Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

na rok akademicki 2019/2020

(zał. 1 do US AWF Warszawa nr 46/2018/2019 z 21.05.2019)


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na podstawie wskazanych niżej zasad:

1) Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (zwanej dalej „Szkołą Doktorską”) może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się również osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Osoba, o której wyżej mowa, po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej jest również złożenie w AWF Warszawa wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

2) Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w ramach ustalonego, w drodze odrębnej uchwały Senatu AWF Warszawa, maksymalnego limitu przyjęć na dany rok akademicki, oraz do konkretnych wydziałów i/lub konkretnych jednostek organizacyjnych wydziałów AWF Warszawa ogłoszonych przez Rektora na stronie internetowej AWF Warszawa. Jednostki, o których wyżej mowa, wybierane są przez Rektora na podstawie wniosków dziekanów wydziałów. Kandydat do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest wskazać, do jakiej jednostki organizacyjnej (spośród ogłoszonych) aplikuje. Kandydat do Szkoły Doktorskiej nie może wskazać w podaniu o przyjęcie jednostki innej, niż jedna spośród ogłoszonych, do których prowadzona jest rekrutacja w ramach przyjęć do Szkoły Doktorskiej na dany rok akademicki. Listę rankingową w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej tworzy się odrębnie dla każdej ze wskazanych wyżej jednostek, tzn. aby kandydat został przyjęty do Szkoły Doktorskiej na dany rok akademicki musi on nie tylko znaleźć się w ogólnym maksymalnym limicie przyjęć do Szkoły Doktorskiej na dany rok, ale również w wyznaczonym limicie przyjęć do danej jednostki organizacyjnej AWF Warszawa lub wydziału AWF Warszawa, do której aplikował.

3) Właściwa dla danej jednostki komisja rekrutacyjna ma prawo podjąć decyzję o nieprzyjęciu żadnego z kandydatów do tej jednostki, jeżeli w jej ocenie żaden z kandydatów nie spełnia wymagań dotyczących realizacji studiów w Szkole Doktorskiej w tej właśnie jednostce. Wskazany w powyższym przypadku kandydat, nawet jeżeli znalazł się w ogólnym dla Szkoły Doktorskiej limicie przyjęć na dany rok, nie zostaje przyjęty do Szkoły Doktorskiej na dany rok, z zastrzeżeniem prawa do skorzystania z możliwości wskazanej w pkt 4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej opisanej w niniejszym punkcie oraz od innych decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, które należy złożyć wraz z uzasadnieniem bezpośrednio w sekretariacie Rektora w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (lub jej przekazania, jeżeli została ona ogłoszona przez komisję ustnie). Decyzja Rektora podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

4) W przypadku, jeżeli kandydat nie znajdzie się w limicie przyjętych do danej jednostki, do której aplikuje, jednak znajdzie się w ogólnym maksymalnym limicie przyjęć do Szkoły Doktorskiej na dany rok akademicki (np. w wyniku braku kandydatów do danej jednostki lub decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu żadnej osoby aplikującej do tej jednostki lub niewypełnienia limitu przyjęć do niej), o przyjęciu takiego kandydata do Szkoły Doktorskiej na dany rok akademicki do innej jednostki niż ta, do której kandydat aplikował, decyduje Rektor (lub upoważniony przez niego prorektor) w porozumieniu z przewodniczącym komisji rekrutacyjnej właściwej dla tej jednostki i kierownikiem tej jednostki oraz po zasięgnięciu opinii kierownika Szkoły Doktorskiej (kierownika studiów doktoranckich). Warunkiem przyjęcia kandydata w powyższym trybie do innej jednostki niż ta, do której aplikował, jest uprzednie (przed decyzją Rektora lub upoważnionego przez niego prorektora w sprawie) wyrażenie przez kandydata pisemnej zgody na zmianę jednostki organizacyjnej, do której aplikuje. Decyzja Rektora lub działającego z jego upoważnienia prorektora podjęta we wskazanej wyżej sprawie jest ostateczna i przysługuje od niej wyłącznie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

5) W dniu 5 czerwca 2019 r. na stronie internetowej AWF Warszawa zostaną określone oczekiwania dotyczące kompetencji, osiągnięć i zainteresowań naukowych kandydatów wraz ze wskazaniem jednostek, w których doktorant/doktoranci będą prowadzili badania naukowe i realizowali praktyki dydaktyczne, badawcze i organizacyjne, tzn. jednostek, do których kandydaci do Szkoły Doktorskiej mogą aplikować w ramach limitu przyjęć do tej jednostki na rok akademicki 2019/2020.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 10 czerwca 2019 r. – 23 września 2019 r.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego:

Od 10 czerwca do 26 lipca 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

16 września 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna. O dokładnym miejscu i terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.

23 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych jednostek w ramach limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej na 2019/2020 r.

