Projekty Badawcze – Dotacja Statutowa

Otwarcie nowego tematu na rok 2019

Dla wszystkich Wydziałów obowiązuje następujący termin: dla DS i DM do 15 maja 2018 r. na rok 2019 - realizacja projektu po spełnieniu wszystkich formalności. Wnioski składa się do sekretariatów Dziekana odpowiednich Wydziałów, należy je przesłać również w formie elektronicznej na adres  katarzyna.bral@awf.edu.pl (WWF) lub miroslawa.frac@awf.edu.pl (WR i WTiR).

wzór wniosku o finansowanie projektu DS/DM

umowę o realizację DS/DM

karta oceny wniosku o otwarcie tematu badawczego - dla recenzentów

karta oceny sprawozdania rocznego/końcowego - dla recenzentów

UWAGA! WNIOSKI O OTWARCIE NOWEGO TEMATU BADAŃ NAUKOWYCH SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PRZEDSTAWIONE W REGULAMINIE SENACKIEJ KOMISJI ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ NIĄ ZAOPINIOWANE. Należy więc po zapoznaniu się z Regulaminem Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych wypełnić odpowiednie formularze, dostarczyć wersję papierową oraz przesłać je drogą elektroniczną na adres katarzyna.glimos@awf.edu.pl. Uprzejmie prosimy, aby kierownicy tematów nie spełniających warunków regulaminu nie składali formularzy do Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych.

Pozostałe projekty, powinny być realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego.

Kontakt: Sekretarz Komisji Etyki i Badań Naukowych - Katarzyna Glimos (Wydział Rehabilitacji),

tel. 22 834 04 31 wew. 302

Aktualnie realizowane projekty

Działalność statutowa

DS-197, dr Barbara Pędraszewska: Społeczne aspekty sportu wśród młodzieży szkolnej i akademickiej Warszawy (1956-1989).

DS.-209, prof. Dr hab. Jery Kosiewicz: Sport w świetle tradycyjnych i współczesnych wartości społecznych.

DS.-210, dr Stanisław Kuźmicki: Budowa somatyczna i możliwości anaerobowe zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa w wybranych dyscyplinach sportu (judo, zapasy, łyżwiarstwo szybkie i bobsleje).

DS.-211, dr Dagmara Iwańska: Oddziaływanie treningu proprioceptywnego na funkcjonowanie aparatu mięśniowo-stawowego kobiet o różnym statusie miesiączkowym.

DS-216, mgr Jolanta Marszałek: Ocena systemu klasyfikacji zawodników w piłce siatkowej na siedząco.

DS.-223, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka: Ocena globalnych wzorców ruchu wg Prechtla u niemowląt z zaburzeniami w dystrybucji napięcia mięśniowego.

DS.-225, dr hab. n. med. prof. nzw. AWF. Małgorzata Łukowicz: Rozkład napięcia posturalnego u niemowląt urodzonych przedwcześnie i o czasie z zaburzeniami  funkcjonowania OUN w porównaniu do dzieci zdrowych.

DS.-229, dr Tatiana Poliszczuk: Percepcja wizualna a specyficzne zdolności koordynacyjne zawodniczek sportowych gier zespołowych.

DS.-230, dr Marzena Malara: Parametry biochemiczne we krwi, sposób żywienia, aktywność fizyczna i budowa ciała młodych kobiet i mężczyzn prawidłowo i nieprawidłowo oceniających swoją sylwetkę.

DS.-232, dr hab. Michał Lenartowicz: Style konsumpcji sportowej Polaków.

DS.-235, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski: Budowa ciała, aktywność fizyczna i wydolność aerobowa i anaerobowa studentów z różnych środowisk społecznych w przebiegu 3-letnich studiów I-stopnia.

DS.-236, dr Monika Johne: Ocena i porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej u wysokokwalifikowanych szpadzistów , florecistów i szablistów.

DS.-237, dr Anna Kuk: Uczestnictwo w warsztatach psychologicznych studentów AWF Warszawa a ich intrapsychiczne i interpersonalne zasoby warunkujące relacje społeczne.

DS-238, dr Małgorzata Stachowicz: Trening mięśni oddechowych a możliwości wysiłkowe pływaków AWF Warszawa.

DS.-239, dr hab. Izabela Rutkowska: Ocena zdolności utrzymania równowagi u osób z dysfunkcją wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – opracowanie i ewaluacja programu usprawniania.

DS.-240, mgr Bartosz Wysoczański: Wpływ magnetoterapii na krążenie obwodowe u kobiet w wieku podeszłym (60+).

DS.-241, dr Piotr Czyżewski: Ocena aktywności codziennej osób starszych po dużych operacjach brzusznych.

DS.-242, dr Grzegorz Bednarczuk: Poziom równowagi statycznej osób z dysfunkcją narządu wzroku uprawiających sport.

