Procedura antyplagiatowa

Procedura wstawiania prac do elektronicznego systemu antyplagiatowego

 1. Procedurze antyplagiatowej podlegają wszystkie prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie)  w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 2. Do pracy dyplomowej, która poddana będzie procedurze antyplagiatowej student dołącza Oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej.
 3. Aby sprawdzić pracę w systemie antyplagiatowym student składa pracę w postaci pliku elektronicznego na nośniku CD-R przy użyciu programu WORD w sekretariacie zakładu właściwym dla promotora pracy. Nośnik CD-R powinien być trwale opisany - imię i nazwisko studenta, nr albumu, wydział i kierunek studiów, rodzaj pracy.
 4. Praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
 5. Promotor pracy dyplomowej zobowiązany jest do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej.
 6. Promotor lub upoważniony przez niego pracownik składa w Sekretariacie Prorektorów pracę dyplomową na nośniku CD-R, która została zakwalifikowana do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym. Prace dyplomowe, co do których nie ma pewności, że zostały zatwierdzone przez promotora do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym, nie będą poddawane dalszej procedurze.

Kontrola prac w systemie antyplagiatowym

 1. Administrator systemu dokonuje wstępnej analizy pracy dyplomowej sprawdzonej w elektronicznym systemie antyplagiatowym i przekazuje dokument „Protokół oceny samodzielności pracy" do promotora.
 2. Jeżeli praca zostanie uznana za wymagającą dodatkowej oceny promotora z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, administrator systemu przekazuje promotorowi wygenerowany przez system tekst pracy dyplomowej (z zaznaczonymi zapożyczeniami).
 3. Recenzent zapoznaje się z „Protokołem oceny samodzielności pracy" oraz, jeżeli występują niedopuszczalne zapożyczenia z Opinią promotora pracy dyplomowej".

Prace wymagające dodatkowej oceny

Prace dyplomowe podlegają dodatkowej ocenie promotora, w których współczynnik podobieństwa 1 lub 2 przekroczył odpowiednio 50% lub/i 5% i jednocześnie stwierdzono, że:

 • praca zawiera obszerne fragmenty nieuprawnionych zapożyczeń (co najmniej 50 słów),
 • występuje duża ilość zapożyczeń z jednego źródła,
 • w pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń.

  Promotor podejmuje decyzję w sprawie zapożyczeń i wypełnia dokument „Opinia promotora pracy dyplomowej", który zatwierdza kierownik katedry, zaś w przypadku, kiedy promotorem jest kierownik katedry, dokument zatwierdza dziekan wydziału. „Opinię promotora pracy dyplomowej" akceptuje recenzent poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

Prace dyplomowe, w których współczynnik podobieństwa 2 przekroczył 20% podlegają ocenie komisji wydziałowej powołanej przez dziekana.

Dokumenty „Protokół oceny samodzielności pracy", „Opinia promotora pracy dyplomowej" lub Opinia komisji wydziałowej" dołączone zostają do dokumentacji studenta.

Prace posiadające znamiona plagiatu

 1. W przypadku pracy, w której stwierdzono istotne nieuprawnione zapożyczenia praca nie zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego, a promotor lub przewodniczący komisji jest zobowiązany złożyć zawiadomienia do rektora w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub, w przypadku, gdy student intencjonalnie zniekształcił tekst pracy w celu ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń, rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów. Jednocześnie rektor może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
 3. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego, zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu polegającego na przypisaniu sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego aż do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 4. W przypadku pracy zgłoszonej do systemu po egzaminie dyplomowym i uznanej za plagiat, jeżeli praca ta stanowiła podstawę nadania tytułu zawodowego, rektor w drodze decyzji stwierdza wobec studenta, który przypisał sobie autorstwo cudzego utworu, nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i decyzji o wydaniu dyplomu.

Zarządzenie Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii AWF w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego  pobierz PDF

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora AWF w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego pobierz PDF