Opłaty związane z kształceniem

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2016/2017 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od  osób będących cudzoziemcami pobierz

 Zarządzenie Nr 58/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat, w roku akademickim 2016/2017, za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów  drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania  różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów pobierz

Zarządzenie Nr 58/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2016/2017, za
powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów pobierz

Zarządzenie Nr 10/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 października 2016 r. w  sprawie zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr  58/2015/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2016/2017, za
powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć  nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów  drugiego stopnia na określonym  kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów pobierz