Pielęgniarstwo

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: pielęgniarstwo

studia I stopnia stacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Limit miejsc 2019/2020:

62

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 8 lipca 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat wypełnia ankietę predyspozycji osobowościowych.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego - tabele punktowe

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

15-16-17 lipca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1,
zgodnie z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:
15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I
16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P,
17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

5. Dowód opłaty za ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach  – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

7. Ankieta predyspozycji osobowościowych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 1-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Rehabilitacji

Opis kierunku

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Pozyskuje też ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Tematyka studiów

Celem studiów jest wyposażenia absolwenta w umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych - w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Podczas studiów uzyskuje kompetencje do samodzielnej i zespołowej opieki nad jednostką lub społecznością w różnym wieku - zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających, w różnych środowiskach kulturowych. Uczy się pozyskiwać dane w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki. Nabywa kompetencji do świadczenia opieki zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej oraz protokołami postępowania i procedurami o charakterze zawodowym i organizacyjnym.
W zakresie realizacji zadań zawodowych, absolwent został w toku studiów przygotowany do realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Może orzekać o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zaopatrzeniu w przedmioty medyczne oraz potrafi przygotować zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu lub na zlecenie lekarza. Samodzielnie udziela w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Inicjuje i wspiera promowanie zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, dostosowując metody edukacji zdrowotnej do indywidualnych potrzeb. Wykazuje świadomość zastosowania współczesnych technik komunikacji i technologii medycznych w opiece zdrowotnej. Przestrzega zasad dobrej praktyki, opartej na faktach naukowych. Podejmuje regularną ocenę własnej praktyki, poprzez refleksję, krytyczne myślenie oraz pozyskiwanie opinii innych. Uczestniczy w badaniach naukowych.

Możliwości zatrudnienia

Po skończeniu studiów pojawia się szerokie spektrum podejmowania aktywności zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, w tym publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie szpitalach, podmiotach niebędących szpitalami - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek oraz w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.
Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: pielęgniarstwo

studia II stopnia stacjonarne

Czas trwania:

2 lata

Limit miejsc 2019/2020:

30

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 2 września 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Test pisemny

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Egzamin z wiedzy ogólnej:

TAK

Test pisemny (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (0-63,5 punktów).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin odbędzie się 5 września 2019 r. o godz. 9.00 w AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

Kalendarium rekrutacji:

6 września 2019 r.- ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

9 września 2019 r. w godz. 9.00–12.00 w Gmachu Głównym SG–1.

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

6. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

7. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 2-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

-

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Rehabilitacji

Opis kierunku

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

Tematyka studiów

Celem studiów jest wyposażenia absolwenta w umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynika­jących ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji oraz umiejętności określenia standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki za­wodowej. Dyplom magistra pielęgniarstwa daje absolwentowi możliwości:

- uczestniczenia w kształceniu i doskonaleniu zawodowym poprzez:

* prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej i podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,

* dokonywanie wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od spe­cyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć a także opracowywanie programów edukacji zdrowotnej i realizowanie ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego,

- kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek poprzez:

* organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,

* organizowanie pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zabezpieczeniem interesów pa­cjentów(odpowiednio do zapotrzebo­wania pacjentów na opiekę pielęgniarską), pracowników i organizacji,

* wykorzystywanie przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym,

* opracowywanie i wdrażanie do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

- uczestniczenia w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Możliwości zatrudnienia

Po skończeniu studiów pojawia się szerokie spektrum podejmowania aktywności zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, w tym publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie szpitalach, podmiotach niebędących szpitalami - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek oraz w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.
Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Współpraca partnerska z firmą Medicover‚ Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu

Uruchomienie kierunku studiów Pielęgniarstwo w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oparte jest na partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą Medicover i zasadzie wspólnego prowadzenia studiów pod nazwą: Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu. Umowa dotycząca wspólnego prowadzenia kierunku studiów została zawarta w dniu 11 maja 2011 r. i jest kontynuowana.

Dlaczego warto podjąć studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover?

1. W ramach współpracy z AWF firma Medicover jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze usług medycznych umożliwia studentom korzystanie z posiadanej wiedzy personelu Medicover oraz infrastruktury firmy w zakresie organizacji nowoczesnej opieki zdrowotnej, a tym samym stwarza możliwość dostosowania profilu i przebiegu prowadzonych studiów do potrzeb rynku pracy.

2. Zajęcia dla studentów odbywają się na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, w Szpitalu Medicover i Centrach Medicover oraz w innych specjalistycznych placówkach medycznych odpowiadających wymogom właściwej realizacji programu studiów. Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich, w których odbywają się zajęcia praktyczne z podstaw pielęgniarstwa, udostępnione studentom na terenie Medicover, są w pełni wyposażone w najnowszej klasy sprzęt dydaktyczny oraz aparaturę naukową sfinansowaną przez Medicover.

3. Kadra, do której należą również pracownicy Medicover, dobierana jest pod kątem wymaganego wykształcenia, doświadczenia i odpowiednich predyspozycji do nauczania.

4. Medicover na bieżąco prowadzi wymianę informacji z AWF na temat zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską oraz konsekwentnie przygotowuje ofertę zatrudnienia dla absolwentów studiów. Medicover wraz z AWF pozyskuje również informacje od absolwentów dotyczące jakości kształcenia podczas całych studiów czy postulaty dotyczące poprawy efektywności nauczania, kwestii programowych i organizacyjnych.

5. Przedstawiciele firmy Medicover współtworzą z AWF Radę Programową kierunku, są członkami Rady Wydziału, zapewniając położenie nacisku na praktyczny charakter studiów i tematykę priorytetową z punktu widzenia wysokiej jakości opieki medycznej.

6. Medicover daje studentom możliwość czerpania z wieloletniego doświadczenia firmy, przekazując wiedzę o rozwiązaniach dotyczących wysokich standardów opieki nad pacjentem.

7. Przedstawiciele firmy Medicover nie tylko biorą udział w uroczystościach uczelnianych (uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, konferencja pielęgniarska, rozdanie dyplomów, czepkowanie), ale przede wszystkim aktywnie uczestniczą w inicjatywach takich jak np. wspólne prowadzenie badań naukowych ze studentami (w ramach współpracy ze studenckimi kołami naukowymi) czy udział w piknikach naukowych.

8. Studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover spełniają najwyższe europejskie standardy kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy, a udział Medicover to gwarancja upraktycznienia przebiegu studiów oraz możliwość pracy w nowoczesnym środowisku medycznym.