Terapia Zajęciowa

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: terapia zajęciowa

studia I stopnia stacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Limit miejsc 2019/2020:

51

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 8 lipca 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości 0-72.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/tabele-punktowe

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

15-16-17 lipca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1.
zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni
15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I
16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P,
17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

5. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 1-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Rehabilitacji

Opis kierunku

Terapia zajęciowa to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności. Terapia zajęciowa jest umiejscowiona międzyobszarowo - w obszarach kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy autonomicznie i w wielospecjalistycznych zespołach.

Tematyka studiów

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań:

-na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej;

-na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Możliwości zatrudnienia

Uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej umożliwia podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Absolwent uzyskuje też przygotowanie do dalszych studiów na kierunku Terapia Zajęciowa - studia II i III stopnia oraz do uczestniczenia w badaniach naukowych.