Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szkoła Doktorska w AWF Warszawa przygotowuje do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, przedstawiania, praktycznego wykorzystywania i popularyzowania  ich wyników, a w szczególności do:

  • dokonywania analizy i twórczej syntezy światowego dorobku naukowego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej;
  • identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania problemów poznawczych oraz wskazywania implikacji praktycznych przyjętych rozwiązań;
  • wykonywania zadań o charakterze badawczym, tworzących nowe elementy dorobku w tej dyscyplinie.

Absolwent Szkoły Doktorskiej przy AWF Warszawa:

  • potrafi wykorzystać dorobek nauk o kulturze fizycznej i nauk pokrewnych do rozwijania istniejących i opracowywania nowych metod, technik i narzędzi badawczych oraz twórczo stosować je w praktyce;
  • potrafi transferować wyniki prowadzonych prac do sfery gospodarczej i społecznej;
  • potrafi projektować warunki prawne i organizacyjne sprzyjające rozwojowi prowadzonej działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej;
  • potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze, przewodzić grupie i ponosić za nią odpowiedzialność, uczestniczyć w wymianie idei, także w środowisku międzynarodowym;
  • potrafi samodzielnie planować własny rozwój;
  • potrafi tworzyć programy kształcenia/szkolenia na poziomie 6 i 7 PRK i prowadzić je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi;
  • jest gotowy podtrzymywać i rozwijać etos środowisk badawczych i twórczych, rozwijać i tworzyć wzory właściwego postępowania w środowisku pracy i w innych środowiskach, wnosić twórczy wkład do doskonalenia jakości oraz kultury współpracy.

(z zał. 1. do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 47/2018/2019 z dnia 21 maja 2019 r.)