Terapia Zajęciowa

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Kierunek: terapia zajęciowa

studia I stopnia stacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Limit miejsc 2018/2019:

40

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 11 kwietnia do 6 lipca 2018 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości 0-72.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/tabele-punktowe

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2018 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

13, 16, 17, 18 lipca 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00 w Gmachu Głównym SG–1.

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zobowiązani są w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

6. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

8. Umowa o warunkach odpłatności  za usługi na studiach x 3 egzemplarze.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/wymagane-dokumenty

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Rehabilitacji

Opis kierunku

Terapia zajęciowa to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności. Terapia zajęciowa jest umiejscowiona międzyobszarowo - w obszarach kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy autonomicznie i w wielospecjalistycznych zespołach.

Tematyka studiów

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań:

-na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej;

-na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Możliwości zatrudnienia

Uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej umożliwia podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Absolwent uzyskuje też przygotowanie do dalszych studiów na kierunku Terapia Zajęciowa - studia II i III stopnia oraz do uczestniczenia w badaniach naukowych.