Informacje dla studentów

Stypendia Santander Universidades oraz Nagroda Santander Universidades ufundowane przez Santander Universidades

W związku ze współpracą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A im. S. Bryły, studentom, doktorantom i pracownikom AWF w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 zostaną przyznane Stypendia Santander Universitades  za szczególne zaangażowanie społeczne oraz zaangażowanie w inicjatywy w AWF, za osiągnięcia w rozwoju naukowym i badawczym, za wyniki w nauce oraz za działalność poza uczelnianą, w tym osiągnięcia w sporcie.
Jednorazowe Stypendium Santander Universidades otrzymają studenci, doktoranci oraz pracownicy Uczelni - nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji. Łącznie na wypłatę Stypendiów Santander Universidades darczyńca przekazał 58 tys. PLN.

Na wniosek studenta, doktoranta oraz pracownika Uczelni zostanie przyznana również Nagroda Santander Universidades w wysokości 2.000 PLN za wybitne osiągnięcia sportowe.

W toku postępowania kwalifikacyjnego zostanie przyznana 1 nagroda.

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody należy składać w Sekretariacie Rektora do 20 listopada 2017 roku.
Regulamin  przyznawania stypendiów ufundowanych przez Santander Universidades w AWF oraz wzory wniosków opublikowane są na stronie http://awf.edu.pl/bip/dokumenty/zarzadzenia-rektora/20172018/2017/7.z1.pdf

Informacja o kredytach studenckich

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)  studenci oraz doktoranci uczelni, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w wyznaczonym okresie w następujących bankach:

PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty przez kredytobiorcę i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. W przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym z ww. banków w wyznaczonym terminie

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. W tym przypadku kredytobiorca ma prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie.

Kredytoobiorca ma obowiązek powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.
Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 2500 zł.

Zasady umarzania kredytów studenckich

Kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.).
Na wniosek kredytobiorcy, kredyt może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się: 1) trudną sytuację materialną kredytobiorcy oraz członków jego rodziny udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej – w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub 2) trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodującego czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:
w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%
– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

Program „Studia dla wybitnych"

W 2016 roku rozpoczyna się realizacja publicznego projektu - programu, który ma celu finansowania w całości studiów za granicą. Stu studentów, począwszy od roku akademickiego 2016/2017 będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie.
Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim.

Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia w dwóch przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent będzie zobowiązany do odprowadzania w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat. W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.

Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych/

Uwierzytelnianie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwierzytelnia do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez podległe mu uczelnie. Uwierzytelnieniu podlegają wyłącznie oryginały bądź duplikaty następujących dokumentów:

dyplomów ukończenia studiów;
dyplomów nadania stopni naukowych;
świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
zaświadczeń o ukończeniu studiów (podpisanych przez organy uczelni).

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/

Praktyki dla studentów w departamencie Urzędu Marszałkowskiego

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4985,zapraszamy-na-praktyki.html

NOWELIZACJA USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - Wprowadzone zmiany w zakresie spraw studenckich i kształcenia:

Od dnia 1 października 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).

Senaty uczelni do dnia 31 grudnia 2016 r. mają obowiązek dostosowania zmian w ustawie w zakresie profili i programów kształcenia studiów I stopnia prowadzonych na kierunkach utworzonych i realizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, a do dnia 31 grudnia 2017 r. - profile i programy kształcenia studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Profil praktyczny 

1. Wydział uczelni, które nie posiada uprawnień do nadawania stopni naukowych, będzie prowadził wyłącznie studia o profilu praktycznym.

2. Ponad połowa programu studiów obejmować będzie zajęcia praktyczne prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

3. Program studiów kierunku o profilu praktycznym obejmuje obowiązkowe praktyki zawodowe w łącznym wymiarze co najmniej 3 miesięcy.

4. Możliwość prowadzenia studiów dualnych - zajęcia mogą być realizowane zarówno w uczelni jak i w formie praktyk u pracodawcy.

Zmiany w zakresie minimum kadrowego studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym (nie mogą przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego):

1. możliwość zastąpienia samodzielnego nauczyciela akademickiego 2 nauczycielami posiadającymi stopień naukowy doktora i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, a także zastąpienia doktora 2 osobami z tytułem zawodowym magistra i znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

2. nauczyciel akademicki zaliczany do minimum kadrowego kierunków studiów o profilu praktycznym posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią będzie mógł być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (nie mniejszym niż 25%).

Profil ogólnoakademicki

1. Kształcenie na kierunku o profilu ogólnoakademickim może być prowadzone wyłącznie przez wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których przyporządkowany jest kierunek studiów.

2. Ponad połowa programu studiów będzie obejmować zajęcia realizujące program pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. Kształcenie ma związek z realizowanymi w uczelni badaniami naukowymi, do prowadzenia badań będą włączeni studenci.

