Wzory umów

Uchwała Nr 71/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa, w tym wzoru umowy zawieranej ze studentami cudzoziemcami, obowiązujących w roku akademickim 2015/2016 pobierz PDF

WZÓR UMOWY NA STUDIACH STACJONARNYCH pobierz PDF

WZÓR UMOWY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (licencjat) pobierz PDF

WZÓR UMOWY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskie) pobierz PDF

WZÓR UMOWY NA STUDIACH DOKTORANCKICH pobierz PDF

WZÓR UMOWY DLA CUDZOZIEMCÓW pobierz PDF