Wychowanie Fizyczne

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, studia stacjonarne

Kierunek: wychowanie fizyczne

studia I stopnia stacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Limit miejsc 2019/2020:

240

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 24 czerwca 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot).

Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy sprawdzian).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego – tabele punktowe.

Egzamin sprawnościowy:

TAK

1, 2, 3 lipca 2019 r.

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje trzy dyscypliny:

- pływanie obowiązkowe

- dwie wybrane dyscypliny sportowe: gimnastyka, lekkoatletyka lub sportowe gry zespołowe (do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa).

W dniu rejestracji na egzamin należy mieć przy sobie:

- dowód osobisty lub paszport

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Brak wymienionych dokumentów  spowoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci /-tki/ w dniu rejestracji otrzymują numer startowy oraz podpisują ubezpieczenie NW.

Pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (opis i filmy pokazowe).

Zasady przeliczania wyników z egzaminów sprawnościowych:

tabele punktowe

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

15-16-17 lipca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1.
zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni
15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I
16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P
17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż, Ź

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

5. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 1-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

100 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Wychowania Fizycznego

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, studia niestacjonarne

Kierunek: wychowanie fizyczne

studia I stopnia niestacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Limit miejsc 2019/2020:

120

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 8 lipca 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego – tabele punktowe.

Egzamin sprawnościowy:

NIE

  

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

15-16-17 lipca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1.

zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni

15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I

16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P

17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż, Ź

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

5. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 1-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz promowania zdrowego stylu życia, oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Tematyka studiów

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia między innymi z zakresu anatomii, antropologii, biologii i biochemii, biomechaniki, fizjologii, psychologii i socjologii, pedagogiki, teorii i metodyki wychowania fizycznego, teorii sportu, edukacji zdrowotnej, prawa w oświacie oraz teorii i metodyki dyscyplin i konkurencji sportu.

Studenci uczestniczą w obozie letnim i zimowym oraz odbywają praktyki pedagogiczne.

Treści realizowane w ramach bogatej oferty przedmiotów zapoznają studenta z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego reakcją na wysiłek fizyczny, procesami rozwoju somatycznego i motorycznego, uczą projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz działań wspomagających rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych z osobami w różnym wieku.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Specjalizacje instruktorskie

Do wyboru

Instruktor rekreacji ruchowej:

> Aquafitness

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Akrobatyka sportowa

> Gimnastyka artystyczna

> Gimnastyka sportowa

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Snowboard

> Tenis

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe

Inne:

> Gimnastyka korekcyjna

> Integracja sensoryczna i kinezjologia edukacyjna w wychowaniu fizycznym

> Menedżer sportu

> Promocja zdrowia

Możliwości zatrudnienia

- szkoły i instytucje oświatowe

- placówki dydaktyczno-wychowawcze

- kluby sportowe

- związki i stowarzyszenia sportowe

- instytucje samorządowe i państwowe działające w obszarze kultury fizycznej

Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, studia stacjonarne

Kierunek: wychowanie fizyczne

studia II stopnia stacjonarne

Czas trwania:

2 lata

Limit miejsc 2019/2020:

140

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 2 września 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Test pisemny

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Egzamin z wiedzy ogólnej:

TAK

Egzamin opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Egzamin odbędzie się 6 września 2019 r. o godz. 12.00 w AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

Kalendarium rekrutacji:

6 września 2018 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

10 – 11 września 2019 r. w Gmachu Głównym SG-1, zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:
10 września wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K,
11 września środa zakres nazwisk (pierwsza litera) - L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni  wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

6. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

7. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 2-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Wychowania Fizycznego

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, studia niestacjonarne

Kierunek: wychowanie fizyczne

studia II stopnia niestacjonarne

Czas trwania:

2 lata

Limit miejsc 2019/2020:

120

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 23 września 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Test pisemny

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Egzamin z wiedzy ogólnej:

TAK

Egzamin opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Kalendarium rekrutacji:

24 września 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

25 września 2019 r. w Gmachu Głównym pok. 64 godz. 9.00.

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

6. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

7. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 2-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność kierowania edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, tworzenia autorskich programów nauczania, wykorzystywania w pracy zawodowej innowacyjnych rozwiązań oraz wyników własnych badań naukowych i osiągnięć naukowych innych badaczy. Uczą się projektowania i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, organizowania pracy w zespole, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych, w tym również osób niepełnosprawnych.

Tematyka studiów

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia między innymi z zakresu ekologii, pedagogiki i psychologii kultury fizycznej, filozofii, zaawansowanej metodyki wychowania fizycznego, teorii treningu, teorii i metodyki dyscyplin i konkurencji sportu, wykorzystania metod pomiarowych, wychowania fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji zdrowia oraz metodologii badań naukowych.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami planowania, realizacji i ewaluacji treningu sportowego i zdrowotnego, aktywności rekreacyjnej i turystycznej oraz poznają zjawiska i procesy społeczne warunkujące udział w kulturze fizycznej, zdobywają umiejętność promowania aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Specjalizacje instruktorskie i trenerskie

Do wyboru

Instruktor rekreacji ruchowej:

> Aquafitness

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Boks

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Trójbój siłowy

> Snowboard

> Szermierka

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe

Specjalizacje trenerskie:

> Boks

> Gimnastyka sportowa

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Snowboard

> Szermierka

> Tenis

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

Inne:

> Gimnastyka korekcyjna

> Menedżer sportu

> Promocja zdrowia

Możliwości zatrudnienia

- szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych

- instytucje oświatowe

- placówki dydaktyczno-wychowawcze

- kluby sportowe

- związki i stowarzyszenia sportowe

- instytucje samorządowe i państwowe działające w obszarze kultury fizycznej

- instytuty naukowo-badawcze