3. Wydział nieposiadający uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz uczelnie zawodowe będą mogły kształcić na profilu ogólno akademickim po spełnieniu określonych w ustawie warunków:

­- prowadzenie badań naukowych,

- uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia wydanej przez PKA na prowadzonym kierunku studiów zarówno na I i II stopniu kształcenia o profilu praktycznym - nie wcześniej niż po zakończeniu cyklu kształcenia.

- wydział powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 8 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki, związaną z danym kierunkiem studiów.

Ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych i kontrola antyplagiatowa

- Ustawa wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych i ogólnopolskiego repozytorium.

- Uczelnie maja obowiązek wprowadzania do repozytorium prace dyplomowe oraz informacje o nich, których egzamin zakończył się pozytywnym wynikiem. Również prace dyplomowe, których egzamin odbył się po 30 września 2009 r., będą przekazywane do repozytorium najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uczenie się przez całe życie – szansa dla dorosłych na uzupełnienie wykształcenia - potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwem wyższym art. 170e-g

- Uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Propozycja ta umożliwi podjęcie studiów osobom pracującym, chcącym zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie. Osoby te będą mogły ubiegały się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

- Efekty uczenia się będą mogły być potwierdzane osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.

- Efekty uczenia się może potwierdzać wydział uczelni, posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na określonym kierunku studiów, lub w przypadku kiedy ocena nie została jeszcze przeprowadzona - jednostka posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie dziedziny związanej z kierunkiem studiów.

- Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, będzie mogła uzyskać zaliczenie części studiów - do 50% puli punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia.

- Liczba studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

- Za działania związane z potwierdzania efektów uczenia się uczelnia może pobierać opłaty.

Monitoring karier zawodowych absolwentów

- Ministerstwo będzie dokonywał monitorowania karier zawodowych absolwentów na podstawie danych o absolwentach dostępnych w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz przekazanych przez ZUS zanonimizowanych danych jednostkowych ewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek.

- Dane z monitorowania karier zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków i szkół wyższych upubliczniane będą corocznie.

Zmiany w Systemie POL-on

1. Zakres danych przekazywanych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on został poszerzony o następujące informacje:

­ - doktoranci i świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów,

­-  wykaz osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego,

­ - wykaz osób, którym nadano tytuł naukowy profesora,

­ - ogólnopolska baza streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów
i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych,

­- ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych.

2. Składanie przez uczelnie sprawozdań wymaganych ustawą wyłącznie za pomocą formularzy w systemie POL-on.

3. Zakłada się, że w następnych latach, Główny Urząd Statystyczny będzie pobierał dane statystyczne (dotychczas przekazywane przez uczelnie na formularzach S-10, S-11, S-12) z rozszerzonego systemu POL-on.

Odpłatność za drugi kierunek

Od 1 października 2014 r. uchylono przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Z opłat zostali zwolnieni również studenci, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 r.

Umowy ze studentami

- Umowa określa warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne.

- Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż 30 dni po rozpoczęciu zajęć - niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy przez studenta powoduje skreślenie jego z listy studentów.

- Opłaty za usługi edukacyjne, będą mogły być pobierane po podpisaniu umowy,

- Uczelnia jest obowiązana do zamieszczania wzoru umowy na swojej stronie internetowej.

- Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem 3 lat (dotychczas 10 lat).

Pomoc materialna

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów – już od pierwszego roku studiów. O stypendium będzie mógł ubiegać się student, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, który został przyjęty na I rok studiów w roku uzyskania świadectwa maturalnego; profil olimpiady musi być zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

- W przypadku stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów uczelni zniesiono warunek uzyskania wysokiej średniej ocen przez doktorantów oraz wprowadzono zasadę, że osiągnięcia naukowe i artystyczne muszą być związane ze studiami.

- Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania dochodu rodziny dla ubiegających się o stypendium socjalne. Nie trzeba wykazywać dodatkowo dochodów rodziców przez studentów i doktorantów nieprowadzących wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami i którzy ukończyli 26 rok życia lub mają na utrzymaniu dziecko lub wstąpili w związek małżeński. Jednocześnie obniżono wysokość dochodu wymaganą do uzyskania samodzielności finansowej (z 850,2 zł do 752,1 zł). Również niewliczane będą do dochodu stypendiów socjalnych przyznawanych przez organizacje pozarządowe.

Kredyty studenckie

Wprowadzona została możliwość ubiegania się o kredyt przez doktorantów, którzy odbywają studia doktoranckie poza uczelnią.

Ustalanie liczby studentów podejmujących studia na I roku

Liczba studentów, która będzie przyjęta na I rok studiów ustalana będzie w odniesieniu do liczby osób przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim rok akademickim. Zwiększenie tej liczby ponad 2% wymagać będzie zgody ministra.

Studia podyplomowe

Zmniejszono liczbę punktów ECTS do 30, z 60 dotychczas obowiązujących. Czas trwania studiów podyplomowych oraz zakres programu kształcenia nie ulegnie zmianie.