Obiekty sportowe

Wynajem jednorazowy:
Michał Dąbrowski
Dział Administrowania Nieruchomościami
e-mail: michal.dabrowski@awf.edu.pl

kom. służbowa: 604-824-901


Wynajem długoterminowy:

Daniel Lewandowski

Dział Administrowania Nieruchomościami

tel./fax: (22) 834 20 21 lub (22) 834 04 31 w 317

e-mail: obiektysportowe@awf.edu.pl

e-mail: daniel.lewandowski@awf.edu.pl

Plan Obiektów

Regulamin obiektów sportowych

REGULAMIN

Obiektów sportowych

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 1. Właścicielem obiektów sportowych, mieszczących się przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.
 2. W treści niniejszego regulaminu pod pojęciem obiektów sportowych mieszczą się wszystkie obiekty sportowe na wolnym powietrzu jak też kryte znajdujące się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.
 3. Obiekty sportowe są czynne w godzinach 7.00-22.00. Przebywanie w obiektach poza podanymi godzinami wymaga zgody Kanclerza AWF.
 4. Do korzystania z obiektów sportowych mają prawo osoby po wcześniejszym ustaleniu zasad i godzin korzystania z Administracją AWF i wniesieniu stosownych opłat.
 5. Do kontroli uprawnie do przebywania na terenie obiektów sportowych upoważnieni są pracownicy Administracji AWF oraz firmy sprawujące ochronę obiektów AWF.
 6. W wypadku stwierdzenia nieuprawnionego przebywania osób na obiektach sportowych AWF osoby takie będą usuwane z terenu AWF.
 7. Uznaje się, że osoba, która weszła na teren obiektów sportowych AWF zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 8. Najemcy/dzierżawcy mogą korzystać z obiektów sportowych we wszystkie dni tygodnia według uzgodnionego z Administracją AWF rozkładu.
 9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektów sportowych wyłącznie pod opieką osób starszych.
 10. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do korzystania z nich w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów prawa w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony mienia. W obiektach obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i używania używek.
 11. AWF jako Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce na terenie obiektów w trakcie zajęć prowadzonych przez najemców i dzierżawców.
 12. Za bezpieczeństwo osób korzystających, odpowiedzialni są najemcy, opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.
 13. Wchodzący na obiekty sportowe zobowiązani są do zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie czyste i przystosowane do użytkowania na nawierzchni znajdującej się w obiekcie.
 14. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do zmiany obuwia zewnętrznego na klapki przed wejściem do szatni oraz obowiązkowe wzięcie prysznica przed wejściem do wody. Niezastosowanie się do niniejszych uregulowań spowoduje konieczność opuszczenia pływalni.
 15. Korzystających z pływalni obowiązuje także odrębny, szczegółowy regulamin pływalni.
 16. Za zagubienie numerka do szatni obowiązuje kara pieniężna w wysokości 30,00 zł.
 17. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki, obowiązuje kara pieniężna w wysokości 100,00 zł.
 18. Administracja AWF nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiektach sportowych, a także w: szatniach, prysznicach, szafkach na garderobę, korytarzach.
 19. Na terenie obiektów sportowych kategorycznie zabrania się:
  • używania sprzętu z elementami szklanymi,
  • uprawiania sportu z ostrymi elementami na rękach np. zegarki, pierścionki, sygnety, bransoletki itp.,
  • spożywania jedzenia,
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używek,
  • gry w szkłach kontaktowych i okularach.
 20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektów sportowych.
 21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektów sportowych są obowiązane podporządkować się nakazom pracowników Administracji AWF/firmy ochroniarskiej.
 22. Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich pełnoletni opiekunowie.
 23. W razie niebezpieczeństwa lub zagrożenia takim niebezpieczeństwem, pracownik Administracji AWF lub firmy chroniącej dany obiekt może nakazać osobom korzystającym opuszczenie obiektów sportowych.