Wskazany wyżej terminarz postępowania rekrutacyjnego, jak i termin zakończenia rekrutacji może zostać, w drodze decyzji przewodniczącego właściwej komisji rekrutacyjnej,  zmieniony. Zmiany, o których wyżej mowa, wymagają zgody Rektora lub upoważnionego przez Rektora prorektora. O ewentualnych zmianach w terminarzu postępowania rekrutacyjnego, jak i o zmianie terminu zakończenia rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przed złożeniem wymaganych dokumentów kandydat powinien zgłosić się na wstępną rozmowę do kierownika jednostki (dziekana lub kierownika katedry). Kierownik jednostki wskazuje kandydatowi samodzielnego pracownika naukowego, który potencjalnie może pełnić funkcję opiekuna naukowego/promotora bądź zobowiązuje kandydata do nawiązania współpracy z samodzielnym pracownikiem naukowym mogącym tę opiekę lub funkcję sprawować. Kandydat powinien zgłosić się na rozmowę do wyznaczonego przez kierownika jednostki lub wybranego przez siebie samodzielnego pracownika naukowego i uzyskać jego deklarację o gotowości objęcia go opieką naukową.

Postępowanie rekrutacyjne (konkursowe) obejmuje:

1. Wstępną rozmowę z kierownikiem jednostki, w której będą prowadzone badania naukowe i realizowane praktyki;

2. Wstępną rozmowę z potencjalnym opiekunem naukowym lub promotorem;

3. Ocenę osiągnięć akademickich i naukowych na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów;

4. Ocenę wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej;

5. Rozmowę kwalifikacyjną przed właściwą komisją rekrutacyjną.

Punkty za poszczególne składowe postępowania rekrutacyjnego przyznawane są następująco:

Punktacja 

Składowa postępowania rekrutacyjnego

0-30 pkt.

Opinia kierownika jednostki organizacyjnej, do której kandydat aplikuje, o kandydacie.

0-10 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna.

mnożona × 4

Osiągnięcia akademickie - średnia ocen ze studiów (do obrony).

0-10 pkt. 

Osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o kulturze fizycznej z bieżącego roku i dwóch poprzednich lat (2017-2019) oceniane na podstawie dokumentów (kserokopie artykułów naukowych, certyfikaty czynnego udziału w konferencjach,  zaświadczenie o udziale w realizacji projektu badawczego: statutowego lub grantu NCN, NCBiR lub MNiSW).

0-10 pkt.

Wstępna koncepcja pracy doktorskiej przygotowana według wzoru wskazanego w załączniku i podpisana przez kandydata oraz potencjalnego opiekuna naukowego lub promotora. Oceny wstępnej koncepcji pracy doktorskiej dokonuje komisja rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora AWF Warszawa.

2. Deklaracja samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia opieki naukowej nad kandydatem lub bycia jego promotorem (załącznik nr 1).

3. Koncepcja projektowanej pracy doktorskiej (wersja papierowa i elektroniczna) sporządzona wg wzoru (załącznik nr 3), podpisana przez kandydata i potencjalnego opiekuna naukowego lub promotora.

4. Deklaracja kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości realizacji w praktyk zawodowych (dydaktycznych) w wymiarze do 60 godzin rocznie, praktyk naukowych (wskazanie projektów badawczych, w realizacji których doktorant będzie mógł uczestniczyć) i praktyk organizacyjnych wraz z opinią o kandydacie.

5. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2).

6. Dowód osobisty lub paszport (kserokopia, oryginał do wglądu).

7. Oryginał lub odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego (w przypadku obrony po terminie złożenia dokumentów, dyplom magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego należy dostarczyć najpóźniej do dnia 02.09.2019 r.), z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszych zasad rekrutacji.

8. Zaświadczenie ze średnią ocen do obrony (dotyczy studiów magisterskich), z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszych zasad rekrutacji.

9. Dwie fotografie o wymiarach 45 x 65 mm (jak do dyplomu).

10. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe dokumenty charakteryzujące kandydata:

1. Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora,

2. Życiorys naukowy z wykazem prac opublikowanych wraz z kopiami prac,

3. Certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowych wraz z kopiami doniesień,

4. Zaświadczenia o udziale w realizacji badań naukowych,

5. Inne dokumenty poświadczające dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Kandydaci proszeni są o składanie wszystkich dokumentów w białej wiązanej teczce w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój 77, poz. nr 1 C na planie uczelni). Do dokumentów należy dołączyć deklarację o gotowości do codziennej obecności w katedrze wydziału AWF Warszawa, w której realizowana będzie praca doktorska, praktyki dydaktyczne, naukowe i organizacyjne.

Kierownik jednostki, do której kandydat aplikuje, jest zobligowany do przedstawienia krótkiej opinii na temat kandydata wraz z proponowaną punktacją (zakres punktacji 0-30 pkt.) do dnia 11 września 2019 roku.

