Informacje dla studentów

Stypendia Santander Universidades oraz Nagroda Santander Universidades ufundowane przez Santander Universidades

W związku ze współpracą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A im. S. Bryły, studentom, doktorantom i pracownikom AWF w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 zostaną przyznane Stypendia Santander Universitades  za szczególne zaangażowanie społeczne oraz zaangażowanie w inicjatywy w AWF, za osiągnięcia w rozwoju naukowym i badawczym, za wyniki w nauce oraz za działalność poza uczelnianą, w tym osiągnięcia w sporcie.
Jednorazowe Stypendium Santander Universidades otrzymają studenci, doktoranci oraz pracownicy Uczelni - nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji. Łącznie na wypłatę Stypendiów Santander Universidades darczyńca przekazał 58 tys. PLN.

Na wniosek studenta, doktoranta oraz pracownika Uczelni zostanie przyznana również Nagroda Santander Universidades w wysokości 2.000 PLN za wybitne osiągnięcia sportowe.

W toku postępowania kwalifikacyjnego zostanie przyznana 1 nagroda.

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody należy składać w Sekretariacie Rektora do 20 listopada 2017 roku.
Regulamin  przyznawania stypendiów ufundowanych przez Santander Universidades w AWF oraz wzory wniosków opublikowane są na stronie http://awf.edu.pl/bip/dokumenty/zarzadzenia-rektora/20172018/2017/7.z1.pdf

Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Zgłaszanie prac trwa do 31 marca 2017 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Więcej informacji na stronie: http://pracanaukowa.zhp.pl/aktualnosci---czytaj-wiecej/items/konkurs-na-prace-naukowa.1899.html

Kredyty studenckie w roku akademickim 2016/2017

Od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. studenci, doktoranci uczelni oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich w jednym z następujących banków:
*    PKO Bank Polski S.A.,
*    Bank PEKAO S.A.,
*    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
*    SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie.
W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.
W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:
*    600 zł – rata podstawowa,
*    800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
*    400 zł – rata obniżona.
We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.
W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2016-2017.html

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013)

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Konkursu „OTWARTE DRZWI" na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

Termin składania prac: do 25 lipca 2016 r.

Informacje i wymagania konkursowe dostępne są na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-9/3200,Oglaszamy-Konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-OTWARTE-DRZWI-XII.html

Polska Akademia Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaprasza do udziału w VII Konkursie na prace naukowe z  zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej

Celem konkursu jest wybór najciekawszych prac o tematyce olimpijskiej, popularyzacja idei olimpijskiej oraz edukacji olimpijskiej i inspirowanie do podejmowania tematyki olimpijskiej. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie), prace doktorskie i habilitacyjne, a także inne prace książkowe o charakterze naukowym. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie streszczenia pracy do dnia 30 września 2016 r. Informacje i wymagania konkursowe dostępne są pod nr tel.: 225603700/701 oraz na stronie: http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1415,vii-konkurs-polskiej-akademii-olimpijskiej.html

Stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2016-2017

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne mają za zadanie intensyfikację wymiany naukowej i akademickiej między Francją i Polską.

Wnioski o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2016-2017 można składać do 4 marca 2016 roku.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji są dostępne na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/.

W załączniku znajduje się broszura z opisem programów BGF.

Konkurs na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Zgłaszanie prac trwa od 15 października 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji w języku polskim. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez autorów prac

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu. Wyniki opublikowane zostaną 15 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie: pracanaukowa.zhp.pl

Kredyty studenckie w roku akademickim 2015/2016

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studenci i doktoranci do dnia 15 listopada 2015 r. mogą ubiegać się o niskoprocentowe kredyty studenckie. Minister ustalił maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016 na poziomie 2500 zł.
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejszą pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.
Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.
Składanie wniosku o kredyt
Wniosek o przyznanie kredytu składa się do dnia 15 listopada 2015 r. w jednym z następujących banków:
*    PKO Bank Polski S.A.,
*    Bank PEKAO S.A.,
*    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
*    SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny są dostępne w oddziałach ww. banków.
W roku akademickim 2015/2016 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona). We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.
Okres i warunki spłaty kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (wrzesień 2015 r.).
Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu
W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.
Zawieszenie spłaty kredytu
Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.
Umorzenie spłaty kredytu
Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez dziekana wydziału, na którym student odbywał studia. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia (zasady określa Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora z dnia 4 września 2013 r. w  sprawie zasad wyłaniania puli 5% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w  danym  roku  akademickim oraz wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej).
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.
Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.
Szczegółowe informacje oraz wykaz aktów prawnych dotyczących kredytów studenckich dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program „Studia dla wybitnych"

W 2016 roku rozpoczyna się realizacja publicznego projektu - programu, który ma celu finansowania w całości studiów za granicą. Stu studentów, począwszy od roku akademickiego 2016/2017 będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie.
Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim.

Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia w dwóch przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent będzie zobowiązany do odprowadzania w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat. W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.

