Rekrutacja 2019/2020

Wydział Wychowania Fizycznego  

Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia stacjonarne
1.Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.  
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów).
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
a) pływanie (0-24 punktów),
b) dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy).
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.


Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia niestacjonarne
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.


Kierunek sport studia I stopnia stacjonarne

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości. W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

a. pływanie (0-24) - przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem na czas Prezentowany przez  kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby.

b. jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-48 punktów).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.


Wydział Turystyki i Rekreacji


Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości. W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów).

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia I stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z najwyżej zdanego, w formie pisemnej egzaminu z języka obcego.


Kierunek turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzony w języku angielskim.

Studia są płatne i prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia w zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości. W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia I stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z najwyżej zdanego, w formie pisemnej egzaminu z języka obcego.

Studenci studiujący w języku angielskim, w programie studiów mają rozszerzony kurs języka francuskiego.

Studenci, którzy uzyskają wymagany poziom znajomości języka francuskiego, na podstawie umowy z Universite du Sud Toulon-Var (Francja)mogą kontynuować kształcenie w semestrze piątym w Universite du Sud Toulon-Var i uzyskać Licence Professionnelle Hôtellerie Restauration mention Management de Projets Touristiques Durables. Kontynuując studia semestrze szóstym w macierzystej uczelni, student uzyskuje drugi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – licencjat.


Wydział Rehabilitacji  


Kierunek fizjoterapia jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-40 punktów).
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej:
1) przepłynięcie dystansu 50 metrów wybranym przez kandydata stylem, zgodnym z przepisami Polskiego Związku Pływackiego.
2) bieg na dystansie 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn.
Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby (0-20 punktów) za każdą próbę sprawności.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.


Kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2. Kandydat wypełnia ankietę predyspozycji osobowościowych.


Kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne

Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia w zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.

1. O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne  mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, posiadający świadectwo dojrzałości, aktualnie zatrudnieni zgodnie z kierunkiem studiów (pielęgniarstwo).

2. Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej.
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.


Kierunek terapia zajęciowa studia I stopnia stacjonarne 

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.