Podstawy prawne USZJK w AWF

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia został wdrożony w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Zarządzeniem Rektora nr 50/2006/2007.
W 2013 roku Senat Akademii Wychowania Fizycznego podjął uchwałę doskonalącą uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia.

Uchwała Senatu nr 71/2012/2013:

 1. Określa Politykę Jakości Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pełni misję odkrywania prawdy i przekazywania wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów. Uczelnia stanowi integralną część narodowego i europejskiego systemu edukacji i nauki oraz przygotowuje swoich absolwentów do współtworzenia gospodarki opartej na wiedzy.
  2. Akademia realizuje swoje cele z udziałem całej wspólnoty akademickiej. W swych działaniach kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz autonomiczności we wszystkich obszarach, na zasadach określonych prawem.
  3. Rozwój Akademii cechuje nowa jakość w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z pracodawcami.
  4. Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego Akademii odbywa się w ramach wzmocnienia powiązań z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Internacjonalizacja Akademii umożliwi studentom korzystanie z oferty Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
  5. Kształcąc oraz prowadząc badania naukowe Akademia porusza się w obszarach nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauk społecznych oraz zarządzania tymi obszarami, a także dba o swoją markę i jej identyfikowalność na polskim i zagranicznym rynku edukacyjnym.
  6. Akademia przygotowuje studentów do roli świadomego obywatela, szanującego godność i prawa człowieka, ceniącego tolerancję i niezależność poglądów, zawsze pragnącego wolności<.li>
  7. Akademia poprzez doskonalenie jakości kształcenia pragnie, aby jej absolwenci stali się najwyżej cenionymi fachowcami i pracownikami w swych dziedzinach.
  8. Podnoszenie jakości kształcenia w Akademii ma charakter ciągłego działania doskonalącego z udziałem wszystkich jej pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów, poprzez:
   1. stałe monitorowanie obszarów związanych z procesem kształcenia
   2. ocenę własną i realizację wniosków wynikających z monitorowania i analizy jakości kształcenia w opisanych obszarach oraz przeglądów systemu.
  9. Dbałość o wysoką jakość kształcenia jest:
   1. Ważnym elementem strategii Akademii,
   2. Troską Władz Uczelni, wydziałów i jednostek międzywydziałowych lub ogólnouczelnianych.
   3. Obowiązkiem społeczności akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 2. Określa Cele systemu:
  1. Wzmocnienie atrakcyjności i poziomu kompetencji absolwenta na rynku pracy, poprzez doskonalenie procesu kształcenia i poszerzanie oferty kształcenia w Uczelni,
  2. Wzmocnienie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego Akademii,
  3. Podniesienie atrakcyjności studiowania i konkurencyjności Akademii na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym,
  4. Zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry naukowej, naukowo-dydaktycznej oraz dydaktycznej, z zachowaniem specyfiki wydziałów prowadzących określone kierunki studiów,
  5. Zapewnienie odpowiednich warunków do właściwej realizacji procesu kształcenia,
  6. Zapewnienie wysokiego poziomu i efektywności badań naukowych oraz aplikacyjności ich wyników do procesu kształcenia i innych celów realizowanych przez Uczelnię,
  7. Dążenie do szerokiej internacjonalizacji Uczelni,
  8. Szeroka współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kreowaniu oferty kształcenia i budowaniu kwalifikacji absolwentów,
  9. Zapewnienie dostępności do informacji o oferowanych programach kształcenia i ich efektach,
  10. Stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia oraz podejmowanie działań doskonalących.
 3. Opisuje organizację systemu na poziomie uczelnianym oraz jednostek, podział kompetencji i odpowiedzialności.
 4. Wskazuje mechanizmy i narzędzia systemu

Podstawą Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest wdrażanie najlepszych rozwiązań do procesu kształcenia wynikających z opinii odbiorców oferty edukacyjnej, oceny własnej, dialogu i współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Nadrzędnym założeniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest wykorzystywanie wyników badań ankietowych, wyników okresowych ocen pracowników do podnoszenia jakości kształcenia i rozwoju wydziałów oraz całej Uczelni.
Dzięki dokumentowaniu prac wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia oraz sprawozdawczości jednostek, umożliwia monitorowanie mocnych i słabych stron funkcjonowania wydziałów i w konsekwencji pozwala na skuteczniejsze zarządzanie kształceniem w Uczelni w oparciu o dane pochodzące z jednostek organizacyjnych.
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w AWF obejmuje wszystkie formy studiów i poziomy kształcenia, z zastrzeżeniem, że na studiach doktoranckich oraz podyplomowych i kursach zasady jego działania stosuje się odpowiednio do tych form kształcenia.

Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego przedstawia poniższy schemat:Schemat Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia