Sport

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: sport

studia I stopnia stacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Limit miejsc 2019/2020:

100

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 24 czerwca 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów).

Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego – tabele punktowe.

Egzamin sprawnościowy:

TAK

4 lipca 2019 r.

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie dyscypliny:

- pływanie obowiązkowe - wybranym przez kandydata stylem na czas (0-24),

- jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka lub sportowe gry zespołowe (do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa) 0-48.

W dniu rejestracji na egzamin należy mieć przy sobie:

- dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Brak wymienionych dokumentów  spowoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci /-tki/ w dniu rejestracji otrzymują numer startowy oraz podpisują ubezpieczenie NW.

Pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (opis i filmy pokazowe).

Zasady przeliczania wyników z egzaminów sprawnościowych:

tabele punktowe

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

15-16-17 lipca 2019 r. w godz. 9.00–12.00 w Gmachu Głównym SG-1.
zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni
15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I
16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P,
17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie, zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni, wyznaczonym przez wydziałową komisję do złożenia osobiście następujących dokumentów::

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

5. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł ) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 1-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

100 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Podczas kształcenia student będący czynnym zawodnikiem może rozwijać swoje pasje sportowe oraz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które po ukończeniu studiów będzie mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

Kształcenie na kierunku sport odbywa się w formie stacjonarnej. Studenci zdobywają ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu o kulturze fizycznej, nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów uczą się projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz zdobywają umiejętność zarządzania organizacją sportową.

Tematyka studiów

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia między innymi z zakresu anatomii, antropologii, fizjologii wysiłku, biologii i biochemii, biomechaniki sportu, psychologii i pedagogiki sportu, ekonomii, historii sportu, socjologii sportu, teorii sportu i treningu sportowego, zarządzania i marketingu, zarządzania przedsięwzięciami sportowymi, żywienia, medycyny, odnowy biologicznej i prawa w sporcie oraz dyscyplin i konkurencji sportu. Studenci uczestniczą w obozie letnim i zimowym oraz odbywają praktyki zawodowe.

Treści realizowane w ramach bogatej oferty przedmiotów zapoznają studenta z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego reakcją na wysiłek fizyczny, uczą samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i realizacją procesu treningowego, przygotowania motorycznego sportowców, zasad zarządzania organizacją sportową.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Specjalizacje instruktorskie

Do wyboru:

- Akrobatyka sportowa

- Boks

- Gimnastyka artystyczna

- Gimnastyka sportowa

- Kajakarstwo klasyczne

- Koszykówka

- Kulturystyka

- Lekkoatletyka

- Narciarstwo alpejskie

- Narciarstwo klasyczne

- Piłka nożna

- Piłka ręczna

- Piłka siatkowa

- Pływanie

- Podnoszenie ciężarów

- Snowboard

- Szermierka

- Tenis

- Trójbój siłowy

- Zapasy

- Żeglarstwo

- Żeglarstwo deskowe

Możliwości zatrudnienia

- kluby sportowe

- związki i zrzeszenia sportowe

- instytucje samorządowe i państwowe działające w obszarze kultury fizycznej

- szkoły i placówki oświatowe (po ukończeniu kursu z zakresu przygotowania pedagogicznego)

Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: sport

studia II stopnia stacjonarne

Czas trwania:

2 lata

Limit miejsc 2019/2020:

50

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 2 września 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia – tabele punktowe.

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Egzamin z wiedzy ogólnej:

NIE

Specjalności:

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach:

Trenerska - wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia kierunków sport lub wychowanie fizyczne.

Menadżerska - dla wszystkich kierunków studiów.

Kalendarium rekrutacji:

6 września 2019 r.  - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

9 września 2018 r. w godz. 9.00–12.00 w Gmachu Głównym SG–1

Niezłożenie dokumentów w terminie  wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zobowiązani są w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER.

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Ksero świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

6. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

7. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł ) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach  – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 2-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:Wydział Wychowania Fizycznego


Opis kierunku

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów organizacji sportowych. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, w ramach specjalności trenerskiej i menedżerskiej.

Specjalizacje do wyboru:

- Trener sportu w wybranej dyscyplinie

- Trener przygotowania motorycznego

- Menedżer organizacji sportowych

- Zarządca obiektów sportowych

Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykazania się oryginalnością i innowacyjnością myślenia oraz działania praktycznego z wykorzystaniem osiągnięć naukowych w pracy zawodowej. Uczestnicy studiów zdobywają kompetencje strategicznego zarządzania działalnością sportową różnych szczebli, organizowania kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr administracji sportowej, prowadzenia działań marketingowych organizacji sportowych, a także pozyskiwania dofinansowania na działalność sportową.

Absolwenci specjalizacji „Menedżer organizacji sportowej" nabywają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania organizacjami sportowymi oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Absolwenci specjalizacji „Zarządca obiektów sportowych" zdobywają wiedzę prawną i proceduralną z zakresu zarządzania nieruchomościami sportowymi oraz nabywają kompetencje administrowania obiektem sportowym zgodnie ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i procedur organizacyjno-technicznych.

Absolwenci specjalizacji trenerskiej w wybranej dyscyplinie sportu nabywają kwalifikacje do realizowania procesu treningowego w sporcie oraz jest przygotowany do przekazywania aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego oraz współzawodnictwa sportowego.

Absolwenci specjalizacji „Trenera przygotowania motorycznego" nabywają kwalifikacje do planowania i prowadzenia zajęć z przygotowania sprawnościowego zawodników i osób aktywnych fizycznie oraz wiedzę i umiejętność planowania indywidualnych programów żywieniowych.

Tematyka studiów

W trakcie studiów podejmowana jest problematyka między innymi z zakresu fizjologii sportu,  psychologii i pedagogiki sportu oraz socjologii sportu, diagnostyki wydolności fizycznej, biochemii, kinezjologii, teorii treningu i walki sportowej, żywienia, marketingu relacji w sporcie oraz zarządzania w organizacjach sportowych i obiektami sportowymi, prawa i przepisów w szkoleniu sportowym oraz metodologii pracy naukowej. Studenci odbywają praktyki zawodowe w ramach specjalizacji.

Treści realizowane w ramach bogatej oferty przedmiotów zapoznają studenta z zasadami, prawami i przepisami obowiązującymi w szkoleniu sportowym, z diagnozowaniem isamodzielnym rozwiązywaniem problemów związanych z planowaniem i realizacją procesu treningowego w danej dyscyplinie, z realizacją procesu przygotowania motorycznego sportowców oraz z zasadami zarządzania w organizacjach sportowych i obiektami sportowymi.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, zarządzania i marketingu w sporcie.

Specjalizacje instruktorskie i trenerskie

Specjalizacje instruktorskie, do wyboru:

- Akrobatyka sportowa

- Boks

- Gimnastyka artystyczna

- Gimnastyka sportowa

- Kajakarstwo klasyczne

- Koszykówka

- Kulturystyka

- Lekkoatletyka

- Narciarstwo alpejskie

- Narciarstwo klasyczne

- Piłka nożna

- Piłka ręczna

- Piłka siatkowa

- Pływanie

- Podnoszenie ciężarów

- Snowboard

- Szermierka

- Tenis

- Trójbój siłowy

- Zapasy

- Żeglarstwo

- Żeglarstwo deskowe

Specjalizacje trenerskie, do wyboru:

- Boks

- Gimnastyka sportowa

- Judo

- Kajakarstwo klasyczne

- Koszykówka

- Kulturystyka

- Lekkoatletyka

- Narciarstwo klasyczne

- Piłka nożna

- Piłka ręczna

- Piłka siatkowa

- Pływanie

- Podnoszenie ciężarów

- Snowboard

- Szermierka

- Tenis

- Trójbój siłowy

- Zapasy

- Żeglarstwo

Możliwości zatrudnienia

- kluby sportowe i rekreacyjne

- związki i zrzeszenia sportowe

- instytucje samorządowe i państwowe działające w obszarze kultury fizycznej