Rozliczanie godzin dydaktycznych

Kontakt

rozliczanie godzin dydaktycznych

Edyta Rzemek

tel. bezp. 22 835 00 66 lub 22 834 04 31 wew. 519

e-mail: edyta.rzemek@awf.edu.pl

pokój nr  61 gmach główny AWF

Sposób rozliczania zajęć dydaktycznych w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz delegacji służbowych nauczycieli akademickich

Na podstawie Zarządzenia Nr 54/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2013 r.

§ 1

1.Nauczyciel akademicki ma obowiązek osobistego prowadzenia zajęć dydaktycznych przydzielonych mu na podstawie decyzji dziekana właściwego dla miejsca jego zatrudnienia.
2.Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez innego nauczyciela akademickiego w zastępstwie nauczyciela akademickiego, dla którego zaplanowano zajęcia dydaktyczne, może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej decyzji dziekana wydziału. Dla realizacji celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wprowadza się formularz zastępstw, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego, godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem. Dział Spraw Pracowniczych przekazuje do kierownika katedry, Działu Organizacji i Planowania Studiów oraz do dziekana właściwego dla miejsca zatrudnienia pracownika informację o planowanym terminie nieobecności pracownika.
4.Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo ustaniem stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum dydaktycznego za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.
5.Godziny zajęć dydaktycznych nieprzepracowane zgodnie z planem studiów i nieodpracowane w innym terminie z innych przyczyn niż choroba np. nieprzepracowane z powodu delegacji służbowej, urlopów itp. nie podlegają rozliczeniu. Wszystkie zastępstwa wynikające z tych nieobecności należy ująć w sprawozdaniu zgodnie z planem studiów.
6.Kierownik katedry powiadamia dziekana wydziału właściwego dla miejsca zatrudnienia pracownika o konieczności wyznaczenia zastępstwa dla pracownika nieobecnego w pracy, podając wykaz godzin i przedmiotów dla których zachodzi konieczność wyznaczenia zastępstwa.
7.Dziekan wydziału właściwego dla miejsca zatrudnienia pracownika niezwłocznie wyznacza nauczyciela akademickiego, zastępującego nieobecnego pracownika, wskazując wykaz godzin i przedmiotów realizowanych przez nauczyciela akademickiego w ramach zastępstwa z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz inne usługi dydaktyczne oraz informację czy podlegają one rozliczeniu w ramach pensum tego pracownika czy godzin ponadwymiarowych.
8.Dział Organizacji i Planowania Studiów dokonuje rozliczania zajęć dydaktycznych realizowanych przez nauczyciela akademickiego wyłącznie na podstawie pisemnej decyzji właściwego dziekana.
9.Wszelkie zmiany związane z nieobecnością nauczyciela akademickiego na zaplanowanych zajęciach dydaktycznych, nieuzgodnione z dziekanem właściwego wydziału na piśmie nie będą uwzględniane w rozliczeniu pensum i godzin ponadwymiarowych.
10.W przypadku, gdy nauczyciel akademicki zastępuje innego pracownika bez pisemnej zgody dziekana wydziału godziny przepracowane w tym zakresie nie będą rozliczane w pensum lub w godzinach ponadwymiarowych przez Dział Organizacji i Planowania Studiów, ani pracownikowi zastępowanemu, ani pracownikowi zastępującemu. Nauczyciel akademicki zastępujący pracownika nie otrzyma w tym wypadku wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a nieobecność na zajęciach pracownika zastępowanego zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona. Zajęcia niezrealizowane w tym przypadku przez pracownika nie zostaną zaliczone dla celów ewidencyjnych do pensum.

§ 2

1.Zasady określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się z zastrzeżeniem § 7 i 8 uchwały nr 79/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013 (z późn. zm.), do chwili jej uchylenia.
2.Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie wraz z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.

Rektor
AWF w Warszawie    
Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Załącznik:
1)Formularz zastępstw

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r. od r.a. 2014/15 obowiązują następujące formularze planowania i rozliczania godzin dydaktycznych.