Profesor Tadeusz Bober

Profesor Tadeusz Bober

Profesor Tadeusz Bober urodził się w 1932 roku w Grudziądzu. W roku 1951 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Po ukończeniu studiów w 1955 roku i uzyskaniu stopnia magistra wychowania fizycznego zatrudniony został jako asystent prof. Czesława Niżankowskiego w Zakładzie Anatomii, a następnie w Zakładzie Biomechaniki, którego kierownikiem był prof. Tadeusz Marciniak. W roku 1963 prof. Tadeusz Bober uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej o specjalności „Biomechanika". Habilitował się w 1973 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, otrzymując stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej ze specjalnością „Biomechanika". Tytuł profesora nadzwyczajnego przyznano Mu w 1979 roku, a od 1990 roku jest profesorem zwyczajnym.

Profesor przeszedł wszystkie etapy kariery akademickiej, od stanowiska asystenta począwszy poprzez kierownika Zakładu Biomechaniki (od 1966), dyrektora Instytutu Sportu AWF we Wrocławiu (1976-1980), dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego WSWF w Gdańsku (delegacja w latach 1974-76), kierownika Katedry Biomechaniki (1980-2002) i prorektora ds. nauki (1981-82) do funkcji rektora AWF we Wrocławiu w latach 1990-93. Profesor Tadeusz Bober to wybitny uczony, jeden z twórców polskiej szkoły biomechaniki, pionier nowoczesnej metodologii badań naukowych w naukach o kulturze fizycznej, nauczyciel, wychowawca i promotor rozwoju młodych kadr naukowych i studentów. Człowiek niezwykle oddany nauce, dbający o współpracę i wymianę naukową na arenie międzynarodowej.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność prof. Tadeusza Bobera na rzecz rozwijania i popularyzowania biomechaniki w uczelniach wychowania fizycznego. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy organizowane wspólnie z prof. Bogdanem Czabańskim Szkoły Biomechaniki i Nauczania Ruchu (od 1981 roku), które przekształciły się w Szkoły Biomechaniki organizowane do dnia dzisiejszego. Połączenie biomechaniki z pedagogicznymi aspektami metodyki nauczania ruchu było wówczas pionierskim przedsięwzięciem na skalę światową.

Niezwykle bogata i efektywna praca naukowa, edukacyjna i organizacyjna na rzecz środowiska naukowego pozwala uznać Profesora Tadeusza Bobera za jednego z najwybitniejszych polskich uczonych w zakresie zastosowań nowoczesnej biomechaniki w różnorodnych obszarach nauk o kulturze fizycznej.