Procedura antyplagiatowa

Zasady postępowania antyplagiatowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie określa Regulamin procedury antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich obowiązujący na podstawie Zarządzenia Nr 24/2018/2019 Rektora AWF w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.

Prace dyplomowe do JSA wprowadza promotor lub osoba przez niego wskazana. Po zakończonej weryfikacji pracy w JSA, ocenę, czy praca jest samodzielna i użyte zapożyczenia nie mają znamion plagiatu, podejmuje promotor. Akceptacja pracy przez promotora pozwala na wygenerowanie raportu w Systemie, który dołącza się do dokumentacji studenta. Studenci i doktoranci - autorzy prac dyplomowych  rozpraw doktorskich mają obowiązek złożenia "Oświadczenia autora pracy" według wzoru załączonego do Regulaminu procedury antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.