Komisja rekrutacyjna prowadząca postępowanie konkursowe - nabór do Szkoły Doktorskiej uwzględnia, podczas prowadzonej rekrutacji szczególne potrzeby kandydatów na te studia, będących osobami niepełnosprawnymi. O sposobie uwzględnienia tych potrzeb, poza wskazanymi w obowiązującym Regulaminie Rekrutacji AWF Warszawa, decyduje każdorazowo przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej.

Zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej AWF Warszawa określa Regulamin Szkoły Doktorskiej zamieszczony na stronie internetowej AWF Warszawa. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej określa Senat AWF Warszawa. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej zamieszczony jest na stronie internetowej AWF Warszawa.

Limit przyjęć

4 osoby

Oczekiwania wobec kandydatów

Jednostka, w której prowadzone będą badania naukowe, praktyki dydaktyczne i organizacyjne

Kierownik jednostki / kandydat na opiekuna naukowego

Tematyka planowanych badań naukowych/ rozprawy doktorskiej /zainteresowania badawcze

Planowane zajęcia dydaktyczne do realizacji w ramach praktyk dydaktycznych

Wymagane kompetencje i osiągnięcia naukowe

Ewentualnie: dodatkowe umiejętności, uprawnienia

Wydział Rehabilitacji

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Nauk Przyrodniczych:

prof. dr hab. Andrzej Wit

Opiekun naukowy:

dr hab. prof. AWF Michalina Błażkiewicz

Zastosowanie współczynników dynamiki nieliniowej do oceny stabilności posturalnej w różnych warunkach pracy układu nerwowego.

Biomechanika stosowana i ergonomii. Biomechanika w języku angielskim dla studentów Erasmus.

1. Ukończone studia dzienne na kierunku Fizjoterapia.

2. Co najmniej jedno wystąpienie na konferencji naukowej.

3. Poświadczone dobre opanowanie obsługi urządzeń Biodex System 4Pro, Biodex Balance System.

4. Współautorstwo lub autorstwo co najmniej jednej publikacji naukowej (może być praca zaakceptowana do druku).

5. Wykazana praca naukowa w tematyce stabilności posturalnej.

6. Ukończony kurs podstawowy PNF.

1. Umiejętność obsługi oprogramowania Microsoft Office.

2. Umiejętność obsługi programu EndNote.

3. Umiejętność obsługi oprogramowania na poziomie podstawowym programu Statistica.

4. Umiejętność pomiarów momentów sił mięśniowych w warunkach statycznych na urządzeniach Staniaka.

5. Umiejętność obsługi programu Mokka.

Wydział Turystyki i Zdrowia

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia Biała Podlaska

Kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu:

prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk/

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności i syntezę i metabolizm dopaminy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Zainteresowania patomechanizmem choroby Parkinsona, terapia ruchową, zagadnieniami wysiłku fizycznego.

Biochemia, Analiza wyników laboratoryjnych, Biologia molekularna, Fizjologia, Toksykologia.

1. Pogłębiona wiedza z zakresu biochemii, fizjologii i fizjologii wysiłku oraz patomechanizmu chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Parkinsona. oraz procesów neuroregeneracji.

2. Umiejętności molekularnych, biochemicznych technik badawczych jak metody izolacji DNA, RNA RT-PCR, Real-Time PCR, metod spektrofotometrycznych, immunochemicznych, w tym ELISA, cytometria przepływowa, metod chromatograficznych, analizy statystycznej.

3. Udział w co najmniej jednej konferencji naukowej.

4. Współautorstwo lub autorstwo co najmniej jednej publikacji naukowej.

-

Wydział Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych:

dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz/

Opiekun naukowy:

dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Aktywność mięśni w wysiłkach o różnej intensywności

Biomechanika

1. Pogłębiona  wiedza z zakresu biomechaniki,  fizjologii i fizjologii wysiłku.

2. Co najmniej jedno wystąpienie na konferencji naukowej.

3. Współautorstwo lub autorstwo co najmniej jednej publikacji naukowej.

-

Wydział Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych:

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Problem relacji umysłu i ciała we współczesnej filozofii umysłu a jego konsekwencji dla nauk o kulturze fizycznejFilozofia, Filozofia przyrody, Filozofia człowieka, Etyka

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne.

2. Ukończone studia licencjackie na kierunku filozofia (lub student studiów magisterskich).

3. Uczestnictwo w co najmniej jednej konferencji naukowej.

4. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Doświadczenie w organizacji olimpiad przedmiotowych

Wydział Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Sportu:

dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski

Opiekun naukowy:

dr hab. prof. AWF Jakub Adamczyk

Analiza struktury walki sportowej w zespołowych grach sportowych / model mistrzostwa sportowego w ZGSMetodyka piłki siatkowej, Piłka siatkowa – specjalizacja, Trener przygotowania motorycznego - specjalizacja

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne.

2. Znajomość języka angielskiego.

3. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (np. praca w studenckim kole naukowym).

-