DS.-243, prof. dr hab. Henryk Sozański: Identyfikacja czynników i uwarunkowań rozwoju olimpijskiego kobiet.

DS.-244, dr Sylwia Nowacka-Dobosz: Sprawność fizyczna ludzi powyżej 60 roku życia z Mazowsza.

DS.-245, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Uwarunkowania przestrzenne i społeczne zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej (na przykładzie wybranych sanktuariów Warszawy i regionu Mazowsza).

DS.-249, dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski: Uwarunkowania turystyczno-społeczne polskich festiwali kultury kresowej.

DS.-255, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Wsparcie ze strony douli a przeżycia emocjonalne kobiet związane z ciążą, porodem oraz opieką nad dzieckiem.

DS.-256, prof. dr hab. Monika Guszkowska: Wpływ zajęć nordic walking oraz ćwiczeń umysłowych na poziom sprawności fizycznej i poznawczej osób w starszym wieku.

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną.

DS.-258, dr Agnieszka Stępień: Mechanizmy kompensacyjne i adaptacyjne w okresie rozwojowym dzieci i młodzieży z wybranymi deformacjami narządu ruchu.

DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska: Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po implantacji ślimakowej.

DS.-260, dr n.med. Marta Sidaway: Ocena powtarzalności i wiarygodności testów oceny funkcji mięśni oddechowych u pacjentów w stanie ostrym i podostrym po udarze mózgu z ewentualnym następczym badaniu funkcji mięśni oddechowych.

DS.-261, dr Jolanta Marszałek: Efektywność jazdy na wózku inwalidzkim aktywnym oraz dźwigowym.

DS.-262, dr Agnieszka Wójcik: Ocena działania masażu gastrycznego brzucha u chorych z zaparciem objętych stacjonarną opieką paliatywną.

DS.-263, dr Anna Ogonowska-Słodownik: Adaptacja kulturowa (polska wersja) testu WOTA (Water Orientation Test Alyn).

DS.-264, dr Krzysztof Dudziński: Współzależność dysfunkcji poszczególnych odcinków kończyny dolnej między sobą oraz stabilizacją funkcjonalną tułowia.

DS.-265, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Prężność psychiczna i samoocena a radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z porażeniem mózgowym.

DS.-266, dr Anna Leś: Działalność warszawskich domów opieki społecznej i dziennego pobytu w kontekście podtrzymywania i poprawiania sprawności funkcjomalnej osób po 60. roku życia.

DS.-267, dr Anna Leś: Inicjatywa oddolna/lokalna jako narzędzie budowania prozdrowotnego stylu życia mieszkańców Warszawy.

DS.-268, dr Anna Ostrowska-Tryzno: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki biznesowej. Standardy „green & healthy meeting" w teorii oraz w praktyce organizacji spotkań i wydarzeń.

DS.-269, dr Mirosław Mikicin: Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i siatkarzy.

DS.-270, dr Jerzy Chełmecki: Zapomniane tradycje działalności warszawskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" po II wojnie światowej – zdelegalizowanego w 1948 roku.

DS.-271, dr Anna Mróz: Ocena efektów rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem egzoszkieletu na podstawie wybranych wskaźników fizjologicznych.

DS.-272, dr Anna Kopiczko: Stan tkanki kostnej, markery kościotworzenia, wybrane wskaźniki stanu odżywienia a zachowania zdrowotne młodych mężczyzn i kobiet.

DS.-273, dr hab. Jakub Adamczyk: Ocena skuteczności wybranych form regeneracji powysiłkowej i przeciwdziałaniu opóźnionej bolesności mięśniowej (DOMS) z wykorzystaniem termografii.

DS.-274, dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski: Zmiany adaptacyjne zawodników trójboju siłowego o różnym stopniu zaawansowania sportowego w świetle wskaźników somatycznych i fizjologicznych.

DS.-275, dr Anna Kuk: Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna i kondycja psychiczna studentów WWF AWF.

DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym charakterze pracy mięśni kończyn dolnych.

DS.-277, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz: Dylematy współczesnego olimpizmu – aspekty filozoficzne i społeczne.

DS.-278, dr Piotr Rymarczyk: Rekreacja fizyczna w mediach społecznościowych – analiza popularnych blogów i stron facebookowych poświęconych tematyce rekreacyjnej oraz badanie ich społecznej recepcji.

DS.-279, dr Karol Gryko: Budowa ciała, sprawność fizyczna, wydolność anaerobowa i aerobowa zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych U 14-20 w koszykówce.

DS.-280, dr n. med. Joanna Ścibek: Wpływ auto-rozluźniania mięśniowo-powięziowego (self myofascial release – SMR) rozcięgna podeszwowego na zmiany gibkości i stabilność posturalną.

