Pielęgniarstwo

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Kierunek: pielęgniarstwo

studia I stopnia stacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Orientacyjny limit miejsc 2018/2019:

68

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 11 kwietnia do 6 lipca 2018 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat wypełnia ankietę predyspozycji osobowościowych.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego - tabele punktowe

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2018 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

13, 16, 17, 18 lipca 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00 w Gmachu Głównym SG–1

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zobowiązani są w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

6. Dowód opłaty za ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach  – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez AWF Warszawa.

9. Umowa o warunkach odpłatności za usługi na studiach x 3 egzemplarze.

10. Ankieta predyspozycji osobowościowych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/wymagane-dokumenty

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Rehabilitacji

Opis kierunku

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Pozyskuje też ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Tematyka studiów

Celem studiów jest wyposażenia absolwenta w umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych - w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Podczas studiów uzyskuje kompetencje do samodzielnej i zespołowej opieki nad jednostką lub społecznością w różnym wieku - zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających, w różnych środowiskach kulturowych. Uczy się pozyskiwać dane w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki. Nabywa kompetencji do świadczenia opieki zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej oraz protokołami postępowania i procedurami o charakterze zawodowym i organizacyjnym.
W zakresie realizacji zadań zawodowych, absolwent został w toku studiów przygotowany do realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Może orzekać o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zaopatrzeniu w przedmioty medyczne oraz potrafi przygotować zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu lub na zlecenie lekarza. Samodzielnie udziela w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Inicjuje i wspiera promowanie zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, dostosowując metody edukacji zdrowotnej do indywidualnych potrzeb. Wykazuje świadomość zastosowania współczesnych technik komunikacji i technologii medycznych w opiece zdrowotnej. Przestrzega zasad dobrej praktyki, opartej na faktach naukowych. Podejmuje regularną ocenę własnej praktyki, poprzez refleksję, krytyczne myślenie oraz pozyskiwanie opinii innych. Uczestniczy w badaniach naukowych.

Możliwości zatrudnienia

Po skończeniu studiów pojawia się szerokie spektrum podejmowania aktywności zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, w tym publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie szpitalach, podmiotach niebędących szpitalami - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek oraz w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.
Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Współpraca partnerska z firmą Medicover‚ Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu

Uruchomienie kierunku studiów Pielęgniarstwo w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oparte jest na partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą Medicover i zasadzie wspólnego prowadzenia studiów pod nazwą: Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu. Umowa dotycząca wspólnego prowadzenia kierunku studiów została zawarta w dniu 11 maja 2011 r. i jest kontynuowana.

Dlaczego warto podjąć studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover?

1. W ramach współpracy z AWF firma Medicover jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze usług medycznych umożliwia studentom korzystanie z posiadanej wiedzy personelu Medicover oraz infrastruktury firmy w zakresie organizacji nowoczesnej opieki zdrowotnej, a tym samym stwarza możliwość dostosowania profilu i przebiegu prowadzonych studiów do potrzeb rynku pracy.

2. Zajęcia dla studentów odbywają się na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, w Szpitalu Medicover i Centrach Medicover oraz w innych specjalistycznych placówkach medycznych odpowiadających wymogom właściwej realizacji programu studiów. Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich, w których odbywają się zajęcia praktyczne z podstaw pielęgniarstwa, udostępnione studentom na terenie Medicover, są w pełni wyposażone w najnowszej klasy sprzęt dydaktyczny oraz aparaturę naukową sfinansowaną przez Medicover.

3. Kadra, do której należą również pracownicy Medicover, dobierana jest pod kątem wymaganego wykształcenia, doświadczenia i odpowiednich predyspozycji do nauczania.

4. Medicover na bieżąco prowadzi wymianę informacji z AWF na temat zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską oraz konsekwentnie przygotowuje ofertę zatrudnienia dla absolwentów studiów. Medicover wraz z AWF pozyskuje również informacje od absolwentów dotyczące jakości kształcenia podczas całych studiów czy postulaty dotyczące poprawy efektywności nauczania, kwestii programowych i organizacyjnych.

5. Przedstawiciele firmy Medicover współtworzą z AWF Radę Programową kierunku, są członkami Rady Wydziału, zapewniając położenie nacisku na praktyczny charakter studiów i tematykę priorytetową z punktu widzenia wysokiej jakości opieki medycznej.

6. Medicover daje studentom możliwość czerpania z wieloletniego doświadczenia firmy, przekazując wiedzę o rozwiązaniach dotyczących wysokich standardów opieki nad pacjentem.

7. Przedstawiciele firmy Medicover nie tylko biorą udział w uroczystościach uczelnianych (uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, konferencja pielęgniarska, rozdanie dyplomów, czepkowanie), ale przede wszystkim aktywnie uczestniczą w inicjatywach takich jak np. wspólne prowadzenie badań naukowych ze studentami (w ramach współpracy ze studenckimi kołami naukowymi) czy udział w piknikach naukowych.

8. Studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover spełniają najwyższe europejskie standardy kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy, a udział Medicover to gwarancja upraktycznienia przebiegu studiów oraz możliwość pracy w nowoczesnym środowisku medycznym.