W 2016 roku na „Studia dla wybitnych" ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł. Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych/

Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz.1188) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez uczelnie:

  • dyplomy ukończenia studiów;
  • zaświadczenia o ukończeniu studiów (podpisane przez organy uczelni);
  • dyplomy nadania stopni naukowych;
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Pozostałe, niewymienione powyżej dokumenty, legalizuje uczelnia, która je wydała (§ 19 ust. 2 rozporządzenia).

Legalizacji podlegają wyłącznie oryginały bądź duplikaty powyższych dokumentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie poświadcza odpisów dyplomów i świadectw ani dokumentów wydanych w języku obcym.

Warunkiem legalizacji dokumentu w MNiSW jest przedłożenie potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 19 złotych (za każdy dokument). Opłatę  należy wnosić na konto Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, NBP Okręgowy Oddział w Warszawie, 76 1010 1010 0030 9822 3100 0000.

Legalizacji dokonuje się osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00, w gmachu ministerstwa – wejście od ul. Hożej 20, pokój 320. Telefon kontaktowy: (22) 52 92 266

Legalizację dokumentów można uzyskać również po przesłaniu dokumentów pocztą, na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,

wraz z dołączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty za legalizację oraz pismem z adresem zwrotnym. Po dokonaniu legalizacji dokumenty zostaną odsyłane pocztą.

W sprawie dalszych procedur legalizacyjnych (uzyskania apostille) należy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille

Informacje: http://www.nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/

Umarzanie kredytów studenckich - zasady

Podanie w sprawie umorzenia kredytu studenckiego należy przesłać pod adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Budżetu i Finansów, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Wniosek o umorzenie kredytu i co należy do niego dołączyć? Szczegółowe Informacje dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umarzanie-kredytow-studenckich-zasady.html

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące przedstawiają ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacje na temat liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

W ciągu 16 lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu blisko 387 tys. studentów.

W roku akademickim 2014/2015 banki zebrały 7 469 wniosków kredytowych. Do 31 marca 2015 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 5 503 umowy kredytowe (75,6% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 76,4% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 18,9% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,9%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,8%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2014 r. skorzystało 17,3 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2015 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 253 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 134 tys. osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 83 tysiące. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany ok. 3,5% studentów i doktorantów.

Praktyki dla studentów w departamencie Urzędu Marszałkowskiego

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4985,zapraszamy-na-praktyki.html

NOWELIZACJA USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - Wprowadzone zmiany w zakresie spraw studenckich i kształcenia:

Od dnia 1 października 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).

Senaty uczelni do dnia 31 grudnia 2016 r. mają obowiązek dostosowania zmian w ustawie w zakresie profili i programów kształcenia studiów I stopnia prowadzonych na kierunkach utworzonych i realizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, a do dnia 31 grudnia 2017 r. - profile i programy kształcenia studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Profil praktyczny 

1. Wydział uczelni, które nie posiada uprawnień do nadawania stopni naukowych, będzie prowadził wyłącznie studia o profilu praktycznym.

2. Ponad połowa programu studiów obejmować będzie zajęcia praktyczne prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

3. Program studiów kierunku o profilu praktycznym obejmuje obowiązkowe praktyki zawodowe w łącznym wymiarze co najmniej 3 miesięcy.

4. Możliwość prowadzenia studiów dualnych - zajęcia mogą być realizowane zarówno w uczelni jak i w formie praktyk u pracodawcy.

Zmiany w zakresie minimum kadrowego studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym (nie mogą przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego):

1. możliwość zastąpienia samodzielnego nauczyciela akademickiego 2 nauczycielami posiadającymi stopień naukowy doktora i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, a także zastąpienia doktora 2 osobami z tytułem zawodowym magistra i znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

2. nauczyciel akademicki zaliczany do minimum kadrowego kierunków studiów o profilu praktycznym posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią będzie mógł być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (nie mniejszym niż 25%).

Profil ogólnoakademicki

1. Kształcenie na kierunku o profilu ogólnoakademickim może być prowadzone wyłącznie przez wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których przyporządkowany jest kierunek studiów.

2. Ponad połowa programu studiów będzie obejmować zajęcia realizujące program pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. Kształcenie ma związek z realizowanymi w uczelni badaniami naukowymi, do prowadzenia badań będą włączeni studenci.

3. Wydział nieposiadający uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz uczelnie zawodowe będą mogły kształcić na profilu ogólno akademickim po spełnieniu określonych w ustawie warunków:

­- prowadzenie badań naukowych,

- uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia wydanej przez PKA na prowadzonym kierunku studiów zarówno na I i II stopniu kształcenia o profilu praktycznym - nie wcześniej niż po zakończeniu cyklu kształcenia.

- wydział powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 8 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki, związaną z danym kierunkiem studiów.

Ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych i kontrola antyplagiatowa

- Ustawa wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych i ogólnopolskiego repozytorium.

