Projekty Badawcze – Dotacja Statutowa

Otwarcie nowego tematu na rok 2019

Dla wszystkich Wydziałów obowiązuje następujący termin: dla DS i DM do 15 maja 2018 r. na rok 2019 - realizacja projektu po spełnieniu wszystkich formalności. Wnioski składa się do sekretariatów Dziekana odpowiednich Wydziałów, należy je przesłać również w formie elektronicznej na adres: katarzyna.bral@awf.edu.pl (WWF) oraz  miroslawa.frac@awf.edu.pl (WR i WTiR).

wzór wniosku o finansowanie projektu DS/DM

Uprzejmie prosimy o dołączenie do wypełnionego wniosku formularza korzystania z  z infrastruktury IT oraz baz danych z projektu nr. POIG.02.03.00-00-020/09,  zatytułowanego „System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac”  - szczegółowe informacje.

umowa o realizację DS/DM

karta oceny wniosku o otwarcie tematu badawczego - dla recenzentów

karta oceny sprawozdania rocznego/końcowego - dla recenzentów

UWAGA! WNIOSKI O OTWARCIE NOWEGO TEMATU BADAŃ NAUKOWYCH SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PRZEDSTAWIONE W REGULAMINIE SENACKIEJ KOMISJI ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ NIĄ ZAOPINIOWANE. Należy więc po zapoznaniu się z Regulaminem Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych wypełnić odpowiednie formularze, dostarczyć wersję papierową oraz przesłać je drogą elektroniczną na adres katarzyna.glimos@awf.edu.pl. Uprzejmie prosimy, aby kierownicy tematów nie spełniających warunków regulaminu nie składali formularzy do Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych.

Pozostałe projekty, powinny być realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego.

Kontakt: Sekretarz Komisji Etyki i Badań Naukowych - Katarzyna Glimos (Wydział Rehabilitacji),

tel. 22 834 04 31 wew. 302

Aktualnie realizowane projekty

Działalność statutowa

DS-216, mgr Jolanta Marszałek: Ocena systemu klasyfikacji zawodników w piłce siatkowej na siedząco.

DS.-223, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka: Ocena globalnych wzorców ruchu wg Prechtla u niemowląt z zaburzeniami w dystrybucji napięcia mięśniowego.

DS.-225, dr hab. n. med. prof. nzw. AWF. Małgorzata Łukowicz: Rozkład napięcia posturalnego u niemowląt urodzonych przedwcześnie i o czasie z zaburzeniami  funkcjonowania OUN w porównaniu do dzieci zdrowych.

DS.-229, dr Tatiana Poliszczuk: Percepcja wizualna a specyficzne zdolności koordynacyjne zawodniczek sportowych gier zespołowych.

DS.-230, dr Marzena Malara: Parametry biochemiczne we krwi, sposób żywienia, aktywność fizyczna i budowa ciała młodych kobiet i mężczyzn prawidłowo i nieprawidłowo oceniających swoją sylwetkę.

DS.-232, dr hab. Michał Lenartowicz: Style konsumpcji sportowej Polaków.

DS.-235, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski: Budowa ciała, aktywność fizyczna i wydolność aerobowa i anaerobowa studentów z różnych środowisk społecznych w przebiegu 3-letnich studiów I-stopnia.

DS.-236, dr Monika Johne: Ocena i porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej
u wysokokwalifikowanych szpadzistów , florecistów i szablistów.

DS.-237, dr Anna Kuk: Uczestnictwo w warsztatach psychologicznych studentów AWF Warszawa a ich intrapsychiczne i interpersonalne zasoby warunkujące relacje społeczne.

DS.-239, dr hab. Izabela Rutkowska: Ocena zdolności utrzymania równowagi u osób z dysfunkcją wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – opracowanie i ewaluacja programu usprawniania.

DS.-241, dr Piotr Czyżewski: Ocena aktywności codziennej osób starszych po dużych operacjach brzusznych.

DS.-243, prof. dr hab. Henryk Sozański: Identyfikacja czynników i uwarunkowań rozwoju olimpijskiego kobiet.

DS.-244, dr Sylwia Nowacka-Dobosz: Sprawność fizyczna ludzi powyżej 60 roku życia z Mazowsza.

DS.-245, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Uwarunkowania przestrzenne i społeczne zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej (na przykładzie wybranych sanktuariów Warszawy i regionu Mazowsza).

DS.-255, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Wsparcie ze strony douli a przeżycia emocjonalne kobiet związane z ciążą, porodem oraz opieką nad dzieckiem.

DS.-256, prof. dr hab. Monika Guszkowska: Wpływ zajęć nordic walking oraz ćwiczeń umysłowych na poziom sprawności fizycznej i poznawczej osób w starszym wieku.

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną.

DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska: Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po implantacji ślimakowej.

DS.-260, dr n. med. Marta Sidaway: Ocena powtarzalności i wiarygodności testów oceny funkcji mięśni oddechowych u pacjentów w stanie ostrym i podostrym po udarze mózgu z ewentualnym następczym badaniu funkcji mięśni oddechowych.

DS.-261, dr Jolanta Marszałek: Efektywność jazdy na wózku inwalidzkim aktywnym oraz dźwigowym.

DS.-262, dr Agnieszka Wójcik: Ocena działania masażu gastrycznego brzucha u chorych z zaparciem objętych stacjonarną opieką paliatywną.

DS.-263, dr Anna Ogonowska-Słodownik: Adaptacja kulturowa (polska wersja) testu WOTA (Water Orientation Test Alyn).

DS.-265, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Prężność psychiczna i samoocena a radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z porażeniem mózgowym.

DS.-268, dr Anna Ostrowska-Tryzno: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki biznesowej. Standardy „green & healthy meeting" w teorii oraz w praktyce organizacji spotkań i wydarzeń.

DS.-269, dr Mirosław Mikicin: Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i siatkarzy.

Ds.-272, dr Anna Kopiczko: Stan tkanki kostnej, markery kościotworzenia, wybrane wskaźniki stanu odżywienia, a zachowania zdrowotne młodych mężczyzn i kobiet.

DS.-273, dr hab. Jakub Adamczyk: Ocena skuteczności wybranych form regeneracji powysiłkowej i przeciwdziałaniu opóźnionej bolesności mięśniowej (DOMS) z wykorzystaniem termografii.

DS.-274, dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski: Zmiany adaptacyjne zawodników trójboju siłowego o różnym stopniu zaawansowania sportowego w świetle wskaźników somatycznych i fizjologicznych.

DS.-275, dr Anna Kuk: Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna i kondycja psychiczna studentów WWF AWF.

DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym charakterze pracy mięśni kończyn dolnych.

DS.-277, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz: Dylematy współczesnego olimpizmu – aspekty filozoficzne i społeczne.

DS.-278, dr Piotr Rymarczyk: Rekreacja fizyczna w mediach społecznościowych – analiza popularnych blogów i stron facebookowych poświęconych tematyce rekreacyjnej oraz badanie ich społecznej recepcji.

DS.-279, dr Karol Gryko: Budowa ciała, sprawność fizyczna, wydolność anaerobowa i aerobowa zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych U 14-20 w koszykówce.

DS.-280, dr n. med. Joanna Ścibek: Wpływ auto-rozluźniania mięśniowo-powięziowego (self myofascial release – SMR) rozcięgna podeszwowego na zmiany gibkości i stabilność posturalną.

DS.-281, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk: Koordynacyjne zdolności motoryczne, skład i budowa ciała wysokokwalifikowanych zawodników uprawiających sporty walki: różnice i podobieństwa.

DS.-282, dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska: Program upowszechniania wybranych składowych wczesnej profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.

Ds.-288, dr Piotr Tabor: Kinematyka kręgosłupa mężczyzn podczas lokomocji o różnej prędkości.

Ds.-289, dr Agnieszka Kurek-Paszczuk: Aktywność fizyczna, skład ciała, stan odżywienia i poziom witaminy D3 u dzieci w wieku 5-6 lat.

Ds.-292, dr hab. Izabela Rutkowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej na siłę mięśniową osób starszych.

Ds.-293, dr Magdalena Śniegocka: Analiza zjawiska wypalenia zawodowego, czynników predysponujących oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym w grupie zawodowej pielęgniarek.

Ds.-294, dr Małgorzata Wojciechowska: Ocena skuteczności dwóch metod terapii wysiłkowego nietrzymania moczu z wykorzystaniem sEMG biofeedback.

Ds.-295, mgr inż. Barbara Łysoń: Ocena efektywności zewnętrznych stabilizatorów stawu skokowego.

Ds.-296, dr hab. Łukasz Małek: Ocena zmian mięśnia sercowego, w tym włóknienia miokardium, ocenianych przy pomocy rezonansu magnetycznego w grupie wieloletnich ultramaratończyków.

DS.-299, dr Joanna Zagdańska: Sanatoria, domy zdrowia i domy turystyczno-wypoczynkowe środowisk nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej.

DS.-300, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Implementacja idei „Sport dla wszystkich” - uniwersalne place zabaw w środowisku zurbanizowanym.

DS.-301, dr Artur Kieszek: Atrakcyjne formy wypoczynku weekendowego w przestrzeni rekreacyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

DS.-302, dr Małgorzata Gałązka: Wpływ terroryzmu na podejmowanie decyzji wyjazdowych polskich turystów.

DS.-303, dr Joanna Piotrowska: Ocena poziomu sprawności fizycznej po trzymiesięcznej przerwie wakacyjnej u słuchaczek UTW AWF Warszawa.

Ds.-304, dr Marcin Czechowski: Funkcja edukacyjna sędziego w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży.

DS.-305, dr Hanna Prószyńska-Bordas: Struktura ruchu turystyczno-rekreacyjnego (cechy demograficzno-społeczne, psychograficzne i behawioralne) w różnych typach parków narodowych.

