponujemy doświadczoną i dobrze wykształcona kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną i socjalną. Studia w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Wykorzystują wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.

Absolwent w toku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich uzyskuje:

- przygotowanie zawodowe do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,

- umiejętności nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,

- przygotowanie do profesjonalnego współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,

- przygotowanie do stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób ze specjalnymi potrzebami w celu przywracania, rozwijania czy utrzymywania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Absolwenci są dobrze przygotowani do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym.

Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

- wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,

- planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,

- dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauki posługiwania się nimi,

- wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,

- prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych,

- kierowania zespołem terapeutycznym,

- organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną,

- szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Pielęgniarstwo 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Pozyskuje też ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Współpraca partnerska z firmą Medicover‚ Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu

Uruchomienie kierunku studiów Pielęgniarstwo w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oparte jest na partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą Medicover i zasadzie wspólnego prowadzenia studiów pod nazwą: Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu. Umowa dotycząca wspólnego prowadzenia kierunku studiów została zawarta w dniu 11 maja 2011 r. i jest kontynuowana.

Dlaczego warto podjąć studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover?

1. W ramach współpracy z AWF firma Medicover jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze usług medycznych umożliwia studentom korzystanie z posiadanej wiedzy personelu Medicover oraz infrastruktury firmy w zakresie organizacji nowoczesnej opieki zdrowotnej, a tym samym stwarza możliwość dostosowania profilu i przebiegu prowadzonych studiów do potrzeb rynku pracy.

2. Zajęcia dla studentów odbywają się na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, w Szpitalu Medicover i Centrach Medicover oraz w innych specjalistycznych placówkach medycznych odpowiadających wymogom właściwej realizacji programu studiów. Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich, w których odbywają się zajęcia praktyczne z podstaw pielęgniarstwa, udostępnione studentom na terenie Medicover, są w pełni wyposażone w najnowszej klasy sprzęt dydaktyczny oraz aparaturę naukową sfinansowaną przez Medicover.

3. Kadra, do której należą również pracownicy Medicover, dobierana jest pod kątem wymaganego wykształcenia, doświadczenia i odpowiednich predyspozycji do nauczania.

4. Medicover na bieżąco prowadzi wymianę informacji z AWF na temat zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską oraz konsekwentnie przygotowuje ofertę zatrudnienia dla absolwentów studiów. Medicover wraz z AWF pozyskuje również informacje od absolwentów dotyczące jakości kształcenia podczas całych studiów czy postulaty dotyczące poprawy efektywności nauczania, kwestii programowych i organizacyjnych.

5. Przedstawiciele firmy Medicover współtworzą z AWF Radę Programową kierunku, są członkami Rady Wydziału, zapewniając położenie nacisku na praktyczny charakter studiów i tematykę priorytetową z punktu widzenia wysokiej jakości opieki medycznej.

6. Medicover daje studentom możliwość czerpania z wieloletniego doświadczenia firmy, przekazując wiedzę o rozwiązaniach dotyczących wysokich standardów opieki nad pacjentem.

7. Przedstawiciele firmy Medicover nie tylko biorą udział w uroczystościach uczelnianych (uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, konferencja pielęgniarska, rozdanie dyplomów, czepkowanie), ale przede wszystkim aktywnie uczestniczą w inicjatywach takich jak np. wspólne prowadzenie badań naukowych ze studentami (w ramach współpracy ze studenckimi kołami naukowymi) czy udział w piknikach naukowych.

8. Studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover spełniają najwyższe europejskie standardy kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy, a udział Medicover to gwarancja upraktycznienia przebiegu studiów oraz możliwość pracy w nowoczesnym środowisku medycznym.

Turystyka i rekreacja 

Kierunek Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to miejsce dla ludzi, którzy chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej w swoim życiu zawodowym. Ale czy to ma przyszłość? Czy znajdziecie pracę? Rynek turystyczny na świecie rośnie w zawrotnym tempie stwarzając charakterystyczną niszę dla studentów, którzy przez swoje wykształcenie zdobywają niepodważalną szansę na zatrudnienie w branży nie tylko w kraju. Turystyka tworzy 284 mln. miejsc pracy na świecie, a ponad 9% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na stanowiskach bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych. Z raportu „The European Health & Fitness Market 2015" wynika, że w przypadku branży rekreacyjnej Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Co rok liczba klientów klubów fitness rośnie o 20%, a w 2025 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 mln. (raport organizacji Europe Active i firmy Deloitte, 2016).
Na Wydziale Turystyki i Rekreacji spotkacie się z wykwalifikowaną kadrą, która łączy pracę naukowo-dydaktyczną z własnym doświadczeniem praktycznym i wymaganiami pracodawców. Dlatego podczas studiów zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego wyciągania wniosków.
Wydział Turystyki i Rekreacji współpracuje z firmami branży turystyczno-rekreacyjnej. Jedną z nich jest Mrs. Sporty - sieć klubów fitness posiadająca lokalizację w ponad 500 miejscach w 7 krajach Europy. Ponadto nasz Wydział może pochwalić się współpracą z Przedsiębiorstwem Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, hotelem Radisson Blu w Warszawie, Polską Organizacją Turystyczną, hotelem Le Regina w Warszawie, Centrum Szkoleniowo - konferencyjnym Kormoran w Mierkach i wielu innymi.
Rozbudowana oferta edukacyjna, zajęcia terenowe pozwalające rozwijać umiejętności praktyczne, baza sportowo-dydaktyczna gwarantują wysoki standard nauczania i atrakcyjną formułę prowadzonych zajęć.
Przyjdź do nas a kolejne pięć lat Twojego życia upłyną nie tylko na zdobywaniu wielu umiejętności i potrzebnej wiedzy ale również wśród wspaniałych osób, które będą dzieliły Twoje marzenia i zainteresowania.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności. Terapia zajęciowa jest umiejscowiona międzyobszarowo - w obszarach kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy autonomicznie i w wielospecjalistycznych zespołach.

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań:

- na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej;

- na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej umożliwia podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Absolwent uzyskuje też przygotowanie do dalszych studiów na kierunku Terapia Zajęciowa - studia II i III stopnia oraz do uczestniczenia w badaniach naukowych.