Wzory umów

Uchwała Nr 63/2016/2017 Senatu AWF w Warszawie w sprawie określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzorów  umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa, w tym wzoru umowy zawieranej ze studentami - cudzoziemcami, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 pobierz

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z POWTARZANIEM ZAJĘĆ ORAZ ZA ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW, ZAWIERANEJ ZE STUDENTAMI STUDIÓW STACJONARNYCH I I II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH  pobierz

WZÓR UMOWY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (licencjat) pobierz

WZÓR UMOWY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskie) pobierz

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH pobierz

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH w AWF WARSZAWA pobierz