Aktualności


Przedłużona rekrutacja na kierunek turystyka i rekreacja 2 stopnia

Zespół ds rekrutacji AWF informuje, rekrutacja na studia stacjonarne 2 stopnia na kierunku turystyka i rekreacja została przedłużona do 20 września 2018r.

Składanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dnia 24 września 2018r. o godz. 11.00 w gmachu głównym pok. 64


Niezbędnik w dniu egzaminu ze sprawności fizycznej

Szanowna/y  Kandydatko/Kandydacie na studia!
Zespół ds. rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, przed egzaminem sprawności fizycznej w dniu rejestracji w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy mieć przy sobie:

- dowód osobisty lub paszport,

- zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF Warszawa na danym kierunku studiów.

RODO, klauzula informacyjna

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,  na studia w AWF Warszawa

W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji na studia w AWF Warszawa oraz wyrażoną przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego na studia, a także realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”, przekazujemy w załączeniu klauzulę informacyjną dotyczącą sposobu, celów, czasu i trybu przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji na studia, a także przysługujących Pani/Panu praw. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. (do pobrania)

Wycofanie zgody nie wpływa natomiast na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Informujemy ponadto, że cofnięcie zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji uniemożliwia przystąpienie do kolejnych etapów rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna

Zespół ds. Rekrutacji informuje, opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego.
Brak potwierdzenia wpłynięcia opłaty w wyznaczonym przez AWF terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.  Liczy się data potwierdzenia wpłynięcia opłaty, a nie data wniesienia opłaty.
Po wpływie opłaty na konto AWF, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia (STATUS – OPŁACONY).

Zaświadczenie od lekarza

Kandydatki i Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF Warszawa na danym kierunku studiów.

Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pobierając skierowanie .

Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania, wykaz dodatkowych ośrodków opieki zdrowotnej jest dostępny dla województwa mazowieckiego.

Wykaz przychodni lekarskich i skierowanie do lekarza

Kandydatki i Kandydaci na studia w AWF Warszawa są zobligowani do przedstawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

data publikacji: , Lokalizacja: Akademia Wychowania Fizycznego > Kandydat > Aktualności > Wykaz przychodni lekarskich i skierowanie do lekarza