DS.-281, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk: Koordynacyjne zdolności motoryczne, skład i budowa ciała wysokokwalifikowanych zawodników uprawiających sporty walki: różnice i podobieństwa.

DS-282, dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska:

Program upowszechniania wybranych składowych wczesnej profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.

Projekty młodych naukowców

DM-36, dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz, mgr Anna Szymańska (dokt.): Imigranci sportowi w polskich ligach tenisa stołowego i badmingtona.

DM-42, mgr Daria Broda: Skład i budowa ciała a gibkość zawodniczek uprawiających techniczno-estetyczne dyscypliny sportu.

DM-44, dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz, mgr Justyna Pacelt (dokt.):

Sport i rekreacja na wybranych zbiornikach wodnych dotkniętych zakwitami – konsekwencje, koszty, zagrożenia.

DM-45, prof. dr hab. Monika Guszkowska, mgr Natalia Koperska (dokt.): Skuteczność stylów przywódczych w sporcie wysokokwalifikowanym. Jakie zachowania trenerskie sprzyjają odnoszeniu sportowych sukcesów?

DM-49, mgr Sylwia Gocłowska: Satysfakcja klientów klubów fitness jako czynnik uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej.

DM-50, dr hab. n. med. prof. AWF Małgorzata Łukowicz, mgr Izabela Zielińska(dokt.): Skuteczność metody kinesioterapii w terapii pacjentów z przewlekłym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych.

DM-51, prof. dr hab. Jerzy Nowocień, mgr Agata Flisiak (dokt.): Realizacja celów współczesnego wychowania fizycznego w opiniach nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu miasta Gdańsk.

DM-52, prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński,mgr Patrycjusz Matwiejczuk (dokt.): Postawy nowej klasy średniej wobec kultury fizycznej na przykładzie pracowników korporacji Public Relations.

DM-53, Mgr Kamil Potrzuski: Infrastruktura sportowa w międzywojennej Warszawie na tle innych dużych miast II Rzeczpospolitej.

DM-54, dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek,mgr Magdalena Pałka (dokt.): Efekty zdrowotne ćwiczeń funkcjonalnych o wysokiej intensywności w porównaniu do ćwiczeń ciągłych o umiarkowanej intensywności u młodych kobiet.

DM-55, dr Natalia Organista: Nierówności płciowe w sportowych przekazach w nowych mediach.

DM-56, dr hab. Stanisław Piekarski, mgr Aleksandra Jednoralska (dokt.): Wybrane portale społecznościowe jako ważny element aktywności turystycznej Polaków.

Informacje ogólne

Umowy zlecenie i o dzieło z realizacji projektów badawczych

WAŻNE! Pisma z prośbą o zawarcie umów składamy najpóźniej do 1 października (dla osób nie będących pracownikami AWF Warszawa), do 1 listopada (dla pracowników AWF Warszawa) - ze względu na konieczność rozliczenia kosztów tematu w danym roku kalendarzowym – do końca grudnia po ww. terminach nie będą przyjmowane pisma w sprawie wynagrodzeń.

Szanowni Państwo,
od połowy kwietnia 2014 r. obowiązują w AWF Warszawa nowe akty normatywne dotyczące dotacji statutowej oraz nowe zasady udzielania zamówień publicznych.

Prosimy o WNIKLIWE zapoznanie się z nimi:

Uchwała nr 45/2013/2014 Senatu AWF Warszawa z 15 kwietnia 2014 r. Zgodnie z Uchwałą Dział Nauki i Wydawnictw archiwizuje dokumentację związaną z prowadzonymi obecnie i w latach ubiegłych projektami statutowymi wydziałów warszawskich.

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przypominamy o wcześniejszych Zarządzeniach regulujących zasady wyjazdów finansowanych z DS i DM.

Zarządzenie JM Rektora dotyczące wyjazdów na konferencje (pdf) zmiany (pdf)

Wskaźniki kosztów pośrednich

Procedury

Środki finansowe przekazane do Państwa dyspozycji są uruchamiane za zgodą odpowiedniego dysponenta środków i do Niego należy adresować wszelkie pisma związane z wydatkowaniem tych środków. Pisma składają Państwo w Dziale Nauki i Wydawnictw (DN), po sprawdzeniu zgodności  z harmonogramem DN przekazuje zadekretowane pismo do dysponenta środków i po otrzymaniu zgody kontaktuje się z wykonawcą w celu ustalenia dalszych działań i procedur.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sporządzania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na wszelkiego rodzaju usługi, zakupy, opłaty konferencyjne itp. Dopiero po zarejestrowaniu takiego wniosku w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych można przystąpić do realizacji zamierzenia i przedstawić opisaną przez kierownika tematu fakturę.