- Uczelnie maja obowiązek wprowadzania do repozytorium prace dyplomowe oraz informacje o nich, których egzamin zakończył się pozytywnym wynikiem. Również prace dyplomowe, których egzamin odbył się po 30 września 2009 r., będą przekazywane do repozytorium najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uczenie się przez całe życie – szansa dla dorosłych na uzupełnienie wykształcenia - potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwem wyższym art. 170e-g

- Uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Propozycja ta umożliwi podjęcie studiów osobom pracującym, chcącym zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie. Osoby te będą mogły ubiegały się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

- Efekty uczenia się będą mogły być potwierdzane osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.

- Efekty uczenia się może potwierdzać wydział uczelni, posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na określonym kierunku studiów, lub w przypadku kiedy ocena nie została jeszcze przeprowadzona - jednostka posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie dziedziny związanej z kierunkiem studiów.

- Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, będzie mogła uzyskać zaliczenie części studiów - do 50% puli punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia.

- Liczba studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

- Za działania związane z potwierdzania efektów uczenia się uczelnia może pobierać opłaty.

Monitoring karier zawodowych absolwentów

- Ministerstwo będzie dokonywał monitorowania karier zawodowych absolwentów na podstawie danych o absolwentach dostępnych w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz przekazanych przez ZUS zanonimizowanych danych jednostkowych ewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek.

- Dane z monitorowania karier zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków i szkół wyższych upubliczniane będą corocznie.

Zmiany w Systemie POL-on

1. Zakres danych przekazywanych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on został poszerzony o następujące informacje:

­ - doktoranci i świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów,

­-  wykaz osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego,

­ - wykaz osób, którym nadano tytuł naukowy profesora,

­ - ogólnopolska baza streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów
i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych,

­- ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych.

2. Składanie przez uczelnie sprawozdań wymaganych ustawą wyłącznie za pomocą formularzy w systemie POL-on.

3. Zakłada się, że w następnych latach, Główny Urząd Statystyczny będzie pobierał dane statystyczne (dotychczas przekazywane przez uczelnie na formularzach S-10, S-11, S-12) z rozszerzonego systemu POL-on.

Odpłatność za drugi kierunek

Od 1 października 2014 r. uchylono przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Z opłat zostali zwolnieni również studenci, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 r.

Umowy ze studentami

- Umowa określa warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne.

- Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż 30 dni po rozpoczęciu zajęć - niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy przez studenta powoduje skreślenie jego z listy studentów.

- Opłaty za usługi edukacyjne, będą mogły być pobierane po podpisaniu umowy,

- Uczelnia jest obowiązana do zamieszczania wzoru umowy na swojej stronie internetowej.

- Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem 3 lat (dotychczas 10 lat).

Pomoc materialna

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów – już od pierwszego roku studiów. O stypendium będzie mógł ubiegać się student, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, który został przyjęty na I rok studiów w roku uzyskania świadectwa maturalnego; profil olimpiady musi być zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

- W przypadku stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów uczelni zniesiono warunek uzyskania wysokiej średniej ocen przez doktorantów oraz wprowadzono zasadę, że osiągnięcia naukowe i artystyczne muszą być związane ze studiami.

- Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania dochodu rodziny dla ubiegających się o stypendium socjalne. Nie trzeba wykazywać dodatkowo dochodów rodziców przez studentów i doktorantów nieprowadzących wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami i którzy ukończyli 26 rok życia lub mają na utrzymaniu dziecko lub wstąpili w związek małżeński. Jednocześnie obniżono wysokość dochodu wymaganą do uzyskania samodzielności finansowej (z 850,2 zł do 752,1 zł). Również niewliczane będą do dochodu stypendiów socjalnych przyznawanych przez organizacje pozarządowe.

Kredyty studenckie

Wprowadzona została możliwość ubiegania się o kredyt przez doktorantów, którzy odbywają studia doktoranckie poza uczelnią.

Ustalanie liczby studentów podejmujących studia na I roku

Liczba studentów, która będzie przyjęta na I rok studiów ustalana będzie w odniesieniu do liczby osób przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim rok akademickim. Zwiększenie tej liczby ponad 2% wymagać będzie zgody ministra.

Studia podyplomowe

Zmniejszono liczbę punktów ECTS do 30, z 60 dotychczas obowiązujących. Czas trwania studiów podyplomowych oraz zakres programu kształcenia nie ulegnie zmianie.

Kredyty studenckie w roku akademickim 2014/2015

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W grudniu 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2013/2014 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.300 zł.


Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie niskooprocentowanego kredytu należy składać najpóźniej do dnia 15 listopada 2014 r. w jednym z następujących banków:

  1. PKO Bank Polski S.A.,
  2. Bank PEKAO S.A.,
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  4. SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny jest dostępny w oddziałach ww. banków.
Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Rata kredytu jest ustalana corocznie przez Ministra i ogłaszana w rozporządzeniu. W roku akademickim 2014/2015 wynosić będzie 600 zł miesięcznie.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa.


Umorzenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.


Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat kredytów studenckich dostępnych jest na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego