Informacje dla studentów

Stypendia Santander Universidades oraz Nagroda Santander Universidades ufundowane przez Santander Universidades

W związku ze współpracą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A im. S. Bryły, studentom, doktorantom i pracownikom AWF w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 zostaną przyznane Stypendia Santander Universitades  za szczególne zaangażowanie społeczne oraz zaangażowanie w inicjatywy w AWF, za osiągnięcia w rozwoju naukowym i badawczym, za wyniki w nauce oraz za działalność poza uczelnianą, w tym osiągnięcia w sporcie.
Jednorazowe Stypendium Santander Universidades otrzymają studenci, doktoranci oraz pracownicy Uczelni - nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji. Łącznie na wypłatę Stypendiów Santander Universidades darczyńca przekazał 58 tys. PLN.

Na wniosek studenta, doktoranta oraz pracownika Uczelni zostanie przyznana również Nagroda Santander Universidades w wysokości 2.000 PLN za wybitne osiągnięcia sportowe.

W toku postępowania kwalifikacyjnego zostanie przyznana 1 nagroda.

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody należy składać w Sekretariacie Rektora do 20 listopada 2017 roku.
Regulamin  przyznawania stypendiów ufundowanych przez Santander Universidades w AWF oraz wzory wniosków opublikowane są na stronie http://awf.edu.pl/bip/dokumenty/zarzadzenia-rektora/20172018/2017/7.z1.pdf

Informacja o kredytach studenckich

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)  studenci oraz doktoranci uczelni, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w wyznaczonym okresie w następujących bankach:

PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty przez kredytobiorcę i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. W przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym z ww. banków w wyznaczonym terminie

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. W tym przypadku kredytobiorca ma prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie.

Kredytoobiorca ma obowiązek powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.
Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 2500 zł.

Zasady umarzania kredytów studenckich

Kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.).
Na wniosek kredytobiorcy, kredyt może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się: 1) trudną sytuację materialną kredytobiorcy oraz członków jego rodziny udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej – w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub 2) trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodującego czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:
w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%
– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

Program „Studia dla wybitnych"

W 2016 roku rozpoczyna się realizacja publicznego projektu - programu, który ma celu finansowania w całości studiów za granicą. Stu studentów, począwszy od roku akademickiego 2016/2017 będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie.
Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim.

Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia w dwóch przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent będzie zobowiązany do odprowadzania w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat. W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.

Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych/

Uwierzytelnianie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwierzytelnia do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez podległe mu uczelnie. Uwierzytelnieniu podlegają wyłącznie oryginały bądź duplikaty następujących dokumentów:

dyplomów ukończenia studiów;
dyplomów nadania stopni naukowych;
świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
zaświadczeń o ukończeniu studiów (podpisanych przez organy uczelni).

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/

Praktyki dla studentów w departamencie Urzędu Marszałkowskiego

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4985,zapraszamy-na-praktyki.html