Informacje dla studentów

Informacja o kredytach studenckich

Kredyty studenckie udzielane są przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci, którzy nie ukończyli 30 lat i spełniają kryterium dochodowe określone w art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. Dopuszczalne jest otrzymanie kredytu odrębnie na każdy poziom studiów, jednak okres otrzymywania kredytu nie może przekroczyć 6 lat. O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Kandydaci na studia powinni zawrzeć umowę 30 dni od złożenia zaświadczenia potwierdzającego status studenta. Zaświadczenia wydawane są w uczelni, w której rozpoczyna się studia.

Wnioski kredytowe można składać elektronicznie.Kredyt jest wypłacany w miesięcznych transzach (w ciągu roku akademickiego nie może być ich więcej niż 10), które wynoszą 400, 600, 800 lub 1000 zł. Można starać się o zmianę wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego w trakcie trwania umowy.

Obowiązek spłaty kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Można również wystąpić o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty zobowiązań.

Więcej o prawach studenta w Przewodniku po systemie szkolnictwa wyższego i nauki, część 1 (obszar 5. Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie).

NastAWF się na rozwój - oferta szkoleniowa dla studentów - zapraszamy studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach fizjoterapia, wychowanie fizyczne i sport do wzięcia udziału w projekcie podnoszącym kompetencje zawodowe i komunikacyjne studentów

AWF Warszawa realizuje projekt „NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” (umowa nr POWR.03.05.00-00.Z201/17). W ramach którego studenci ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, sport i fizjoterapia będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych, warsztatów kompetencji komunikacyjnych, warsztatów zarządzania projektem.

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego:

- Kurs ratownika MSW + warsztaty Komunikacja interpersonalna + zadania projektowe

Studenci Wydziału Rehabilitacji:

- Kurs ratownika MSW + warsztaty Umiejętności komunikacji z pacjentem + zadania projektowe

W roku 2019, w semestrze letnim 2018/2019, do udziału w projekcie zapraszamy:

- studentów I roku studiów II stopnia na kierunku WF, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Ratownika MSW

- studentów I roku studiów na kierunku SPORT, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Ratownika MSW

- studentów I roku studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Ratownika MSW

Kurs Ratownik MSW odbędzie się w czasie 15 – dniowego obozu szkoleniowego na przełomie sierpnia i września 2019 roku. Jednym z kryteriów przyjęć na kurs Ratownik MSW będzie sprawdzian umiejętności pływackich (kryteria w regulaminie), który odbędzie się w kwietniu – maju 2019 roku.

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych w terminach kwiecień – czerwiec 2019 rok lub październik – grudzień 2019 rok.

Warsztaty Zarządzania projektem oraz realizacja projektów będzie możliwa w terminach kwiecień – grudzień 2019 roku.

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć komplet dokumentów tj.

- formularz rejestracyjny

- oświadczenie o byciu studentem jednego z ostatnich 4 semestrów studiów na kierunku wf lub sport lub fizjoterapia (pobierz pdf)

- regulamin udziału w projekcie własnoręcznie podpisany (pobierz pdf)

Dokumenty należy składać w pokoju  Biura Karier pok. 337, II piętro Budynek Główny (korytarz przy anatomii),

w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać u dr Elżbiety Olszewskiej (pok. 111, parter pod filarami) mail: elzbietaawf@o2.pl

Projekt „NastAWF się na rozwój - wzmocnienie pozycji  AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z201/17

Stypendia Santander Universidades ufundowane przez Santander Universidades w roku akademickim 2018/2019

W związku ze współpracą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z Fundacją Santander Bank Polska S.A im. Ignacego Jana Paderewskiego, studentom i doktorantom w części warszawskiej AWF Warszawa zostaną przyznane Stypendia Santander Universidades.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Rektora do 22 marca 2019 roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków studentów i doktorantów Komisja bierze pod uwagę osiągnięcia uzyskane przez studenta i doktoranta w 2018 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.), według następujących kryteriów:
1) szczególne zaangażowanie w działalność w AWF w Warszawie,
2) osiągnięcia w rozwoju naukowym i badawczym,
3) wysokie osiągnięcia w sporcie,
4) zaangażowanie społeczne i kulturalne w działalności pozauczelnianej.

Do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające wykazywane osiągnięcia.

Regulamin przyznawania stypendiów ufundowanych przez Santander Universidades w AWF Warszawa oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0008/46259/33.z1.pdf

Wzór wniosku do edycji pobierz

Program Stypendialny dla Polonii

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii.

Program stypendialny dla Polonii ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.

Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.
Ogłoszony nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych.

W odniesieniu do naboru do Programu na studia drugiego stopnia dotyczy on również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Osoby kończące studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020, i pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od kolejnego semestru, tj. letniego 2019/2020, muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA https://www.nawa.gov.pl/

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

Program „Studia dla wybitnych"

W 2016 roku rozpoczyna się realizacja publicznego projektu - programu, który ma celu finansowania w całości studiów za granicą. Stu studentów, począwszy od roku akademickiego 2016/2017 będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie.
Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim.

Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia w dwóch przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent będzie zobowiązany do odprowadzania w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat. W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.

Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych/

Praktyki dla studentów w departamencie Urzędu Marszałkowskiego

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4985,zapraszamy-na-praktyki.html