DS.-306, dr Jacek Oleksiejuk: Współpraca prorozwojowa w zakresie turystyki i rekreacji pomiędzy Polską a Ukrainą i Białorusią dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 2012-2015.

Ds.-307, dr Agnieszka Zdrodowska: Percepcja i poziom wrażliwości bólowej u osób starszych w zależności od wybranych czynników psychosomatycznych.

Ds.-308, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk: Sprawność, styl i jakość życia osób starszych w profilaktyce gerontologicznej.

Ds.-309, dr Elżbieta Antos: Ocena skuteczności  terapii powięziowej w połączeniu z metodą sEMG biofeedback w leczeniu wulwodynii.

Ds.-310, dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak: Wpływ zmęczenia na równowagę ciała i kontrolę nerwowo-mięśniową u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowo-goleniowego.

Ds.-311, dr Joanna Ścibek: Wpływ indukowanych potknięć i poślizgnięć na parametry kinetyczne i kinematyczne chodu.

Projekty młodych naukowców

DM-42, mgr Daria Broda: Skład i budowa ciała a gibkość zawodniczek uprawiających techniczno-estetyczne dyscypliny sportu.

DM-45, prof. dr hab. Monika Guszkowska, mgr Natalia Koperska (dokt.): Skuteczność stylów przywódczych w sporcie wysokokwalifikowanym. Jakie zachowania trenerskie sprzyjają odnoszeniu sportowych sukcesów?

DM-49, mgr Sylwia Gocłowska: Satysfakcja klientów klubów fitness jako czynnik uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej.

DM-53, Mgr Kamil Potrzuski: Infrastruktura sportowa w międzywojennej Warszawie na tle innych dużych miast II Rzeczpospolitej.

DM-55, dr Natalia Organista: Nierówności płciowe w sportowych przekazach w nowych mediach.

DM-56, dr hab. Stanisław Piekarski, mgr Aleksandra Jednoralska (dokt.): Wybrane portale społecznościowe jako ważny element aktywności turystycznej Polaków.

DM-57, dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń, mgr Anna Wypych (dokt.): Interaktywny program zdrowotny dla pracowników biurowych.

DM-58, prof. dr hab. Grażyna Lutosławska, mgr Anna Pietrzak (dokt.): Wpływ sposobu żywienia na wybrane wskaźniki stanu zapalnego we krwi u młodych mężczyzn o zróżnicowanej aktywności fizycznej.

DM-59, dr Piotr Majdak: Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce.

DM-60, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Szymon Kuliś (dokt.): Biomechaniczne kryteria oceny techniki ruchu tancerzy sportowych w stylu standardowym.

DM-61, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Anna Głębocka (dokt.): Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania technik smecza z forhendu w badmintonie.

DM-62, dr Anna Kopiczko, mgr Aleksandra Bogucka (dokt.): Aktywność fizyczna i żywienie a ryzyko rozwoju sarkopenii u kobiet powyżej 65 roku życia.

DM-63, dr hab. prof. AWF Bartosz Molik, mgr Adrian Rogala (dokt.): Terapia manualna metodą Fascial Distortion Model a zespół bolesnego barku.

DM-64, prof. dr hab. Andrzej Kosmol, mgr Jakub Olewiński (dokt.): Technika biegu a konflikt rzepkowo-udowy u biegaczy amatorów.

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,
od 23 stycznia 2018 r. obowiązuje w AWF Warszawa nowa Uchwała Nr 19/2017/2018 w sprawie: przyjęcia zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej. Prosimy o WNIKLIWE zapoznanie się z nową Uchwałą i jej załącznikami: wzorem wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz wzorem umowy o realizację projektu badawczego.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały uchyla się Uchwałę Senatu AWF Warszawa Nr 45/2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej.

dokumenty:

deklaracja (dotyczy czynnego udziału w konferencji oraz publikacji)

Procedury

Środki finansowe przekazane do Państwa dyspozycji są uruchamiane za zgodą odpowiedniego dysponenta środków i do Niego należy adresować wszelkie pisma związane z wydatkowaniem tych środków. Pisma składają Państwo w Dziale Nauki i Wydawnictw (DN), po sprawdzeniu zgodności  z harmonogramem DN przekazuje zadekretowane pismo do dysponenta środków i po otrzymaniu zgody kontaktuje się z wykonawcą w celu ustalenia dalszych działań i procedur.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sporządzania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na wszelkiego rodzaju usługi, zakupy, opłaty konferencyjne itp. Dopiero po zarejestrowaniu takiego wniosku w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych można przystąpić do realizacji zamierzenia i przedstawić opisaną przez kierownika tematu fakturę.

Umowy zlecenie i o dzieło z realizacji projektów badawczych

WAŻNE! Pisma z prośbą o zawarcie umów składamy najpóźniej do 1 października br. (dla osób nie będących pracownikami AWF Warszawa), do 1 listopada br. (dla pracowników AWF Warszawa) - ze względu na konieczność rozliczenia kosztów tematu w danym roku kalendarzowym – do końca grudnia, po ww. terminach nie będą przyjmowane pisma w sprawie wynagrodzeń.